Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gul taggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hydnellum geogenium
Gul taggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gul taggsvamp är en taggsvamp, som bildar mykorrhiza med gran. Fruktkropparna är ganska tunna, sega och läderartade, ofta sammanvuxna till ett formlöst gytter. Hatten är svavelgul, med grön ton och svarta partier. Senare blir hattarna brunaktiga till mörkt olivgröna med gul kant. Taggarna är först svavelgula sedan olivbruna, ett par mm långa och nedlöpande. Foten är ofta sidoställd, 1–3 cm hög och 4–5 mm tjock, nedtill med kromgul mycelfilt. Köttet är gulgrönt, i fotbasen kromgult. Svampen har ingen, eller svag lukt av mjöl.
Utbredning
Länsvis förekomst för gul taggsvamp Observationer i Sverige för gul taggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gul taggsvamp är funnen på Öland och Gotland och från mellersta Götaland norrut till Ångermanland, Jämtland och Norrbotten. Den är känd från Osloområdet i Norge och från de södra delarna av Finland men saknas i Danmark liksom i hela Nordvästeuropas lågland. Längre söderut finns svampen i bergsområdenas barrskogar men anses överallt sällsynt. Den anses som hänsynskrävande i Finland och som akut hotad i Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran helst på kalkrik mark, gärna i fuktig äldre ängsgranskog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta minska p.g.a. slutavverkningar. En mycket stor andel av den äldre skog som fanns kvar på 1960-talet är idag avverkad. I viss mån kompenseras detta av nyetablering i yngre skogar, men den är då beroende av kvarvarande populationer i äldre skog, vilka kontinuerligt minskar i areal. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (220-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (1208-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Gul taggsvamp växer i äldre barrblandskog eller i ren granskog på kalk eller annan rikare mark, ofta med inslag av lövträd och örter. Den är troligen mykorrhizabildare och förefaller att ha gynnats av skogsbete. Artens växtplatser hyser ofta ett stort antal hotade svampar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Hydnellum (korktaggsvampar), Art Hydnellum geogenium (Fr.) Banker - gul taggsvamp Synonymer Hydnum geogenium Fr., gröngul taggsvamp

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran helst på kalkrik mark, gärna i fuktig äldre ängsgranskog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta minska p.g.a. slutavverkningar. En mycket stor andel av den äldre skog som fanns kvar på 1960-talet är idag avverkad. I viss mån kompenseras detta av nyetablering i yngre skogar, men den är då beroende av kvarvarande populationer i äldre skog, vilka kontinuerligt minskar i areal. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (220-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (1208-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Typisk art i 9050 Näringsrik granskog (Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Gul taggsvamp är en taggsvamp, som bildar mykorrhiza med gran. Fruktkropparna är ganska tunna, sega och läderartade, ofta sammanvuxna till ett formlöst gytter. Hatten är svavelgul, med grön ton och svarta partier. Senare blir hattarna brunaktiga till mörkt olivgröna med gul kant. Taggarna är först svavelgula sedan olivbruna, ett par mm långa och nedlöpande. Foten är ofta sidoställd, 1–3 cm hög och 4–5 mm tjock, nedtill med kromgul mycelfilt. Köttet är gulgrönt, i fotbasen kromgult. Svampen har ingen, eller svag lukt av mjöl.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gul taggsvamp

Länsvis förekomst och status för gul taggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gul taggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gul taggsvamp är funnen på Öland och Gotland och från mellersta Götaland norrut till Ångermanland, Jämtland och Norrbotten. Den är känd från Osloområdet i Norge och från de södra delarna av Finland men saknas i Danmark liksom i hela Nordvästeuropas lågland. Längre söderut finns svampen i bergsområdenas barrskogar men anses överallt sällsynt. Den anses som hänsynskrävande i Finland och som akut hotad i Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum geogenium(Fr.) Banker - gul taggsvamp
  Synonymer
  Hydnum geogenium Fr.
  gröngul taggsvamp

Gul taggsvamp växer i äldre barrblandskog eller i ren granskog på kalk eller annan rikare mark, ofta med inslag av lövträd och örter. Den är troligen mykorrhizabildare och förefaller att ha gynnats av skogsbete. Artens växtplatser hyser ofta ett stort antal hotade svampar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Slutavverkning och markberedning missgynnar arten liksom troligen också skogsbetets upphörande. På längre sikt kan markförsurning utgöra ett hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
För att inte artens numerär skall decimeras fordras att fler områden med äldre skog på näringsrik mark, fr.a. i södra och mellersta Sverige, bevaras. Om möjligt kan skogsbete med fördel återupptas. Om avverkning utförs på en lokal för gul taggsvamp bör den ske skonsamt och med kvarlämnande av ett betydande antal träd. Avverkning av värdträd bör undvikas. Inget slag av markberedning bör förekomma.
Utländska namn – NO: Fagerbrunpigg, FI: Rikkiorakas.

Jacobsson, S., Stridvall, A. & Stridvall, L. 1984. Känd utbredning av några inventeringssvampar. Jordstjärnan 5(3): 9–18

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum geogenium, (Fr.) Banker - gul taggsvamp
  Synonymer
  Hydnum geogenium Fr.
  gröngul taggsvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.