Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fältjordstjärna

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Geastrum campestre
Fältjordstjärna Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fältjordstjärna är en marklevande röksvamp. Den unga fruktkroppen är underjordisk, 1–2,5 cm bred, rundad, och dess yta är täckt av vidhäftad sand och humus. Den mogna fruktkroppen är ovanjordisk och består av en 1,5–4 cm bred, stjärnlikt uppsprucken del (exoperidiet) med 6–11 flikar och en kortskaftad rökboll. Flikarna är i färskt eller fuktigt tillstånd utbredda på marken eller så tillbakaböjda att endast spetsarna vidrör marken. I torrt tillstånd är flikarna böjda eller rullade mot rökbollen. Det köttiga skiktet på exoperidiets insida är motståndskraftigt, först ljust, så småningom mörkbrunt. Rökbollen är 5–15 mm bred och har ett väl avgränsat, koniskt, veckat och toppställt mynningsområde. Dess vägg är vanligen sträv av små vårtor, gråaktig eller brunaktig. Arten är en höstsvamp. Den mycket sällsynta stäppjordstjärnan, (Geastrum pseudolimbatum), påminner om fältjordstjärna men har en jämn (ej veckad) och fint trådig mynningszon.
Utbredning
Länsvis förekomst för fältjordstjärna Observationer i Sverige för fältjordstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är fältjordstjärna mycket sällsynt. Den är känd från Skåne, Småland (lokalen förstörd), Öland, Gotland och Uppland. I senare tid är den endast funnen på en lokal i Skåne, en på Öland och en på Gotland (2005). Knuten till en exklusiv miljö och väl eftersökt. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 10, vilket motsvarar ungefär mindre än 15 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 150 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. arten kräver en intermediär markstörning för att kunna leva kvar. Omfattningen är dock svår att bedöma. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning leder till lokalt utdöende. Arten är känd från minst en lokal i Danmark och en vardera i Norge och Litauen men är inte funnen i Finland. I övriga Europa funnen i flera länder, ingenstans allmänt. Den är ansedd som sällsynt i Tyskland, akut hotad i Danmark och Norge och som försvunnen i Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare som växer i sandig, kalkrik, hårt trampad mark, såsom betad torräng. Knuten till en exklusiv miljö och väl eftersökt. En fortlöpande minskningbedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. arten kräver en intermediär markstörning för att kunna leva kvar. Omfattningen är dock svår att bedöma. Mycket liten population. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning kan leda till till lokalt utdöende. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (50-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (6272-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (20-30) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 20 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Ekologi
Nedbrytare som växer i sandig, kalkrik, hårt betad eller trampad torräng på kalkhaltig sand eller kalksten. På den öländska lokalen växer svampen i utkanten av en parkeringsplats på sandig jord. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Geastrum, Art Geastrum campestre Morgan - fältjordstjärna Synonymer Geastrum pedicellatum (Batsch) Dörfelt & Müller-Uri, Geastrum asperum Morgan

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare som växer i sandig, kalkrik, hårt trampad mark, såsom betad torräng. Knuten till en exklusiv miljö och väl eftersökt. En fortlöpande minskningbedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. arten kräver en intermediär markstörning för att kunna leva kvar. Omfattningen är dock svår att bedöma. Mycket liten population. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning kan leda till till lokalt utdöende. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (50-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (6272-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (20-30) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 20 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Fältjordstjärna är en marklevande röksvamp. Den unga fruktkroppen är underjordisk, 1–2,5 cm bred, rundad, och dess yta är täckt av vidhäftad sand och humus. Den mogna fruktkroppen är ovanjordisk och består av en 1,5–4 cm bred, stjärnlikt uppsprucken del (exoperidiet) med 6–11 flikar och en kortskaftad rökboll. Flikarna är i färskt eller fuktigt tillstånd utbredda på marken eller så tillbakaböjda att endast spetsarna vidrör marken. I torrt tillstånd är flikarna böjda eller rullade mot rökbollen. Det köttiga skiktet på exoperidiets insida är motståndskraftigt, först ljust, så småningom mörkbrunt. Rökbollen är 5–15 mm bred och har ett väl avgränsat, koniskt, veckat och toppställt mynningsområde. Dess vägg är vanligen sträv av små vårtor, gråaktig eller brunaktig. Arten är en höstsvamp. Den mycket sällsynta stäppjordstjärnan, (Geastrum pseudolimbatum), påminner om fältjordstjärna men har en jämn (ej veckad) och fint trådig mynningszon.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fältjordstjärna

Länsvis förekomst och status för fältjordstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fältjordstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är fältjordstjärna mycket sällsynt. Den är känd från Skåne, Småland (lokalen förstörd), Öland, Gotland och Uppland. I senare tid är den endast funnen på en lokal i Skåne, en på Öland och en på Gotland (2005). Knuten till en exklusiv miljö och väl eftersökt. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 10, vilket motsvarar ungefär mindre än 15 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 150 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. arten kräver en intermediär markstörning för att kunna leva kvar. Omfattningen är dock svår att bedöma. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning leder till lokalt utdöende. Arten är känd från minst en lokal i Danmark och en vardera i Norge och Litauen men är inte funnen i Finland. I övriga Europa funnen i flera länder, ingenstans allmänt. Den är ansedd som sällsynt i Tyskland, akut hotad i Danmark och Norge och som försvunnen i Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum campestreMorgan - fältjordstjärna
  Synonymer
  Geastrum pedicellatum (Batsch) Dörfelt & Müller-Uri
  Geastrum asperum Morgan

Nedbrytare som växer i sandig, kalkrik, hårt betad eller trampad torräng på kalkhaltig sand eller kalksten. På den öländska lokalen växer svampen i utkanten av en parkeringsplats på sandig jord. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
På Gotland växer arten inom skyddat område men hotas här om betet minskar påtagligt. De skånska och öländska lokalerna hotas främst av exploatering. Svampen är beroende av lagom markslitage.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Betet måste bibehållas i lämplig omfattning på den gotländska lokalen. Den skånska lokalen måste bibehållas i nuvarande skick. Den öländska växtplatsen bör hållas under uppsikt.
Utländska namn – NO: Ru jordstjerne, DK: Ru stjernebold.

Dissing, H. & Lange, M. 1962. Additional notes on the genus Geastrum in Denmark. Bot. Tidsskr. 58: 64–67.

Dörfelt, H., Kreisel, H. & Benkert, D. 1979. Die Erdsterne (Geastrales) der Deutschen Demokratischen Republik. Hercynia 16: 1–56.

Gross, G., Runge, A. & Winterhoff, W. 1980. Bauchpilze (Gasteromycetes s. l.) in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin. Zeitschrift für Mykologie, Beiheft 2.

Mazelaitis, J. 1982. Lietuvos TSR gasteromicetai. Vilnius.

Sunhede, S. 1990. Geastraceae (Basidiomycotina); morphology, ecology and systematics with special emphasis on the North Europaean species. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum campestre, Morgan - fältjordstjärna
  Synonymer
  Geastrum pedicellatum (Batsch) Dörfelt & Müller-Uri
  Geastrum asperum Morgan
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997.