Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten kraterlav

Organismgrupp Lavar Gyalecta subclausa
Liten kraterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten kraterlav karaktäriseras av en tunn, kornigt skorpformad, vanligen grågrön bål, som kan bli upp till ett par decimeter stor. Apothecier, som är något nedsänkta i substratet, är gräddgula till blekt orangefärgade och upp till 0,3 mm breda. Sporerna är 10–16 µm långa och murformade. Den snarlika arten kraterlav Gyalecta jenensis har större, ca 0,5 mm breda apothecier och 15–24 µm långa sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten kraterlav Observationer i Sverige för liten kraterlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Liten kraterlav blev funnen i Östergötland (Krokek) och Södermanland (Kvarsebo) i början av 1900-talet, och är dessutom funnen på Öland (3 lokaler) och Gotland (7 lokaler) sedan slutet av 1980-talet. Den är inte återfunnen i Östergötland och Södermanland trots att den har eftersökts. Eftersom arten har små fruktkroppar och ofta växer svåråtkomligt kan den vara förbisedd. Den är i övrigt rapporterad från Finland där den är rödlistad som Försvunnen och Centraleuropas bergsområden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett 15-tal aktuella fynd finns på Öland och Gotland där den växer på skuggad kalksten på alvarmark och i öppen skog. Mikroklimatet är mycket fuktigt. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (600-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 18112 km² och förekomstarean (AOO) till 300 (52-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Liten kraterlav växer på kalksten på alvarmark eller i öppen skog. Den föredrar skuggiga lodytor till överhäng som i karstsprickor, källmynningar och klippspringor. Mikroklimatet har hög luftfuktighet. På Gotland (främst Karlsöarna) har den även blivit funnen rikligt på undersidan av klapperstenar, precis i zonen där stenen är i kontakt med underlaget. På Öland är den på en lokal funnen på ett kalkstensblock i ett öppet rikkärr.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Gyalectaceae, Släkte Gyalecta (kraterlavar), Art Gyalecta subclausa Anzi - liten kraterlav Synonymer Gyalecta elegantula Müll.Arg., Gyalecta rosellovirens Nyl.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett 15-tal aktuella fynd finns på Öland och Gotland där den växer på skuggad kalksten på alvarmark och i öppen skog. Mikroklimatet är mycket fuktigt. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (600-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 18112 km² och förekomstarean (AOO) till 300 (52-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii,iv,v)).
Liten kraterlav karaktäriseras av en tunn, kornigt skorpformad, vanligen grågrön bål, som kan bli upp till ett par decimeter stor. Apothecier, som är något nedsänkta i substratet, är gräddgula till blekt orangefärgade och upp till 0,3 mm breda. Sporerna är 10–16 µm långa och murformade. Den snarlika arten kraterlav Gyalecta jenensis har större, ca 0,5 mm breda apothecier och 15–24 µm långa sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten kraterlav

Länsvis förekomst och status för liten kraterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten kraterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Liten kraterlav blev funnen i Östergötland (Krokek) och Södermanland (Kvarsebo) i början av 1900-talet, och är dessutom funnen på Öland (3 lokaler) och Gotland (7 lokaler) sedan slutet av 1980-talet. Den är inte återfunnen i Östergötland och Södermanland trots att den har eftersökts. Eftersom arten har små fruktkroppar och ofta växer svåråtkomligt kan den vara förbisedd. Den är i övrigt rapporterad från Finland där den är rödlistad som Försvunnen och Centraleuropas bergsområden.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Gyalecta - kraterlavar 
 • Art
  Gyalecta subclausaAnzi - liten kraterlav
  Synonymer
  Gyalecta elegantula Müll.Arg.
  Gyalecta rosellovirens Nyl.

Liten kraterlav växer på kalksten på alvarmark eller i öppen skog. Den föredrar skuggiga lodytor till överhäng som i karstsprickor, källmynningar och klippspringor. Mikroklimatet har hög luftfuktighet. På Gotland (främst Karlsöarna) har den även blivit funnen rikligt på undersidan av klapperstenar, precis i zonen där stenen är i kontakt med underlaget. På Öland är den på en lokal funnen på ett kalkstensblock i ett öppet rikkärr.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Det största hotet är troligtvis igenväxningen av öppna alvarmarker. Vid jämförelser av nya och gamla kollekter tycks det som om kalkstenen idag oftare har algpåväxter, en trolig effekt av ökat kvävenedfall. Detta kan utgöra ett hot mot arten liksom mot andra arter på kalksten i lägen med hög luftfuktighet. I betesmarker med högt betestryck kan djurtramp skada lavvegetationen, men eftersom liten kraterlav ofta sitter skyddat, exempelvis i karstsprickor bedöms det inte som ett hot. De positiva effekterna av betet för att hålla markerna öppna överväger stort eventuella trampskador. Stödutfodring kan utgöra ett hot om det sker i närheten av artens förekomster, både p.g.a. ökat djurtramp och tillförseln av kväve.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
En försiktig röjning kan vara aktuell på lokaler som växer igen. Vid röjning är det viktigt att undvika körskador och att inte elda röjningsavfall på eller nära artens förekomster. Arten är skyddad på en lokal på Öland (naturvårdsområde vid Tornrör), samt två på Gotland (naturreservat på Stora och Lilla Karlsö).
Utländska namn – FI: Vuorivahajäkälä.

Fröberg, L. 1989. The calcicolous lichens of the Great Alvar of Öland, Sweden. Akademisk avhandling, Lund.

Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Cramer, Lehre.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Gyalecta - kraterlavar 
 • Art
  Gyalecta subclausa, Anzi - liten kraterlav
  Synonymer
  Gyalecta elegantula Müll.Arg.
  Gyalecta rosellovirens Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.