Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödkantad fickmossa

Organismgrupp Mossor Fissidens rufulus
Rödkantad fickmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 2,5 cm höga, rödaktigt gröna skott. Bladformen är smalt tunglik med en kort och trubbig spets. De översta bladen är 3-4 gånger så långa som breda. Kantlisten består av långsmala, rödaktiga celler och slutar strax innan bladspetsen. Bladkanten är ofta något tandad i spetsen. Bladcellerna är 7-11 µm breda. Nerven är lång och kraftig, brun till röd, och den löper ut i bladspetsen eller slutar strax nedom. Arten kan vara både sam- och skildkönad, och kapslar förekommer då och då. Både hon- och hanorganen sitter i skottspetsarna - ibland alltså tillsammans. Honorganen är 300-460 µm långa. Kapslarna är ovala, släta, symmetriska och upprätta till aningen lutande. De sitter på ett rödfärgat, ca 1 cm långt skaft fästat i toppen av skottet. Peristomtänderna är 40-65 µm breda vid basen. Sporerna är 18-26 µm i diameter och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arten kan likna den närstående arten stenfickmossa F. pusillus, vilken har större bladceller (10-18 µm breda), smalare kantlist och bara sällan röd nerv. Hos åfickmossa F. crassipes är bladcellerna större (10-15 µm breda), honorganen längre (420-660 µm långa) och peristomtänderna 50-85 µm breda vid basen.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödkantad fickmossa Observationer i Sverige för rödkantad fickmossa
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är i Norden endast känd från Skäralid i Skåne där den samlades in åren 1860 och 1876. Arten förekommer spritt i Väst-, Central- och Sydeuropa, österut till Turkiet. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Arten har eftersökts flera gånger i Skäralid, senast 2003 utan framgång. Uppgift om fynd i Västmanland i Nyholm & Bruggeman-Nannenga (1987) är enligt Nyholm (muntligt), en felskrivning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Rödkantad fickmossa växer främst på basiska stenar i och intill rinnande vatten. Känd endast från en lokal i Sverige (Skäralid). Arten hittades senast 1876 och eftersökningar under 2003 har ej resulterat i något återfynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1876.
Ekologi
Rödkantad fickmossa växer främst på basisk sten i eller intill snabbflytande bäckar och åar med relativt klart vatten. Arten är känslig för föroreningar och övergödning. I Tyskland växer den tillsammans med andra vattenlevande arter såsom forsmossor Cinclidotus spp., vattenkrypmossa Leptodictyum riparium och bäcknäbbmossa Platyhypnidium riparioides. Mogna kapslar påträffas framförallt under sommarhalvåret.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Fissidentaceae, Släkte Fissidens (fickmossor), Art Fissidens rufulus Bruch & Schimp. - rödkantad fickmossa Synonymer Fissidens rufulus B. S. G.

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Rödkantad fickmossa växer främst på basiska stenar i och intill rinnande vatten. Känd endast från en lokal i Sverige (Skäralid). Arten hittades senast 1876 och eftersökningar under 2003 har ej resulterat i något återfynd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1876.
Arten bildar upp till 2,5 cm höga, rödaktigt gröna skott. Bladformen är smalt tunglik med en kort och trubbig spets. De översta bladen är 3-4 gånger så långa som breda. Kantlisten består av långsmala, rödaktiga celler och slutar strax innan bladspetsen. Bladkanten är ofta något tandad i spetsen. Bladcellerna är 7-11 µm breda. Nerven är lång och kraftig, brun till röd, och den löper ut i bladspetsen eller slutar strax nedom. Arten kan vara både sam- och skildkönad, och kapslar förekommer då och då. Både hon- och hanorganen sitter i skottspetsarna - ibland alltså tillsammans. Honorganen är 300-460 µm långa. Kapslarna är ovala, släta, symmetriska och upprätta till aningen lutande. De sitter på ett rödfärgat, ca 1 cm långt skaft fästat i toppen av skottet. Peristomtänderna är 40-65 µm breda vid basen. Sporerna är 18-26 µm i diameter och fint papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arten kan likna den närstående arten stenfickmossa F. pusillus, vilken har större bladceller (10-18 µm breda), smalare kantlist och bara sällan röd nerv. Hos åfickmossa F. crassipes är bladcellerna större (10-15 µm breda), honorganen längre (420-660 µm långa) och peristomtänderna 50-85 µm breda vid basen.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för rödkantad fickmossa

Länsvis förekomst och status för rödkantad fickmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödkantad fickmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Norden endast känd från Skäralid i Skåne där den samlades in åren 1860 och 1876. Arten förekommer spritt i Väst-, Central- och Sydeuropa, österut till Turkiet. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Arten har eftersökts flera gånger i Skäralid, senast 2003 utan framgång. Uppgift om fynd i Västmanland i Nyholm & Bruggeman-Nannenga (1987) är enligt Nyholm (muntligt), en felskrivning.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Fissidentaceae  
 • Släkte
  Fissidens - fickmossor 
 • Art
  Fissidens rufulusBruch & Schimp. - rödkantad fickmossa
  Synonymer
  Fissidens rufulus B. S. G.

Rödkantad fickmossa växer främst på basisk sten i eller intill snabbflytande bäckar och åar med relativt klart vatten. Arten är känslig för föroreningar och övergödning. I Tyskland växer den tillsammans med andra vattenlevande arter såsom forsmossor Cinclidotus spp., vattenkrypmossa Leptodictyum riparium och bäcknäbbmossa Platyhypnidium riparioides. Mogna kapslar påträffas framförallt under sommarhalvåret.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Skäralid ingår som kärnområde i ett större område som är nationalpark. Största hoten är sannolikt slitage orsakat av friluftsliv samt försurning.

Påverkan
 • Försurning (Viss positiv effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på den kända lokalen. Ifall den återfinns bör växtplatsens exakta läge meddelas till berörda myndigheter så att lämpliga åtgärder vidtas för att arten ska kunna fortleva.
Aktuell status för samtliga våra fem vattenlevande Fissidens-arter är dåligt känd, dels p.g.a. tidigare taxonomisk förvirring, dels p.g.a. deras ringa storlek och undanskymda växtsätt

Etymologi: rufulus = rödaktig; rufus (lat.) = röd; diminutivsuffixet -ulus (lat.).
Uttal: [Físsidens rúfulus]

KEY FACTS Beck Pocket-moss. Shoots 0.3-2.5 cm long, reddish to green. Leaves with a reddish border, ending below apex. Margin obscurely denticulate at apex. Nerve prominent, red. Dwarf male shoots at base of female shoots. Capsules occasional, erect or slightly inclined. Seta 1 cm, red, emanating from top of shoots. Spores 18-26 µm, finely papillose, mature in summer. - Grows predom-inately on basic stones in running waters. Sensitive to water pollution and eutrophication. Very rare, in the Nordic countries found only at one southern Swedish locality in 1860 and 1876.

Bruggeman-Nannenga, M. A. 1982. The section Pachylomidium (genus Fissidens) III. K. Nederl. Akad. Wetensk. Proc. Ser. C. 85: 59-104.

Hallingbäck, T. 2006. Fissidens rufulus rödkantad fickmossa s. 227. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Nyholm, E. & Bruggeman-Nannenga, M. A. 1987. 1. Fissidens. I: Nyholm, E. (red). Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 1., sid 8-14. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Fissidentaceae  
 • Släkte
  Fissidens - fickmossor 
 • Art
  Fissidens rufulus, Bruch & Schimp. - rödkantad fickmossa
  Synonymer
  Fissidens rufulus B. S. G.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterad 2010.