Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  säckjordstjärna

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Geastrum saccatum
Säckjordstjärna Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Säckjordstjärna är en marklevande röksvamp. Den unga fruktkroppen är ovanjordisk, 1–3 cm bred, rundad med en toppställd papill, lökformad eller nästan flaskformad med beigebrun yta. Den mogna fruktkroppen består av en 1–4 cm vid, stjärnlikt uppsprucken del med oftast 5–8 flikar (exoperidiet) och en m el m klotrund, oskaftad rökboll fäst i exoperidiets mitt. Exoperidiet är ofta skålformigt och flikarnas spetsar är ofta böjda in under fruktkroppen. Det köttiga skiktet på exoperidiets insida är först vitaktigt, sedan brunaktigt, med åldern avflagnande. Rökbollen är oftast 5–20 mm bred och har ett väl avgränsat, vårtformat till koniskt, fint trådigt mynningsområde. Dess vägg är m el m slät, ofta ljust gråbrun till brungrå. Arten är en sensommar- och höstsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för säckjordstjärna Observationer i Sverige för säckjordstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är säckjordstjärna mycket sällsynt. Den är funnen i Skåne, på Öland och Gotland och i södra Uppland. 7 aktuella lokaler i landet (2005). Eftersökt i lämpliga miljöer, men uppenbarligen mycket sällsynt. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30, vilket motsvarar ungefär 40 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 400 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 20 och 30 % över de senaste 20 åren. En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. av upphörande bete och kreaturstramp med påföljande igenväxning. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning leder till lokalt utdöende. Arten är känd från tre lokaler i Danmark men ej från Norge eller Finland. Den är meddelad från en lokal i Litauen. I övriga Europa är den rapporterad från flera länder men tycks överallt vara sällsynt. Arten anses som akut hotad i bl.a. Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i sandig kalkrik mark på sandstäpp, torräng, betesmark och buskmark. Ofta påträffad under förvildade eller kvarstående syrenbuskar på sandiga torrängar i kulturmark. Eftersökt i lämpliga miljöer, men uppenbarligen mycket sällsynt. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. av upphörande bete och kreaturstramp med påföljande igenväxning. Få mycel på varje lokal. Såväl exploateringar, kraftig röjning som helt utebliven hävd eller störning kan leda till lokalt utdöende. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (200-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (7380-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (52-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Nedbrytare i sandig kalkrik mark, på sandstäpp, torräng, betesmark och buskmark. Även påträffad under lövträd och buskage (bl.a. syren) på goda jordar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Geastrum, Art Geastrum saccatum Fr. - säckjordstjärna Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i sandig kalkrik mark på sandstäpp, torräng, betesmark och buskmark. Ofta påträffad under förvildade eller kvarstående syrenbuskar på sandiga torrängar i kulturmark. Eftersökt i lämpliga miljöer, men uppenbarligen mycket sällsynt. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. av upphörande bete och kreaturstramp med påföljande igenväxning. Få mycel på varje lokal. Såväl exploateringar, kraftig röjning som helt utebliven hävd eller störning kan leda till lokalt utdöende. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (200-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (7380-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (52-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Säckjordstjärna är en marklevande röksvamp. Den unga fruktkroppen är ovanjordisk, 1–3 cm bred, rundad med en toppställd papill, lökformad eller nästan flaskformad med beigebrun yta. Den mogna fruktkroppen består av en 1–4 cm vid, stjärnlikt uppsprucken del med oftast 5–8 flikar (exoperidiet) och en m el m klotrund, oskaftad rökboll fäst i exoperidiets mitt. Exoperidiet är ofta skålformigt och flikarnas spetsar är ofta böjda in under fruktkroppen. Det köttiga skiktet på exoperidiets insida är först vitaktigt, sedan brunaktigt, med åldern avflagnande. Rökbollen är oftast 5–20 mm bred och har ett väl avgränsat, vårtformat till koniskt, fint trådigt mynningsområde. Dess vägg är m el m slät, ofta ljust gråbrun till brungrå. Arten är en sensommar- och höstsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för säckjordstjärna

Länsvis förekomst och status för säckjordstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för säckjordstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är säckjordstjärna mycket sällsynt. Den är funnen i Skåne, på Öland och Gotland och i södra Uppland. 7 aktuella lokaler i landet (2005). Eftersökt i lämpliga miljöer, men uppenbarligen mycket sällsynt. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 30, vilket motsvarar ungefär 40 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 400 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 20 och 30 % över de senaste 20 åren. En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. av upphörande bete och kreaturstramp med påföljande igenväxning. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning leder till lokalt utdöende. Arten är känd från tre lokaler i Danmark men ej från Norge eller Finland. Den är meddelad från en lokal i Litauen. I övriga Europa är den rapporterad från flera länder men tycks överallt vara sällsynt. Arten anses som akut hotad i bl.a. Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum saccatumFr. - säckjordstjärna

Nedbrytare i sandig kalkrik mark, på sandstäpp, torräng, betesmark och buskmark. Även påträffad under lövträd och buskage (bl.a. syren) på goda jordar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Säckjordstjärna hotas främst av upphörande bete med påföljande igenväxning. Den tål ej ett hög- och tätvuxet fältskikt. Bortröjning av buskar och lövträd under vilka arten växer utgör också ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Några lokaler på öppen mark är redan skyddade. Det är viktigt att bete här behålles i lämplig omfattning. Övriga lokaler måste säkerställas.

Dörfelt, H., Kreisel, H. & Benkert, D. 1979. Die Erdsterne (Geastrales) der Deutschen Demokratischen Republik. Hercynia 16: 1–56.

Mazelaitis, J. 1982. Lietuvos TSR gasteromicetai. Vilnius.

Sunhede, S. 1990. Geastraceae (Basidiomycotina); morphology, ecology and systematics with special emphasis on the North Europaean species. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum saccatum, Fr. - säckjordstjärna
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992. Rev. Stellan Sunhede 1997.