Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulporig ticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Diplomitoporus flavescens
Gulporig ticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ticka med mer eller mindre tydlig, smal hatt. Hattens ovansida är fint luden och vit till halmfärgad. Porlagret har liknande färg, porerna är kantiga och porväggarna tunna. Antalet porer är 2–4/mm. Fruktkroppen är seg och innehåller skeletthyfer. Sporerna är släta, cylindriska och något böjda.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulporig ticka Observationer i Sverige för gulporig ticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gulporig ticka har hittills påträffats drygt knappt tio gånger i Sverige (2005). Fynd har gjorts på Gotland, i Småland, Närke, Dalarna, Hälsingland och Lappland. Den är en iögonfallande och lätt identifierbar art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200. Artens utbredning sträcker sig från centrala Europa genom Asien till Japan. Den tycks vara sällsynt i hela området. På den norska rödlistan klassas den som sårbar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare i stående och liggande stammar av tall i barrskog. Iögonfallande, lätt identifierbar art med få fynd och uppenbarligen sällsynt. Förekommer på yngre, undertryckta träd och mestadels funnen på klena eller mycket klena tallar. Svårt att bedöma minskning men uppenbarligen en ytterst sällsynt art med mycket liten population i landet. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (48-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (8-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (40-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Gulporig ticka är en vednedbrytare som orsakar vitröta hos tall. Den uppträder mest på omkullfallna, men även stående, döda stammar. Den är inte hittad på något annat trädslag. Fyndet i Hälsingland gjordes i en hedartad tallskog medan Närkelokalen är en barrblandskog. Senare tids fynd i Dalarna på yngre snöbrottskadade tallar har väckt frågor om dess ekologi. Företrädesvis har undertryckta tallar angripits av tickan. Den uppträder som regel på ett par stammar på varje lokal. Varje stam rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporales, genera incertae sedis, Släkte Diplomitoporus, Art Diplomitoporus flavescens (Bres.) Ryvarden - gulporig ticka Synonymer Antrodia flavescens (Bres.) Ryvarden

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare i stående och liggande stammar av tall i barrskog. Iögonfallande, lätt identifierbar art med få fynd och uppenbarligen sällsynt. Förekommer på yngre, undertryckta träd och mestadels funnen på klena eller mycket klena tallar. Svårt att bedöma minskning men uppenbarligen en ytterst sällsynt art med mycket liten population i landet. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (48-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (8-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (40-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En ticka med mer eller mindre tydlig, smal hatt. Hattens ovansida är fint luden och vit till halmfärgad. Porlagret har liknande färg, porerna är kantiga och porväggarna tunna. Antalet porer är 2–4/mm. Fruktkroppen är seg och innehåller skeletthyfer. Sporerna är släta, cylindriska och något böjda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulporig ticka

Länsvis förekomst och status för gulporig ticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulporig ticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gulporig ticka har hittills påträffats drygt knappt tio gånger i Sverige (2005). Fynd har gjorts på Gotland, i Småland, Närke, Dalarna, Hälsingland och Lappland. Den är en iögonfallande och lätt identifierbar art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200. Artens utbredning sträcker sig från centrala Europa genom Asien till Japan. Den tycks vara sällsynt i hela området. På den norska rödlistan klassas den som sårbar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Diplomitoporus  
 • Art
  Diplomitoporus flavescens(Bres.) Ryvarden - gulporig ticka
  Synonymer
  Antrodia flavescens (Bres.) Ryvarden

Gulporig ticka är en vednedbrytare som orsakar vitröta hos tall. Den uppträder mest på omkullfallna, men även stående, döda stammar. Den är inte hittad på något annat trädslag. Fyndet i Hälsingland gjordes i en hedartad tallskog medan Närkelokalen är en barrblandskog. Senare tids fynd i Dalarna på yngre snöbrottskadade tallar har väckt frågor om dess ekologi. Företrädesvis har undertryckta tallar angripits av tickan. Den uppträder som regel på ett par stammar på varje lokal. Varje stam rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten är uppenbarligen ytterst sällsynt och hotas därför primärt av åtgärder som förstör växtplatserna. Äldre tallskog med stort inslag av lågor är en bristvara i mer låglänta delar av landet. Det är osäkert om gulporig ticka kan växa i tallskog i fjällnära områden.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Båda de svenska lokalerna bör inventeras och säkerställas. Lågorna med gulporig ticka bör återbesökas för att följa individernas utveckling under en längre tid. Arten bör vidare eftersökas på andra liknande platser.
Utländska namn – NO: Furumusling, FI: Kaarnakääpä.

Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm. (BILD)

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1993. European Polypores 1. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Diplomitoporus  
 • Art
  Diplomitoporus flavescens, (Bres.) Ryvarden - gulporig ticka
  Synonymer
  Antrodia flavescens (Bres.) Ryvarden
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.