Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kastanjesopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Gyroporus castaneus
Kastanjesopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kastanjesopp är en sopp vars hatt är 3–10 cm bred, först välvd sedan utbredd, ofta ojämn, fint finluden och nästan sammetsartad. Den är gulbrun till kanelbrun eller rödbrun och mörknar med åldern. Hattkanten är tunn. Rören är först vita sedan vitgula, till halmgula, med runda fina mynningar av samma färg. Köttet är fast och vitt och blånar ej. Foten är vanligen kamrad till ihålig, cylindrisk och med tiden tjockare på mitten. Den har samma färg som hatten men är ofta blekare upptill.
Utbredning
Länsvis förekomst för kastanjesopp Observationer i Sverige för kastanjesopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt i södra, västra och mellersta Sverige upp till Stockholmstrakten, ca 50 aktuella lokaler. Under de senaste åren är den även funnen på Öland. Arten förefaller att ha minskat i frekvens under senare tid. Den finns relativt sällsynt i södra Norge, sydligaste Finland och i Danmark. Arten anses som vanlig i södra England och är även känd från bl.a. Österrike, Tyskland, Holland och Irland. Den är vitt spridd i Nordamerika. Arten är rödlistad i Danmark, Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ek och bok. Verkar föredra jord med hög sandinblandning och förekommer i ekskog, bokskog och hagmark. En väl känd art med lågt mörkertal. Har liten population och en fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. upphörande hävd av hagmarker, avverkning av artens värdträd i parker och hagmarker samt avverkning i lövskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 7000 (1400-14000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (350). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (70-700). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (388-1000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1).
Ekologi
Arten växer gärna på något sandiga marker, helst i lite öppnare bestånd som beteshagar och parker men även i lövskog under ek eller bok. Den bildar mykorrhiza, troligen med nämnda trädslag och fruktkroppar förekommer under sommaren och hösten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Gyroporaceae, Släkte Gyroporus, Art Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quél. - kastanjesopp Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och bok. Verkar föredra jord med hög sandinblandning och förekommer i ekskog, bokskog och hagmark. En väl känd art med lågt mörkertal. Har liten population och en fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. upphörande hävd av hagmarker, avverkning av artens värdträd i parker och hagmarker samt avverkning i lövskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 7000 (1400-14000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (350). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (70-700). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (388-1000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1).
Kastanjesopp är en sopp vars hatt är 3–10 cm bred, först välvd sedan utbredd, ofta ojämn, fint finluden och nästan sammetsartad. Den är gulbrun till kanelbrun eller rödbrun och mörknar med åldern. Hattkanten är tunn. Rören är först vita sedan vitgula, till halmgula, med runda fina mynningar av samma färg. Köttet är fast och vitt och blånar ej. Foten är vanligen kamrad till ihålig, cylindrisk och med tiden tjockare på mitten. Den har samma färg som hatten men är ofta blekare upptill.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kastanjesopp

Länsvis förekomst och status för kastanjesopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kastanjesopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt i södra, västra och mellersta Sverige upp till Stockholmstrakten, ca 50 aktuella lokaler. Under de senaste åren är den även funnen på Öland. Arten förefaller att ha minskat i frekvens under senare tid. Den finns relativt sällsynt i södra Norge, sydligaste Finland och i Danmark. Arten anses som vanlig i södra England och är även känd från bl.a. Österrike, Tyskland, Holland och Irland. Den är vitt spridd i Nordamerika. Arten är rödlistad i Danmark, Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Sclerodermatineae  
 • Familj
  Gyroporaceae  
 • Släkte
  Gyroporus  
 • Art
  Gyroporus castaneus(Bull. : Fr.) Quél. - kastanjesopp

Arten växer gärna på något sandiga marker, helst i lite öppnare bestånd som beteshagar och parker men även i lövskog under ek eller bok. Den bildar mykorrhiza, troligen med nämnda trädslag och fruktkroppar förekommer under sommaren och hösten.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Upphörande hävd av hagmarker, avverkning av artens värdträd i parker och hagmarker, avverkning i lövskog och omföring av lövskog till barrskog är de främsta hoten. På längre sikt kan gödsling och luftföroreningar ge för arten skadliga förändringar i markkemin.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Där arten förekommer i parker och på betade marker bör skötsel respektive hävd bibehållas. Gödsling måste undvikas. På växtplatser i parker och hagar bör värdträden sparas. På lokaler där kastanjesopp växer i slutna trädbestånd bör avverkning inte förekomma.. Artens ekologi bör bättre dokumenteras.
Utländska namn – NO: Kastanjerørsopp, DK: Kastanierørhat, FI: Kastanjatatti.

Breitenbach, J & Kränzlin, F. 1991. Pilze der Schweiz. Band 3. Mykologia, Luzern.

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Ryman, S. & Holmåsen, I 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Sclerodermatineae  
 • Familj
  Gyroporaceae  
 • Släkte
  Gyroporus  
 • Art
  Gyroporus castaneus, (Bull. : Fr.) Quél. - kastanjesopp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.