Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kritporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kollektivtaxon - Antrodia crassa/cretacea
Kritporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. 2 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En resupinat ticka. Fruktkropparna är fleråriga, från en decimeter till en meter långa, först trähårda sedan mer spröda och kritartade. Porerna är först vita, senare halmfärgade, mycket små och runda. Porlagret hos mångåriga exemplar är tydligt skiktat och på torra exemplar uppsprucket på ett karakteristiskt sätt.
Utbredning
Länsvis förekomst för kritporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen på sammanlagt ett 20-tal lokaler från södra Svealand till Norrland. Endast ett fynd av sent datum finns i den sydligaste delen av utbredningsområdet (Närke). I Norrland bör fler fynd kunna påräknas. En iögonfallande och lättinventerad art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100. Kritporing är funnen i Finnmark i Norge och i Finland men inte i Danmark. I övrigt är den känd från Polen, f.d. Tjeckoslovakien, Österrike, f.d. Sovjetunionen och Nordamerika. Arten uppfattas som sårbar i Norge, Finland och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare på liggande, grova, gärna något brända stammar av tall och gran. Den påträffas i orörd eller endast svagt påverkad lavtallskog, men även i annan barrskog. Uppmärksammad, mycket eftersökt på senare år och uppenbarligen en sällsynt art art. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. minskande tillgång på grova och gärna brända stammar av tall och gran som följd av mindre arealer tidigare icke kalavverkad skog och få skogsbränder. Avverkning och markberedning förstör merparten av kvarlämnade grov död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (120-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (148-300) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Ekologi
Kritporingen är brunrötande vednedbrytare som växer på grova lågor eller på ännu stående döda stammar av tall och gran. Den växer i olikåldriga, under lång tid orörda eller endast svagt påverkade lavtallskog men även i annan barrskog. Kritporingen uppträder som regel bara på någon enstaka låga på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är fleråriga och mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· granar
· granar
· tall
· tall
· tallar
· tallar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Fomitopsidaceae, Släkte Antrodia (timmertickor), Kollektivtaxon Antrodia crassa/cretacea - kritporing Synonymer Amyloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev & Singer, Antrodia crassa s. lat., Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden, Antrodia crassa/creatcea

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare på liggande, grova, gärna något brända stammar av tall och gran. Den påträffas i orörd eller endast svagt påverkad lavtallskog, men även i annan barrskog. Uppmärksammad, mycket eftersökt på senare år och uppenbarligen en sällsynt art art. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. minskande tillgång på grova och gärna brända stammar av tall och gran som följd av mindre arealer tidigare icke kalavverkad skog och få skogsbränder. Avverkning och markberedning förstör merparten av kvarlämnade grov död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (120-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (148-300) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
En resupinat ticka. Fruktkropparna är fleråriga, från en decimeter till en meter långa, först trähårda sedan mer spröda och kritartade. Porerna är först vita, senare halmfärgade, mycket små och runda. Porlagret hos mångåriga exemplar är tydligt skiktat och på torra exemplar uppsprucket på ett karakteristiskt sätt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kritporing

Länsvis förekomst och status för kritporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.Arten är i Sverige funnen på sammanlagt ett 20-tal lokaler från södra Svealand till Norrland. Endast ett fynd av sent datum finns i den sydligaste delen av utbredningsområdet (Närke). I Norrland bör fler fynd kunna påräknas. En iögonfallande och lättinventerad art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100. Kritporing är funnen i Finnmark i Norge och i Finland men inte i Danmark. I övrigt är den känd från Polen, f.d. Tjeckoslovakien, Österrike, f.d. Sovjetunionen och Nordamerika. Arten uppfattas som sårbar i Norge, Finland och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Fomitopsidaceae  
 • Släkte
  Antrodia - timmertickor 
 • Kollektivtaxon
  Antrodia crassa/cretacea - kritporing
  Synonymer
  Amyloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev & Singer
  Antrodia crassa s. lat.
  Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden
  Antrodia crassa/creatcea

Kritporingen är brunrötande vednedbrytare som växer på grova lågor eller på ännu stående döda stammar av tall och gran. Den växer i olikåldriga, under lång tid orörda eller endast svagt påverkade lavtallskog men även i annan barrskog. Kritporingen uppträder som regel bara på någon enstaka låga på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är fleråriga och mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· granar - Picea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· tallar - Pinus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 30 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning av tallnaturskogar. Prognostiserad framtida minskning eftersom skogstypen inte undantas från slutavverkning i nämnvärd omfattning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på kända lokaler och där den ännu finns kvar måste den skyddas. Fler områden med äldre skog och med stort inslag av grova, döda träd bör skyddas. Om skogsbruk ändå skulle bedrivas i områden där arten förekommer bör en viss andel äldre träd lämnas för att ingå i det nya beståndet.
Utländska namn – NO: Krittkjuke, FI: Kalkkikääpä.

Eriksson, J. 1949. The Swedish species of the "Poria vulgaris-group". Svensk Bot. Tidskr. 43: 1–25.

Eriksson, J. 1958. Studies in the Heterobasidiomycetes and Homobasidiomycetes–Aphyllophorales of Muddus National Park in North Sweden. Symolae Boanicae Upsaliensis 16 (1) Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita Ab, Helsinki.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Fomitopsidaceae  
 • Släkte
  Antrodia - timmertickor 
 • Kollektivtaxon
  Antrodia crassa/cretacea - kritporing
  Synonymer
  Amyloporia crassa (P. Karst.) Bondartsev & Singer
  Antrodia crassa s. lat.
  Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden
  Antrodia crassa/creatcea
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.