Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blek pokalmurkla

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Helvella costifera
Blek pokalmurkla Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blek pokalmurkla har fruktkroppar som är skålformade och 1,5–7 cm breda. Insidan är blekt grå till gråbrun, ibland nästan svart. Utsidan är luden till fint hårig, upptill av insidans färg, nedtill vitaktig. Foten är kort, vit, med förgrenade, trindryggade, vita till gräddfärgade ribbor som sträcker sig en bit upp på skålens utsida. Torra fruktkroppar har ofta karakteristiska, små, oregelbundna tväråsar mellan ribborna. Blek pokalmurkla liknar pokalmurkla (H. acetabulum) men den senare har skarp kant på ribborna, saknar tväråsar och torra fruktkroppar har orangebrun utsida.
Utbredning
Observationer i Sverige för blek pokalmurkla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blek pokalmurkla är i Sverige känd genom spridda fynd i 11 landskap från Skåne till Torne Lappmark. Totalt 30 aktuella lokaler är kända. Nordliga fynd, t.ex. Ramundberget i Härjedalen och Abisko i Torne lappmark, anses dock tillhöra en nybeskriven art, H. hyperborea. I övriga Nordeuropa är den funnen på Island, i Danmark, Norge och Estland. Den är även känd från flera länder i Mellan- och Sydeuropa samt från Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Ekologi
Arten växer på bar jord eller bland lågt gräs i parker och på mulljord i lövskog. Norrut förekommer den i triviallövskog och granskog. Den uppträder från juni till oktober.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Helvellaceae, Släkte Helvella (hattmurklor), Art Helvella costifera Nannf. - blek pokalmurkla Synonymer fårad skålmurkla

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Blek pokalmurkla har fruktkroppar som är skålformade och 1,5–7 cm breda. Insidan är blekt grå till gråbrun, ibland nästan svart. Utsidan är luden till fint hårig, upptill av insidans färg, nedtill vitaktig. Foten är kort, vit, med förgrenade, trindryggade, vita till gräddfärgade ribbor som sträcker sig en bit upp på skålens utsida. Torra fruktkroppar har ofta karakteristiska, små, oregelbundna tväråsar mellan ribborna. Blek pokalmurkla liknar pokalmurkla (H. acetabulum) men den senare har skarp kant på ribborna, saknar tväråsar och torra fruktkroppar har orangebrun utsida.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för blek pokalmurkla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blek pokalmurkla är i Sverige känd genom spridda fynd i 11 landskap från Skåne till Torne Lappmark. Totalt 30 aktuella lokaler är kända. Nordliga fynd, t.ex. Ramundberget i Härjedalen och Abisko i Torne lappmark, anses dock tillhöra en nybeskriven art, H. hyperborea. I övriga Nordeuropa är den funnen på Island, i Danmark, Norge och Estland. Den är även känd från flera länder i Mellan- och Sydeuropa samt från Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Helvellaceae  
 • Släkte
  Helvella - hattmurklor 
 • Art
  Helvella costiferaNannf. - blek pokalmurkla
  Synonymer
  fårad skålmurkla

Arten växer på bar jord eller bland lågt gräs i parker och på mulljord i lövskog. Norrut förekommer den i triviallövskog och granskog. Den uppträder från juni till oktober.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Användning av gödning samt borttagande av buskar och träd hotar arten i parkmiljöer. I skogsmark hotas den främst av gallring och avverkning. Hotbilden är dock oklar.
I parker med stort inslag av marksvampar bör skötseln anpassas så att svamparna gynnas, t.ex. genom att gödsling undviks. Växtplatserna i skog bör undantas från rationellt skogsbruk. För att klara artens långsiktiga överlevnad måste bestånd av ädellövskog med lång kontinuitet och hög artrikedom generellt undantas från skogsbruk. Artens status i norra Sverige bör utredas.
Till blek pokalmurkla räknas här även Helvella hyperborea. Utländska namn – NO: Ribbemorkel, DK: Furestokket foldhat, FI: Puistopokaalimörsky.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1981. Pilze der Schweiz. Band 1. Ascomyceten. Mykologia, Luzern.

Dennis, R.W.G. 1981. British Ascomycetes. J. Cramer, Vaduz.

Dissing, H. 1966. The genus Helvella in Europe with special emphasis on the species found in Norden. Dansk Botanisk Arkiv 25:1.

Harmaja, H. 1979. Studies on cupulate species of Helvella. Karstenia 19: 33–45.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Inerpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gillis Aronsson 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Helvellaceae  
 • Släkte
  Helvella - hattmurklor 
 • Art
  Helvella costifera, Nannf. - blek pokalmurkla
  Synonymer
  fårad skålmurkla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gillis Aronsson 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.