Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kompakt taggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hydnellum compactum
Kompakt taggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kompakt taggsvamp är en marklevande taggsvamp med fast och kompakt konsistens. Hatten är plan eller välvd, saknar zonering och är i regel något luden, ljust gulbrun till brun. Foten är kort, rödbrun och ej tydligt avsatt mot hatten. Taggarna är först ljusa senare brunvioletta. Smaken är bitter. Kompakt taggsvamp och raggluden taggsvamp Hydnellum mirabile bildar en undergrupp palliditextum inom släktet. Gruppen skiljs från andra arter i släktet på en kombination av tre karkatärer: avsaknad av söljor på hyferna, avsaknad av orange färgton och bitter smak. Raggluden taggsvamp har sporer med färre knölar än kompakt taggsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för kompakt taggsvamp Observationer i Sverige för kompakt taggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kompakt taggsvamp är sällsynt funnen i sydvästra Sverige i landskapen Skåne, Blekinge, Bohuslän och Västergötland. En äldre uppgift om ett fynd i Dalarna har inte kontrollerats men kan avse den snarlika arten raggluden taggsvamp. Kompakt taggsvamp är även känd från Norge medan uppgifter från Danmark saknas. Arten förekommer spridd genom Mellaneuropa men tycks överallt vara sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek och bok i ädellövskog och lövblandskog. Väl eftersökt och uppenbarligen sällsynt art med sydvästlig utbredning i landet. Liten population och förekomstarea, därmed svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (7700-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (32-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Kompakt taggsvamp växer i lövskog tillsammans med bok, ek eller kastanj. Den är eventuellt något kalkgynnad. Närmare detaljer om artens ståndortskrav är inte kända.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Hydnellum (korktaggsvampar), Art Hydnellum compactum (Pers.:Fr.) P.Karst. - kompakt taggsvamp Synonymer Hydnum compactum Pers.:Fr.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och bok i ädellövskog och lövblandskog. Väl eftersökt och uppenbarligen sällsynt art med sydvästlig utbredning i landet. Liten population och förekomstarea, därmed svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (7700-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (32-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Global rödlistning VU A2ace; C2a(i) (2015)
Kompakt taggsvamp är en marklevande taggsvamp med fast och kompakt konsistens. Hatten är plan eller välvd, saknar zonering och är i regel något luden, ljust gulbrun till brun. Foten är kort, rödbrun och ej tydligt avsatt mot hatten. Taggarna är först ljusa senare brunvioletta. Smaken är bitter. Kompakt taggsvamp och raggluden taggsvamp Hydnellum mirabile bildar en undergrupp palliditextum inom släktet. Gruppen skiljs från andra arter i släktet på en kombination av tre karkatärer: avsaknad av söljor på hyferna, avsaknad av orange färgton och bitter smak. Raggluden taggsvamp har sporer med färre knölar än kompakt taggsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kompakt taggsvamp

Länsvis förekomst och status för kompakt taggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kompakt taggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kompakt taggsvamp är sällsynt funnen i sydvästra Sverige i landskapen Skåne, Blekinge, Bohuslän och Västergötland. En äldre uppgift om ett fynd i Dalarna har inte kontrollerats men kan avse den snarlika arten raggluden taggsvamp. Kompakt taggsvamp är även känd från Norge medan uppgifter från Danmark saknas. Arten förekommer spridd genom Mellaneuropa men tycks överallt vara sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum compactum(Pers.:Fr.) P.Karst. - kompakt taggsvamp
  Synonymer
  Hydnum compactum Pers.:Fr.

Kompakt taggsvamp växer i lövskog tillsammans med bok, ek eller kastanj. Den är eventuellt något kalkgynnad. Närmare detaljer om artens ståndortskrav är inte kända.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten är känd från mycket få lokaler varför dess långsiktiga överlevnad i landet inte kan anses säkrad. Den hotas främst av att lövskog omvandlas till barrskog och av förändringar i marken som en följd av surt nedfall.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De svenska lokalerna bör detaljinventeras och om arten återfinns bör växtplatserna skyddas. På sikt måste fler kalkrika lövskogar säkerställas för att klara den långsiktiga överlevnaden av denna taggsvamp och en rad andra rödlistade svampar.
Utländska namn – NO: Myk brunpigg, FI: Lehto-orakas.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz. Band 2. Mykologia, Luzerne.

Maas-Geesteranus, R.A. 1975. Die terrestricschen Stachelpilze Europas. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuur. Tweede reeks, 65.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum compactum, (Pers.:Fr.) P.Karst. - kompakt taggsvamp
  Synonymer
  Hydnum compactum Pers.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.