Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knottertryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Genea verrucosa
Knottertryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Knottertryffel är en sporsäcksvamp som brukar räknas till de äkta tryfflarna. Fruktkropparna är undrjordiska och rundade, tillplattade, svarta och vårtiga. I snitt är väggen ljusbrun. Det inre av svampen består av ett veckat hålrum som mynnar i en liten por. Sporerna bildas i sporsäckar som ligger inbäddade i ett hyfskikt som täcker den inre väggen. Sporerna är stora och brett ellipsoida, nästan färglösa och täckta med papiller. Mogna sporer färgas kraftigt bruna i jodlösning. Fruktkroppen omges av ett skal som består av jord som filtats ihop av tunna vita hyfer. Den andra svenska arten av släktet, G. hispidula, skiljer sig tydligt genom att ha en stor, tydlig por, hårig utsida och sporer med lägre, mer rundade papiller.
Utbredning
Länsvis förekomst för knottertryffel Observationer i Sverige för knottertryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Knottertryffel är hittills främst påträffad i östra Sveland. Den är även funnen på Gotland, i södra Vätterbygden och på Falbygden. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 2 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 20 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. att hassellundar avverkas eller omvandlas till granskog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Arten är hittad i Danmark samt i många andra europeiska länder. De svenska förekomsterna är de nordligaste kända. Arten är rödlistad även i Danmark, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med hassel i mullrik eller lerig jord i ek- och hasselblandskog. Sannolikt en kalkgynnad art. En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. att hassellundar avverkats eller omvandlats till granskog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (300-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (6-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (24-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (B2b(iii); C2a(i)).
Ekologi
Knottertryffel bildar mykorrhiza med hassel och ek, i mullrik eller lerig jord i ek- och hasselblandskog. Sannolikt en kalkgynnad art. Den påträffas gärna på platser där jorden ligger mer eller mindre bar. Jorden är lerig mulljord och svampen växer strax under markytan, ofta tillsammans med flera andra arter av tryfflar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pyronemataceae, Släkte Genea (knottertryfflar), Art Genea verrucosa Vittad. - knottertryffel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel i mullrik eller lerig jord i ek- och hasselblandskog. Sannolikt en kalkgynnad art. En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. att hassellundar avverkats eller omvandlats till granskog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (300-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (6-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (24-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (B2b(iii); C2a(i)).
Knottertryffel är en sporsäcksvamp som brukar räknas till de äkta tryfflarna. Fruktkropparna är undrjordiska och rundade, tillplattade, svarta och vårtiga. I snitt är väggen ljusbrun. Det inre av svampen består av ett veckat hålrum som mynnar i en liten por. Sporerna bildas i sporsäckar som ligger inbäddade i ett hyfskikt som täcker den inre väggen. Sporerna är stora och brett ellipsoida, nästan färglösa och täckta med papiller. Mogna sporer färgas kraftigt bruna i jodlösning. Fruktkroppen omges av ett skal som består av jord som filtats ihop av tunna vita hyfer. Den andra svenska arten av släktet, G. hispidula, skiljer sig tydligt genom att ha en stor, tydlig por, hårig utsida och sporer med lägre, mer rundade papiller.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knottertryffel

Länsvis förekomst och status för knottertryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knottertryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Knottertryffel är hittills främst påträffad i östra Sveland. Den är även funnen på Gotland, i södra Vätterbygden och på Falbygden. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 2 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 20 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. att hassellundar avverkas eller omvandlas till granskog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Arten är hittad i Danmark samt i många andra europeiska länder. De svenska förekomsterna är de nordligaste kända. Arten är rödlistad även i Danmark, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pyronemataceae  
 • Släkte
  Genea - knottertryfflar 
 • Art
  Genea verrucosaVittad. - knottertryffel

Knottertryffel bildar mykorrhiza med hassel och ek, i mullrik eller lerig jord i ek- och hasselblandskog. Sannolikt en kalkgynnad art. Den påträffas gärna på platser där jorden ligger mer eller mindre bar. Jorden är lerig mulljord och svampen växer strax under markytan, ofta tillsammans med flera andra arter av tryfflar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av att ädellövskogar avverkas eller omvandlas till granskog.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända växtplatser för arten bör säkerställas. Ädellövskog är en generellt sett mycket artrik miljö med ett stort antal hotade arter. Alla bestånd har ett stort naturvärde och bör sparas. Inom vissa delar av landet, t.ex. Mälardalen bör ädellövskogen åtnjuta generellt naturskydd och ej nyttjas för skogsbruk.
Utländska namn – FI: Nyylätryffelit.

Kers, L.E. 1978. Genea verrucosa funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 72: 309–311.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pyronemataceae  
 • Släkte
  Genea - knottertryfflar 
 • Art
  Genea verrucosa, Vittad. - knottertryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.