Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slät jordtunga

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Geoglossum aseptatum
Slät jordtunga Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Slät jordtunga är en kolsvart, plattad och långsträckt jordtunga, ca 4–8 cm hög. Ytan är slät och något blank. Foten är helt slät och övergår omärkligt i den fertila långsträckta ytan (tungan). Sporerna är spolformade, ljust bruna och utan septering. Arten har blandats ihop med purpurbrun jordtunga, som också har osepterade sporer, vilka dock är längre, smalare och helt ofärgade. Purpurbrun jordtunga är också brun–brunsvart med tydligt avsatt, fjällig fot och hymeniet är mindre långsträckt.
Utbredning
Länsvis förekomst för slät jordtunga Observationer i Sverige för slät jordtunga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Slät jordtunga har påträffats i Närke (Axberg, typlokal) 1977, samt i Göteborgs botaniska trädgård 1987 (2005). Typlokalen i Närke är oförändrad. Den senare lokalen är möjligen förstörd i samband med omläggning av botaniska trädgården. Lokalen i Närke kan dock vara intakt, men inga observationer har gjorts efter 1985. Arten synes inte vara knuten till miljöer med höga naturvärden, utan hotas snarast av slumpmässiga händelser. Status oklar. Dessutom har svampen påträffats i Holland och har där enligt uppgift felaktigt bestämts som purpurbrun joprdtunga (Geoglossum atropurpureum). Dessa tre fynd är i nuläget de enda kända i världen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i fuktig mulljord i park och trädgård. Endast känd från två områden i landet. Lokalen i botaniska trädgården i Göteborg är borta. Lokalen i Närke kan vara intakt, men inga observationer har gjorts efter 1985. Arten synes inte vara knuten till miljöer med höga naturvärden. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nedbrytare i fuktig mulljord i park och trädgård. Alla tre fynd av arten är gjorda i trädgårdsmiljö. Den skiljer sig därmed från övriga svarta jordtungor som normalt påträffas i mager betesmark. Svampen växer längs små rännilar eller fuktstråk där marken inte är permanent blöt men ändå inte torkar ut under sommaren. Svampens mycel är uttorkningskänsligt. Marken är av ganska mager och torvartad, ibland sandblandad torvjord. Vegetationen är till synes helt trivial med t. ex. harsyra, vårfryle och låga markmossor som stjärnmossor och krusbjörnmossa (Atrichum undulatum). På de svenska lokalerna förekommer olika Prunus-arter, t. ex. körsbär, plommon m.fl. Det är möjligt att svampen bildar en speciell typ av mykorrhiza med dessa buskar och träd (en form av ericaceae-mykorrhiza). Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Geoglossomycetes, Ordning Geoglossales (jordtungor), Familj Geoglossaceae, Släkte Geoglossum s. str., Art Geoglossum aseptatum Hakelier ex Nitare - slät jordtunga Synonymer Geoglossum asaeptatum Nitare

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i fuktig mulljord i park och trädgård. Endast känd från två områden i landet. Lokalen i botaniska trädgården i Göteborg är borta. Lokalen i Närke kan vara intakt, men inga observationer har gjorts efter 1985. Arten synes inte vara knuten till miljöer med höga naturvärden. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Slät jordtunga är en kolsvart, plattad och långsträckt jordtunga, ca 4–8 cm hög. Ytan är slät och något blank. Foten är helt slät och övergår omärkligt i den fertila långsträckta ytan (tungan). Sporerna är spolformade, ljust bruna och utan septering. Arten har blandats ihop med purpurbrun jordtunga, som också har osepterade sporer, vilka dock är längre, smalare och helt ofärgade. Purpurbrun jordtunga är också brun–brunsvart med tydligt avsatt, fjällig fot och hymeniet är mindre långsträckt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slät jordtunga

Länsvis förekomst och status för slät jordtunga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slät jordtunga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Slät jordtunga har påträffats i Närke (Axberg, typlokal) 1977, samt i Göteborgs botaniska trädgård 1987 (2005). Typlokalen i Närke är oförändrad. Den senare lokalen är möjligen förstörd i samband med omläggning av botaniska trädgården. Lokalen i Närke kan dock vara intakt, men inga observationer har gjorts efter 1985. Arten synes inte vara knuten till miljöer med höga naturvärden, utan hotas snarast av slumpmässiga händelser. Status oklar. Dessutom har svampen påträffats i Holland och har där enligt uppgift felaktigt bestämts som purpurbrun joprdtunga (Geoglossum atropurpureum). Dessa tre fynd är i nuläget de enda kända i världen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Geoglossomycetes  
 • Ordning
  Geoglossales - jordtungor 
 • Familj
  Geoglossaceae  
 • Släkte
  Geoglossum s. str.  
 • Art
  Geoglossum aseptatumHakelier ex Nitare - slät jordtunga
  Synonymer
  Geoglossum asaeptatum Nitare

Nedbrytare i fuktig mulljord i park och trädgård. Alla tre fynd av arten är gjorda i trädgårdsmiljö. Den skiljer sig därmed från övriga svarta jordtungor som normalt påträffas i mager betesmark. Svampen växer längs små rännilar eller fuktstråk där marken inte är permanent blöt men ändå inte torkar ut under sommaren. Svampens mycel är uttorkningskänsligt. Marken är av ganska mager och torvartad, ibland sandblandad torvjord. Vegetationen är till synes helt trivial med t. ex. harsyra, vårfryle och låga markmossor som stjärnmossor och krusbjörnmossa (Atrichum undulatum). På de svenska lokalerna förekommer olika Prunus-arter, t. ex. körsbär, plommon m.fl. Det är möjligt att svampen bildar en speciell typ av mykorrhiza med dessa buskar och träd (en form av ericaceae-mykorrhiza). Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet är att växtplatsen förstörs, t. ex genom exploatering och trädgårdsarbete som förändrar lokalens förutsättningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Lokalerna bör skyddas och lämnas orörda. Ingen avverkning av buskar och träd får ske.

Nitare, J. 1984. Geoglossum asaeptatum n. sp., a new earthtongue with brown continuous spores. Windahlia 14: 37–42.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Geoglossomycetes  
 • Ordning
  Geoglossales - jordtungor 
 • Familj
  Geoglossaceae  
 • Släkte
  Geoglossum s. str.  
 • Art
  Geoglossum aseptatum, Hakelier ex Nitare - slät jordtunga
  Synonymer
  Geoglossum asaeptatum Nitare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1997.