Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  färgginst

Organismgrupp Kärlväxter Genista tinctoria
Färgginst Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Färgginst är en upp till 50 cm hög, tagglös buske med upprätt växtsätt och gröna kvistar. De gula blommorna sitter i klasar i grentopparna. Blomningen sker i juni men kan ibland utsträckas över längre tid. Arten sprids i huvudsak med frö. De odlade typerna av färgginst avviker i flera avseenden från de vilda, bl a är de vanligen mera högvuxna och har en mera utsträckt blomningstid. De förvildade exemplar, som av och till anträffas, ansluter sig ofta till de odlade typerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för färgginst Observationer i Sverige för färgginst
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Färgginstens svenska utbredning är idag inskränkt till nordöstra Västergötland och har sitt centrum i Lyrestads socken, där lokalerna är talrika. Tidigare förekom också växten i södra Halland i Halmstadstrakten. I detta område finns också aktuella lokaler på nyare vägslänter, men växten är här, liksom på andra ställen i södra Sverige, ex Östergötland, troligen spridd från odling. Färgginst förekommer inte sällan som prydnadsväxt i trädgårdar. I nordöstra Västergötland förefaller färgginst ha stabila populationer och expanderar, även om enstaka lokaler skadats. I Halmstadstrakten försvann växten som spontan i början av 1900-talet på grund av anläggningsverksamhet och igenväxning. I västra Danmark är färgginst ganska allmän och inte hotad. Växten har en eurasiatisk utbredning och är införd i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1b(iii,iv,v)+2b(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst i Västergötland, enstaka förekomster i Värmland. Endast inhemska förekomster ingår i bedömningen. Växer främst längs grusiga vägkanter, i grustag och liknande miljöer, men det finns även förekomster i naturlig, ogödslad, hedartad gräsmark. Vägkantsslåtter före och under blomningen är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1000-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 388 km² och förekomstarean (AOO) till 168 (100-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii,iv,v)+2b(iii,iv,v)).
Ekologi
Färgginstens växtplatser i Lyrestadsområdet utgörs mest av grusiga vägkanter, grustag och liknande. Den finns förekommer även i naturliga, ogödslade hedartade gräsmark, varav en lokal är känd sedan början av 1800-talet. I Halmstadsområdet däremot växte färgginst i bergbranter, på grusåsar och i gles hedskog. Växten gynnas av kulturingrepp och är konkurrenskänslig. Det har diskuterats om förekomsterna i Västergötland är ursprungliga eller av sekundär natur. Inget har dock framkommit, förutom växtplatserna och den snabba spridningen, som tyder på att växten inte skulle vara ursprunglig.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Fabales (ärtordningen), Familj Fabaceae (ärtväxter), Släkte Genista (ginster), Art Genista tinctoria L. - färgginst Synonymer liten färgginst

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1b(iii,iv,v)+2b(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst i Västergötland, enstaka förekomster i Värmland. Endast inhemska förekomster ingår i bedömningen. Växer främst längs grusiga vägkanter, i grustag och liknande miljöer, men det finns även förekomster i naturlig, ogödslad, hedartad gräsmark. Vägkantsslåtter före och under blomningen är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1000-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 388 km² och förekomstarean (AOO) till 168 (100-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1b(iii,iv,v)+2b(iii,iv,v)).
Färgginst är en upp till 50 cm hög, tagglös buske med upprätt växtsätt och gröna kvistar. De gula blommorna sitter i klasar i grentopparna. Blomningen sker i juni men kan ibland utsträckas över längre tid. Arten sprids i huvudsak med frö. De odlade typerna av färgginst avviker i flera avseenden från de vilda, bl a är de vanligen mera högvuxna och har en mera utsträckt blomningstid. De förvildade exemplar, som av och till anträffas, ansluter sig ofta till de odlade typerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för färgginst

Länsvis förekomst och status för färgginst baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för färgginst

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Färgginstens svenska utbredning är idag inskränkt till nordöstra Västergötland och har sitt centrum i Lyrestads socken, där lokalerna är talrika. Tidigare förekom också växten i södra Halland i Halmstadstrakten. I detta område finns också aktuella lokaler på nyare vägslänter, men växten är här, liksom på andra ställen i södra Sverige, ex Östergötland, troligen spridd från odling. Färgginst förekommer inte sällan som prydnadsväxt i trädgårdar. I nordöstra Västergötland förefaller färgginst ha stabila populationer och expanderar, även om enstaka lokaler skadats. I Halmstadstrakten försvann växten som spontan i början av 1900-talet på grund av anläggningsverksamhet och igenväxning. I västra Danmark är färgginst ganska allmän och inte hotad. Växten har en eurasiatisk utbredning och är införd i Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Genista - ginster 
 • Art
  Genista tinctoriaL. - färgginst
  Synonymer
  liten färgginst

Färgginstens växtplatser i Lyrestadsområdet utgörs mest av grusiga vägkanter, grustag och liknande. Den finns förekommer även i naturliga, ogödslade hedartade gräsmark, varav en lokal är känd sedan början av 1800-talet. I Halmstadsområdet däremot växte färgginst i bergbranter, på grusåsar och i gles hedskog. Växten gynnas av kulturingrepp och är konkurrenskänslig. Det har diskuterats om förekomsterna i Västergötland är ursprungliga eller av sekundär natur. Inget har dock framkommit, förutom växtplatserna och den snabba spridningen, som tyder på att växten inte skulle vara ursprunglig.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Besprutning med ogräsmedel och vägkantsslåtter före och under blomningen är ett hot mot färgginsten. Stundom förstörs lokaler genom olika ingrepp, t ex i samband med vägrenarnas skötsel, men samtidigt kan nya lokaler tillskapas.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Genom avtal med de vägvårdande myndigheterna i Västergötland bör merparten av färgginstens förekomster ges en skötsel som gynnar växten. Besprutning med ogräsmedel och vägkantsslåtter före och under blomningen bör undvikas.
Utländska namn – NO: Fargeginst, DK: Farve-Visse, FI: Pensasväriherne, GB: Dyer´s Greenweed.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötland flora. Lund.

Fægri, K. 1960. Maps of Distribution of Norwegian Plants. I. Costal Plants. Universitet i Bergen Skrifter Nr. 26.

Genberg, E. 1992. Östergötlands flora. Andra uppl. utg. av Folke Lind. Lund.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Jessen, K. 1931. The Distribution within Denmark of the higher plants II. The distribution of the Papionaceæ within Danmark. Kgl. Dan. Vid. Selsk. Skr. Nat. Math. afd. 9 raekke III.2.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1978. Projekt Linné rapporterar 80–92. Svensk Bot. Tidskr. 72: 189–203.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Petersson, J. 1991. Nyheter i Gotlands flora 1990. Rindi 11: 16–27.

Rühling, Å. 1997. Floran i Oskarshamns kommun. Lund.

Sjögren, A. 1989. Kärlväxtfloran i Amnehärad och Södra Råda. Lund.

Sjögren A. 1995. Kärlväxtfloran i Hova socken. Gullspång.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Genista - ginster 
 • Art
  Genista tinctoria, L. - färgginst
  Synonymer
  liten färgginst
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2005.