Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brandtaggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hydnellum auratile
Brandtaggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brandtaggsvamp är en marklevande taggsvamp med 4–7 cm stora ensamma eller gyttrade hattar och kort fot som gradvis övergår i hatten. Hela svampen är orange till brunorange utom hattkanten som hos tillväxande exemplar är vit till gulvit. Även i taggar och i genomskärning är svampen helt orange vilket skiljer den från orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum som bara har orange kött i foten.
Utbredning
Länsvis förekomst för brandtaggsvamp Observationer i Sverige för brandtaggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Brandtaggvamp har i Sverige påträffats sällsynt från Gotland upp till Medelpad. Arten är känd från en lokal i Danmark men inte från övriga nordiska länder. Svampen är sällsynt även i övriga Europa och mest anträffad i Mellaneuropas bergsområden. Den förekommer också i Asien och i Nordamerika. Svampen finns med på de danska, finska och tyska rödlistorna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med gran i äldre kalkbarrskogar, helst ängsgranskog. Sällsynt exklusiv kalkart som genom inventeringar är väl uppmärksammad, eftersökt och lätt identifierbar. Inga påträffade förekomster i skog som uppkommit efter kalavverkning. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och forsatt minska, huvudsakligen p.g.a. avverkningar areal äldre kalkbarrskog. Endast en mindre del av lokalerna bedöms ligga i skyddade områden. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1000-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (304-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Brandtaggsvamp växer på marken och är troligen mykorrhizabildare. De svenska fynden har mest gjorts i äldre barrskog eller i blandskog medan danska fynd är från lövskog. Från Mellaneuropa uppges arten växa i granskog eller i blandskog av gran och bok. Det danska fyndet gjordes på Möns klint, en kalkklippa med tunt jordtäcke. Även en del svenska fynd är från utpräglade kalkområden som Gotland och ön Oaxen i Södermanland. Det får därför anses att arten är kalkgynnad
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Hydnellum (korktaggsvampar), Art Hydnellum auratile (Britzelm.) Maas Geest. - brandtaggsvamp Synonymer Hydnum auratile Britzelm.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i äldre kalkbarrskogar, helst ängsgranskog. Sällsynt exklusiv kalkart som genom inventeringar är väl uppmärksammad, eftersökt och lätt identifierbar. Inga påträffade förekomster i skog som uppkommit efter kalavverkning. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och forsatt minska, huvudsakligen p.g.a. avverkningar areal äldre kalkbarrskog. Endast en mindre del av lokalerna bedöms ligga i skyddade områden. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1000-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (304-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; B2ab(iii); C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Brandtaggsvamp är en marklevande taggsvamp med 4–7 cm stora ensamma eller gyttrade hattar och kort fot som gradvis övergår i hatten. Hela svampen är orange till brunorange utom hattkanten som hos tillväxande exemplar är vit till gulvit. Även i taggar och i genomskärning är svampen helt orange vilket skiljer den från orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum som bara har orange kött i foten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brandtaggsvamp

Länsvis förekomst och status för brandtaggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brandtaggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Brandtaggvamp har i Sverige påträffats sällsynt från Gotland upp till Medelpad. Arten är känd från en lokal i Danmark men inte från övriga nordiska länder. Svampen är sällsynt även i övriga Europa och mest anträffad i Mellaneuropas bergsområden. Den förekommer också i Asien och i Nordamerika. Svampen finns med på de danska, finska och tyska rödlistorna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum auratile(Britzelm.) Maas Geest. - brandtaggsvamp
  Synonymer
  Hydnum auratile Britzelm.

Brandtaggsvamp växer på marken och är troligen mykorrhizabildare. De svenska fynden har mest gjorts i äldre barrskog eller i blandskog medan danska fynd är från lövskog. Från Mellaneuropa uppges arten växa i granskog eller i blandskog av gran och bok. Det danska fyndet gjordes på Möns klint, en kalkklippa med tunt jordtäcke. Även en del svenska fynd är från utpräglade kalkområden som Gotland och ön Oaxen i Södermanland. Det får därför anses att arten är kalkgynnad

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av avverkning av kalkpåverkad barrskog. Även försurning kan på sikt hota arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens status på de kända lokalerna bör kontrolleras. Återfinns arten bör växtplatsen säkerställas. Äldre skog på kalkrik mark har ofta en rik flora av hotade svampar och är därför synnerligen skyddsvärda. Det är önskvärt att många, även små, områden med sådan kalkbarrskog skyddas i södra och mellersta Sverige.
Utländska namn – DK: Flamme-korkpigsvamp, FI: Tuliorakas.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz. Band 2. Mykologia, Luzerne.

Christensen, M. 1992. To Korkpigsvampe (Hydnellum) i danske lövskove. Svampe 25: 40–42.

Maas Geesteranus, R.A. 1975. Die terrestrischen Stachelpilze Europas. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd Natuurk., Tweede Reeks 65.

Strid, Å. 1984. Svenska taggsvampar. V. Släktet Hydnellum. Jordstjärnan 5(2): 14–21.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum auratile, (Britzelm.) Maas Geest. - brandtaggsvamp
  Synonymer
  Hydnum auratile Britzelm.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.