Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klotsporig murkla

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Gyromitra sphaerospora
Klotsporig murkla Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klotsporig murkla, som framkommer under våren och försommaren, är en stor, 5–25 cm bred murkla med ljust gråbrun till svartbrun hatt som är rundad och oregelbundet veckad med fri kant. Undersidan är vitaktig. Foten är 5 till 15 cm hög, ihålig, kraftigt veckad och finluden, vit, ibland med en rosa till violettrosa anstrykning nedtill. Smaken är obetydlig medan lukten påminner om rå fisk. I synnerhet vid torkning avger svampen en obehaglig, svettliknande lukt.
Utbredning
Länsvis förekomst för klotsporig murkla Observationer i Sverige för klotsporig murkla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Klotsporig murkla är endast funnen sex gånger i Sverige, varav 5 är moderna. Fynden är från Västergötland, Uppland, Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Senaste gången arten blev funnen var i Ångermanland 1998. I Norge är svampen funnen tre gånger och i Finland två medan det saknas fynd från Danmark. Arten finns i Mellan- och Centraleuropa, bl. a. i f.d. Tjeckoslovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i ved som ligger begravd i marken. Funnen i granskog, men även enstaka gånger på soptippar och brädgårdar. Lätt igenkännlig art med lågt mörkertal som uppenbarligen är mycket sällsynt och har liten population och förekomstarea. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (60-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (3-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1248-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (16-240) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Alla svenska fynd, utom det från Jämtland, är från soptippar, virkesupplag och andra kulturskapade platser. Jämtlandsfyndet däremot är från naturlig, örtrik granskog. Arten är en markväxande svamp som påträffas på vedbitar som ligger delvis dolda i marken men stundom även på levande trädrötter. Den tycks ha en förkärlek för kalkrika marker. Medelpadsfyndet beskrivs som rikligt med ett femtiotal fruktkroppar inom ett litet område. Fruktkroppar visar sig under maj till juli men verkar inte komma varje år på sina lokaler. Nere i Europa växer klotsporig murkla i bergsgranskogar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Discinaceae, Släkte Gyromitra (stenmurklor), Art Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc. - klotsporig murkla Synonymer Helvella sphaerospora Peck, Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar, Helvellella sphaerospora (Peck) S.Imai, murkla

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i ved som ligger begravd i marken. Funnen i granskog, men även enstaka gånger på soptippar och brädgårdar. Lätt igenkännlig art med lågt mörkertal som uppenbarligen är mycket sällsynt och har liten population och förekomstarea. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (60-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (3-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1248-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 120 (16-240) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Klotsporig murkla, som framkommer under våren och försommaren, är en stor, 5–25 cm bred murkla med ljust gråbrun till svartbrun hatt som är rundad och oregelbundet veckad med fri kant. Undersidan är vitaktig. Foten är 5 till 15 cm hög, ihålig, kraftigt veckad och finluden, vit, ibland med en rosa till violettrosa anstrykning nedtill. Smaken är obetydlig medan lukten påminner om rå fisk. I synnerhet vid torkning avger svampen en obehaglig, svettliknande lukt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klotsporig murkla

Länsvis förekomst och status för klotsporig murkla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klotsporig murkla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Klotsporig murkla är endast funnen sex gånger i Sverige, varav 5 är moderna. Fynden är från Västergötland, Uppland, Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Senaste gången arten blev funnen var i Ångermanland 1998. I Norge är svampen funnen tre gånger och i Finland två medan det saknas fynd från Danmark. Arten finns i Mellan- och Centraleuropa, bl. a. i f.d. Tjeckoslovakien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Discinaceae  
 • Släkte
  Gyromitra - stenmurklor 
 • Art
  Gyromitra sphaerospora(Peck) Sacc. - klotsporig murkla
  Synonymer
  Helvella sphaerospora Peck
  Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar
  Helvellella sphaerospora (Peck) S.Imai
  murkla

Alla svenska fynd, utom det från Jämtland, är från soptippar, virkesupplag och andra kulturskapade platser. Jämtlandsfyndet däremot är från naturlig, örtrik granskog. Arten är en markväxande svamp som påträffas på vedbitar som ligger delvis dolda i marken men stundom även på levande trädrötter. Den tycks ha en förkärlek för kalkrika marker. Medelpadsfyndet beskrivs som rikligt med ett femtiotal fruktkroppar inom ett litet område. Fruktkroppar visar sig under maj till juli men verkar inte komma varje år på sina lokaler. Nere i Europa växer klotsporig murkla i bergsgranskogar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Förstörelse av artens växtplatser, t.ex. genom avverkning, hotar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på lokalen i Jämtland och området skyddas. Övriga växtplatser bör övervakas.
Utländska namn – NO: Trollmorkel, FI: Kesäkorvasieni.

Gilsenius, B. 1981. Psedorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar funnen i Jämtland. Göteborgs svampklubb Årsskrift 1981: 57–59.

Muskos, S. 1984. Sällsynt murkla funnen i Medelpad. Jordstjärnan 5(2): 12–13.

Ryman, S. 1979. Svenska vår- och försommarsvampar inom Pezizales. Svensk Bot. Tidskr. 72: 327–339.

Ryman, S. & Holmåsen, I 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Discinaceae  
 • Släkte
  Gyromitra - stenmurklor 
 • Art
  Gyromitra sphaerospora, (Peck) Sacc. - klotsporig murkla
  Synonymer
  Helvella sphaerospora Peck
  Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar
  Helvellella sphaerospora (Peck) S.Imai
  murkla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.