Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bomullsporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Fibroporia gossypium
Bomullsporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska tunn, utbredd ticka utan hatt. Fruktkroppen är mjuk och oftast halmgul. Kanten är vit och kan vara bred. Porerna är kantiga och det ryms 3–6 stycken per mm. Porlagret vilar på ett vitt, bomullsliknande skikt närmast underlaget. Porväggarna har en vaxlik konsistens men blir sköra vid torkning. I fruktkroppens bottenskikt finns skeletthyfer. Sporerna är ellipsoida. Arterna i släktet Fibroporia är ofta svåra att skilja åt och kan även förväxlas med arter inom släktet Antrodia. Bomullsporing är mest lik mögelticka (F. vaillanti). Den senare skiljer sig genom att ha en mjukare konsistens och genom att ha något bredare sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för bomullsporing Observationer i Sverige för bomullsporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bomullsporing är funnen få gånger i Sverige i landskapen Dalarna, Södermanland, Uppland, Gästrikland och Jämtland. Status och hotbild oklar men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Den är också funnen i Norge och Finland och i flera andra länder i Europa men är överallt mycket ovanlig. Den förekommer vidare över hela det norra halvklotets boreala delar och ner i varmtempererade områden och den är även påträffad i Argentina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på ved av tall och gran i barrskog. Även på gamla gärdesgårdar och annan människobearbetad ved (plankor). Alltför få fynd i Skandinavien (3 äldre fynd) för att ännu kunna precisera artens ekologi. Status och hotbild oklar men uppenbarligen en sällsynt art. Måste mikroskoperas för att säkert artbestämmas. Förekommer förmodligen på samma typ av lokaler som den närstående och snarlika mögeltickan (Fibroporia vaillantii). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Bomullsporing är en vednedbrytare som orsakar brunröta på döda stammar eller stubbar av tall och gran och någon sällsynt gång på lövträd. Den är noterad på ädelgran, lärk, gran och tall. Svampen kan också växa på bearbetat trä och gamla gärdesgårdar. Fynden är få och visar inte någon enhetlig bild av miljön på växtplatserna. Bomullsporingen uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporales, genera incertae sedis, Släkte Fibroporia, Art Fibroporia gossypium (Speg.) Parmasto - bomullsporing Synonymer Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden, Antrodia gossypina (Speg.) Ryvarden

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på ved av tall och gran i barrskog. Även på gamla gärdesgårdar och annan människobearbetad ved (plankor). Alltför få fynd i Skandinavien (3 äldre fynd) för att ännu kunna precisera artens ekologi. Status och hotbild oklar men uppenbarligen en sällsynt art. Måste mikroskoperas för att säkert artbestämmas. Förekommer förmodligen på samma typ av lokaler som den närstående och snarlika mögeltickan (Fibroporia vaillantii). Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En ganska tunn, utbredd ticka utan hatt. Fruktkroppen är mjuk och oftast halmgul. Kanten är vit och kan vara bred. Porerna är kantiga och det ryms 3–6 stycken per mm. Porlagret vilar på ett vitt, bomullsliknande skikt närmast underlaget. Porväggarna har en vaxlik konsistens men blir sköra vid torkning. I fruktkroppens bottenskikt finns skeletthyfer. Sporerna är ellipsoida. Arterna i släktet Fibroporia är ofta svåra att skilja åt och kan även förväxlas med arter inom släktet Antrodia. Bomullsporing är mest lik mögelticka (F. vaillanti). Den senare skiljer sig genom att ha en mjukare konsistens och genom att ha något bredare sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bomullsporing

Länsvis förekomst och status för bomullsporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bomullsporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bomullsporing är funnen få gånger i Sverige i landskapen Dalarna, Södermanland, Uppland, Gästrikland och Jämtland. Status och hotbild oklar men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Den är också funnen i Norge och Finland och i flera andra länder i Europa men är överallt mycket ovanlig. Den förekommer vidare över hela det norra halvklotets boreala delar och ner i varmtempererade områden och den är även påträffad i Argentina.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Fibroporia  
 • Art
  Fibroporia gossypium(Speg.) Parmasto - bomullsporing
  Synonymer
  Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden
  Antrodia gossypina (Speg.) Ryvarden

Bomullsporing är en vednedbrytare som orsakar brunröta på döda stammar eller stubbar av tall och gran och någon sällsynt gång på lövträd. Den är noterad på ädelgran, lärk, gran och tall. Svampen kan också växa på bearbetat trä och gamla gärdesgårdar. Fynden är få och visar inte någon enhetlig bild av miljön på växtplatserna. Bomullsporingen uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan fragmenteras och delas upp på ett par fysiskt åtskilda, men genetiskt identiska mycel inom samma låga (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten är mycket sällsynt och därmed främst hotad av att de kända växtplatserna förstörs. I övrigt kan inte hoten preciseras eftersom artens biologi är dåligt känd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på de svenska lokalerna vilka bör skyddas. Dess ekologi bör klarläggas bättre.
Utländska namn – FI: Kohvakääpä.

Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1993. European Polypores 1. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Fibroporia  
 • Art
  Fibroporia gossypium, (Speg.) Parmasto - bomullsporing
  Synonymer
  Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden
  Antrodia gossypina (Speg.) Ryvarden
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.