Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tysk ginst

Organismgrupp Kärlväxter Genista germanica
Tysk ginst Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tysk ginst är en 1–5 dm hög taggbeväpnad buske. Den blommar under maj och juni med små gula blommor i klasar i grentopparna. Förökningen sker huvudsakligen med frö. Finjaförekomstens låga individantal kan ha påverkat reproduktionsfunktionen allvarligt men förhållandet är inte undersökt. Tysk ginst skiljs från den likaledes taggiga nålginsten Genista anglica genom håriga blad och baljor.
Utbredning
Länsvis förekomst för tysk ginst Observationer i Sverige för tysk ginst
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tysk ginst är i Sverige känd från tre områden: Finjatrakten i norra Skåne, sju socknar i mellersta Halland samt Holms socken i Dalsland. På flera av lokalerna var växten mycket talrik under slutet av 1800-talet. Senare och fram tills nu har den successivt minskat och försvunnit från lokal efter lokal. Numera finns den endast kvar på en plats i Ljungby i Halland (växer inom några få kvadratmeter). Fram till 1991 fanns den även vid Finja i Skåne (ett eller två exemplar). I övriga Norden är tysk ginst känd från mellersta och södra Jylland i Danmark, i den danska rödlistan från 1997 betecknas den som försvunnen. Arten har en centraleuropeisk utbredning med nordgräns i vårt område.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
En aktuell förekomst finns i Halland. Den kvarvarande växtplatsen är i ett gammalts sandtag inom ett naturreservat. Växten är ljusberoende och gynnades av det tidigare ljunghedsbruket. I detta ingick röjning, bete och återkommande bränning. Arten ingår i ett åtgärdsprogram men inga större förändringar har skett beträffande populationsstorleken under de senaste åren. Antalet reproduktiva individer skattas till 45 (20-75). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
I Sverige har huvudförekomsterna av tysk ginst funnits på ljunghedar på mager, ganska torr och sandig mark. Växten är ljusberoende och gynnades av det tidigare ljunghedsbruket. I detta ingick röjning, betning och återkommande bränning. Växtens största utbredning sammanföll i tiden med ljunghedsbrukets maximum.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Fabales (ärtordningen), Familj Fabaceae (ärtväxter), Släkte Genista (ginster), Art Genista germanica L. - tysk ginst Synonymer Tagg-ginst

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation En aktuell förekomst finns i Halland. Den kvarvarande växtplatsen är i ett gammalts sandtag inom ett naturreservat. Växten är ljusberoende och gynnades av det tidigare ljunghedsbruket. I detta ingick röjning, bete och återkommande bränning. Arten ingår i ett åtgärdsprogram men inga större förändringar har skett beträffande populationsstorleken under de senaste åren. Antalet reproduktiva individer skattas till 45 (20-75). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
Tysk ginst är en 1–5 dm hög taggbeväpnad buske. Den blommar under maj och juni med små gula blommor i klasar i grentopparna. Förökningen sker huvudsakligen med frö. Finjaförekomstens låga individantal kan ha påverkat reproduktionsfunktionen allvarligt men förhållandet är inte undersökt. Tysk ginst skiljs från den likaledes taggiga nålginsten Genista anglica genom håriga blad och baljor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tysk ginst

Länsvis förekomst och status för tysk ginst baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tysk ginst

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tysk ginst är i Sverige känd från tre områden: Finjatrakten i norra Skåne, sju socknar i mellersta Halland samt Holms socken i Dalsland. På flera av lokalerna var växten mycket talrik under slutet av 1800-talet. Senare och fram tills nu har den successivt minskat och försvunnit från lokal efter lokal. Numera finns den endast kvar på en plats i Ljungby i Halland (växer inom några få kvadratmeter). Fram till 1991 fanns den även vid Finja i Skåne (ett eller två exemplar). I övriga Norden är tysk ginst känd från mellersta och södra Jylland i Danmark, i den danska rödlistan från 1997 betecknas den som försvunnen. Arten har en centraleuropeisk utbredning med nordgräns i vårt område.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Genista - ginster 
 • Art
  Genista germanicaL. - tysk ginst
  Synonymer
  Tagg-ginst

I Sverige har huvudförekomsterna av tysk ginst funnits på ljunghedar på mager, ganska torr och sandig mark. Växten är ljusberoende och gynnades av det tidigare ljunghedsbruket. I detta ingick röjning, betning och återkommande bränning. Växtens största utbredning sammanföll i tiden med ljunghedsbrukets maximum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Då ljunghedsbruket under senare delen av 1800-talet minskade i omfattning för att strax därefter i stort sett upphöra minskade antalet förekomster av tysk ginst snabbt. När hedarna växte igen spontant eller planterades igen med skog försvann arten. De sydvästsvenska hedarnas areal har minskat drastiskt, endast någon procent återstår. Nu är det endast i några få reservat som traditionellt ljunghedsbruk fortfarande bedrivs. Förekomsten i Ljungby växer på mycket begränsad yta, vilket i sig är ett hot. Även igenväxning, högvuxen ljung och uppslag av sly, särskilt björk förkväver ginstplantorna.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Den kvarvarande växtplatsen i Ljungby för tysk ginst är skyddad som ett mindre naturreservat med skötselplan. Dess reproduktionsförhållanden borde utredas, främst mot bakgrund av att individantalet under en längre tid har varit lågt, ca 40 ex 1950, ca 50 ex 1981, drygt 50 ex 1992, ca 20 ex 1995 och 50 ex 2005. Vidare har åtgärder vidtagits för att ge växten föryngringsplatser, t ex genom upphackning av marken här och var samt bränning inom reservatet. Dessa ingrepp bör fortsätta. Lokalen i Finja brändes på försök 1994 men ingen ginst återkom. Troligen gjordes ingreppet för sent. Ett åtgärdsprogram för tysk ginst ska upprättas och det kommer att ge förslag på lämpliga åtgärder.

Åtgärdsprogram Fastställt
Tysk ginst är fridlyst. Ginstarterna har varit föremål för autekologiska undersökningar. Danskt material har odlats i Botaniska trädgården i Uppsala. Växten är lättodlad och lättförökad. Förökningen kan ske både med frö och med sticklingar. Fröna tål tämligen lång tids lagring. Utländska namn – NO: Tysk ginst, DK: Tysk Visse, FI: Saksanherne, GB: German Greenweed.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Jessen, K. 1931. The Distribution within Denmark of the higher plants II. The distribution of the Papionaceæ within Danmark. Kgl. Dan. Vid. Selsk. Skr. Nat. Math. afd. 9 raekke III.2.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1977: Projekt Linné rapporterar 29–48. Svensk Bot. Tidskr. 71: 3–22.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Genista - ginster 
 • Art
  Genista germanica, L. - tysk ginst
  Synonymer
  Tagg-ginst
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2006.