Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hårginst

Organismgrupp Kärlväxter Genista pilosa
Hårginst Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hårginst är en upp till 30 cm hög tornlös ärtbuske med håriga blad och gula blommor. Blommorna sitter enstaka eller parvis i bladvecken och blomningen startar i slutet av maj och kan pågå in i juli. Den skiljer sig från färgginsten Genista tinctoria genom att foder, köl och segel liksom baljorna är håriga.
Utbredning
Länsvis förekomst för hårginst Observationer i Sverige för hårginst
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hårginst förekommer i sydvästra Sverige i Skåne, Småland och Halland, varav flest lokaler finns i det sistnämnda landskapet. I östra Småland, Värmland och Västerbotten förekommer den som adventiv och har där varit konstant under lång tid. Av de övriga nordiska länderna finns den i Danmark, framför allt i centrala och västra Jylland. Utbredningen i övrigt är europeisk och sträcker sig österut, från norra Spanien till Grekland. Några enstaka förekomster finns också i Storbritannien. I Polen och Tyskland har den under senare tid minskat och betraktas som sårbar eller hänsynskrävande. I takt med att utbredningen av ljunghedar i Sverige minskat har också antal förekomster av hårginst minskat. Många av förekomsterna i Sverige återfinns idag på vägslänter där det finns rester av ljunghedsvegetation.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Hårginst förekommer främst i Halland men även i Skåne och Småland. Tillfälliga/inkomna förekomster finns i Värmland (ingår ej i bedömningen). Hårginstens ursprungliga växtplats har varit ljunghedar på sandiga, torra och näringsfattiga marker. Idag återfinns den oftare på öppna sandiga banvallar och vägkanter. Ett av de största hoten är upphörd hävd med efterföljande igenväxning. Ett annat hot är vägkantslåtter före och under blomningen. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (1000-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Hårginstens ursprungliga växtplats har varit ljunghedar på sandiga, torra och näringsfattig marker. Idag återfinns den oftast på öppna sandiga banvallar och vägkanter som hyser rester av ljunghedsvegetation. Den är ljusberoende och frögroningen stimuleras troligen av bränning och måttlig markstörning. Hårginst sprids i huvudsak genom frö. Den gynnades av den återkommande röjningen, betet och bränningen av ljunghedarna som utfördes för att hålla markerna öppna. Hårginsten är konkurrenssvag, vilket innebär att om buskar och ljung breder ut sig allt för kraftigt minskar dess möjlighet att leva kvar. Hårginst är värdväxt för ett flertal rödlistade fjärilsarter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Fabales (ärtordningen), Familj Fabaceae (ärtväxter), Släkte Genista (ginster), Art Genista pilosa L. - hårginst Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Hårginst förekommer främst i Halland men även i Skåne och Småland. Tillfälliga/inkomna förekomster finns i Värmland (ingår ej i bedömningen). Hårginstens ursprungliga växtplats har varit ljunghedar på sandiga, torra och näringsfattiga marker. Idag återfinns den oftare på öppna sandiga banvallar och vägkanter. Ett av de största hoten är upphörd hävd med efterföljande igenväxning. Ett annat hot är vägkantslåtter före och under blomningen. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (1000-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Konventioner Typisk art i 4030 Torra hedar (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 5130 Enbuskmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Hårginst är en upp till 30 cm hög tornlös ärtbuske med håriga blad och gula blommor. Blommorna sitter enstaka eller parvis i bladvecken och blomningen startar i slutet av maj och kan pågå in i juli. Den skiljer sig från färgginsten Genista tinctoria genom att foder, köl och segel liksom baljorna är håriga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hårginst

Länsvis förekomst och status för hårginst baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hårginst

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hårginst förekommer i sydvästra Sverige i Skåne, Småland och Halland, varav flest lokaler finns i det sistnämnda landskapet. I östra Småland, Värmland och Västerbotten förekommer den som adventiv och har där varit konstant under lång tid. Av de övriga nordiska länderna finns den i Danmark, framför allt i centrala och västra Jylland. Utbredningen i övrigt är europeisk och sträcker sig österut, från norra Spanien till Grekland. Några enstaka förekomster finns också i Storbritannien. I Polen och Tyskland har den under senare tid minskat och betraktas som sårbar eller hänsynskrävande. I takt med att utbredningen av ljunghedar i Sverige minskat har också antal förekomster av hårginst minskat. Många av förekomsterna i Sverige återfinns idag på vägslänter där det finns rester av ljunghedsvegetation.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Genista - ginster 
 • Art
  Genista pilosaL. - hårginst

Hårginstens ursprungliga växtplats har varit ljunghedar på sandiga, torra och näringsfattig marker. Idag återfinns den oftast på öppna sandiga banvallar och vägkanter som hyser rester av ljunghedsvegetation. Den är ljusberoende och frögroningen stimuleras troligen av bränning och måttlig markstörning. Hårginst sprids i huvudsak genom frö. Den gynnades av den återkommande röjningen, betet och bränningen av ljunghedarna som utfördes för att hålla markerna öppna. Hårginsten är konkurrenssvag, vilket innebär att om buskar och ljung breder ut sig allt för kraftigt minskar dess möjlighet att leva kvar. Hårginst är värdväxt för ett flertal rödlistade fjärilsarter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Genom att ljunghedsbruket sedan 1800-talet minskat drastiskt och idag nästan helt upphört har även utbredningen av hårginst minskat. De flesta ljunghedar har planterats igen eller spontant växt igen. Idag finns en aktiv hävd genom bete, bränning och röjning kvar endast i ett fåtal naturreservat, varav Mästocka i Halland är ett av de största områdena. Ett av de största hoten är upphörd hävd med efterföljande igenväxning. Ett annat hot är också vägkantsslåtter före och under blomningen samt alltför kraftiga ingrepp på vägslänterna. En måttlig markstörning kan dock gynna arten. Förbuskning av vägslänter kan också innebära ett hot. Tidigare var besprutning med ogräsmedel ett hot men detta har idag upphört helt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
De gamla hävdformerna med röjning, bete samt bränning vart 4–5 år måste bibehållas i de reservat där detta bedrivs. Önskvärt är också att avsätta ytterligare reservat med denna typ av skötsel. Den slåtter och buskröjning som utförs på vägkanten vidmakthåller en öppen och ljus miljö för hårginsten, men denna bör inte ske före och under blomning. En aktiv åtgärd genom bränning av vägslänter bör också upptas vissa lokaler.
Hårginst är fridlyst i Skåne län. Utländska namn – NO: Hårginst, DK: Håret Visse, GB: Hairy Greenweed.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Gustafsson, M. 1996. Kulturlandskap och Flora på Bjärehalvön. Lund.

Jessen, K. 1931. The Distribution within Denmark of the higher plants II. The distribution of the Papionaceæ within Danmark. Kgl. Dan. Vid. Selsk. Skr. Nat. Math. afd. 9 raekke III.2.

Persson, T. S. 1995. Management of roadside verges - vegetation changes and species diversity. Institutionen för ekologi och miljövård, SLU.

Rühling, Å. 1997. Floran i Oskarshamns kommun. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Persson 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Genista - ginster 
 • Art
  Genista pilosa, L. - hårginst
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Persson 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2005.