Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stäppjordstjärna

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Geastrum pseudolimbatum
Stäppjordstjärna Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stäppjordstjärna är en marklevande buksvamp. Den unga fruktkroppen är underjordisk, rundad och dess yta täckt av vidhäftad sand och humus. Den mogna frukkroppen är ovanjordisk och består av en stjärnlikt uppsprucken del (exoperidiet) och en mer eller mindre klotformig, kortskaftad sporhållare (endoperidiet) fäst på exoperidiets mitt. Exoperidiet som spricker upp i 5–12 mot marken böjda flikar har ofta en diameter på 3–6 cm. Flikarnas köttiga skikt (pseudoparenkymskikt) är först vitaktigt, sedan ljust beige till nötbrunt och slutligen svartbrunt. Flikarna är i torrt tillstånd tillbakaböjda eller tillbakarullade mot endoperidiet och i väta ånyo stjärnlikt utslagna. Det gråa till gråsvarta endoperidiet är beklätt med små vårtor och har en toppställd mynning med ett vanligen väl avsatt mynningsfält, som är ljusare än den övriga endoperidieväggen.
Utbredning
Länsvis förekomst för stäppjordstjärna Observationer i Sverige för stäppjordstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är denna art endast känd från en lokal vardera i Skåne och Västergötland (2005). En väl eftersökt art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 5, vilket motsvarar ungefär 30 genetiskt unika mycel. Arten hotas främst av upphörande bete med påföljande igenväxning. Svårt att bedöma ev. minskning. Den är inte funnen i Danmark, Norge eller Finland. I övrigt är arten känd från Mellaneuropa och Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare i kalkrik sand och gles förna i torräng, hagmark och skogsbryn. Oftast på enstaka fläckar på varje lokal. Känd från Skåne, Öland, Gotland och tidigare Västergötland (där utgången). En väl eftersökt art vilket har resulterat i ganska många nyfynd 2010-2014. Arten bedöms fortfarande ha mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar men hotas potentiellt av upphörande bete med påföljande habitatförsämringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 750 (500-1500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (25-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (3936-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (36-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Stäppjordstjärna är nedbrytare i sand och förna i torräng, hagmark och skogsbryn på kalkrik mark. I Skåne växer stäppjordstjärnan på öppen, trampad betesmark på kalkhaltig sand tillsammans med dvärgjordstjärna Geastrum schmidelii. I Västergötland är arten funnen under en vidkronig ek, i utkanten av ett skogsparti på förnadominerat sandunderlag med gles eller fläckvis förekommande vegetation. Sommar- och höstsvamp. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Geastrum, Art Geastrum pseudolimbatum Hollós - stäppjordstjärna Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare i kalkrik sand och gles förna i torräng, hagmark och skogsbryn. Oftast på enstaka fläckar på varje lokal. Känd från Skåne, Öland, Gotland och tidigare Västergötland (där utgången). En väl eftersökt art vilket har resulterat i ganska många nyfynd 2010-2014. Arten bedöms fortfarande ha mycket liten population. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar men hotas potentiellt av upphörande bete med påföljande habitatförsämringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 750 (500-1500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (25-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (3936-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (36-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Stäppjordstjärna är en marklevande buksvamp. Den unga fruktkroppen är underjordisk, rundad och dess yta täckt av vidhäftad sand och humus. Den mogna frukkroppen är ovanjordisk och består av en stjärnlikt uppsprucken del (exoperidiet) och en mer eller mindre klotformig, kortskaftad sporhållare (endoperidiet) fäst på exoperidiets mitt. Exoperidiet som spricker upp i 5–12 mot marken böjda flikar har ofta en diameter på 3–6 cm. Flikarnas köttiga skikt (pseudoparenkymskikt) är först vitaktigt, sedan ljust beige till nötbrunt och slutligen svartbrunt. Flikarna är i torrt tillstånd tillbakaböjda eller tillbakarullade mot endoperidiet och i väta ånyo stjärnlikt utslagna. Det gråa till gråsvarta endoperidiet är beklätt med små vårtor och har en toppställd mynning med ett vanligen väl avsatt mynningsfält, som är ljusare än den övriga endoperidieväggen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stäppjordstjärna

Länsvis förekomst och status för stäppjordstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stäppjordstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är denna art endast känd från en lokal vardera i Skåne och Västergötland (2005). En väl eftersökt art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 5, vilket motsvarar ungefär 30 genetiskt unika mycel. Arten hotas främst av upphörande bete med påföljande igenväxning. Svårt att bedöma ev. minskning. Den är inte funnen i Danmark, Norge eller Finland. I övrigt är arten känd från Mellaneuropa och Asien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum pseudolimbatumHollós - stäppjordstjärna

Stäppjordstjärna är nedbrytare i sand och förna i torräng, hagmark och skogsbryn på kalkrik mark. I Skåne växer stäppjordstjärnan på öppen, trampad betesmark på kalkhaltig sand tillsammans med dvärgjordstjärna Geastrum schmidelii. I Västergötland är arten funnen under en vidkronig ek, i utkanten av ett skogsparti på förnadominerat sandunderlag med gles eller fläckvis förekommande vegetation. Sommar- och höstsvamp. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Eftersom stäppjordstjärnan ej tål ett tätt och högvuxet fältskikt hotas den på båda lokalerna om nuvarande bete upphör. Eventuell avverkning av eken på den västgötska lokalen utgör också ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss positiv effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
På båda lokalerna gäller att bete med lagom trampslitage måste bibehållas i lämplig omfattning så att fältskiktet ej blir för tätt eller högvuxet. På lokalen i Västergötland får ekarna på växtplatsen inte avverkas.

Dörfelt, H., Kreisel, H. & Benkert, D. 1979. Die Erdsterne (Geastrales) der Deutschen Demokratischen Republik. Hercynia 16: 1–56.

Stanek, V.J. 1958. Geastraceae. – I A. Pilat m fl, Flora CSR B–1. Gasteromycetes. Prag.

Sunhede, S. 1979. Geastrum pseudolimbatum, Perennipora fraxinea och Tuber aestivum funna i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 72: 263–269.

Sunhede, S. 1990. Geastraceae (Basidiomycotina); morphology, ecology and systematics with special emphasis on the North Europaean species. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum pseudolimbatum, Hollós - stäppjordstjärna
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.