Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  raggtaggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hydnellum mirabile
Raggtaggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Raggtaggsvamp är en marklevande, skaftad taggsvamp. Fruktkropparna kommer på hösten och har en hattyta med tättsittande, hoptovade, först gulaktiga, sedan smutsbruna hår. Hatten är 5–15 cm bred och ofta är flera hattar sammanvuxna. Taggarna är först gulvita, sedan gulbruna. I regnväder suger den upp vatten som en tvättsvamp, så att den dryper av vatten om den kramas i handen.
Utbredning
Länsvis förekomst för raggtaggsvamp Observationer i Sverige för raggtaggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svampen har en östlig utbredning i Sverige och är främst funnen i Svealand samt i Medelpad. Det finns dessutom ett fåtal lokaler i Östergötland samt ett fynd från Bohuslän. I Uppland är de flesta fynden av äldre datum, vilket tyder på att arten är på tillbakagång. Den är sedd på ett fåtal lokaler i södra Norge och i Finland, men saknas i Danmark. I Europa i övrigt är arten känd från Schweiz, Österrike, Frankrike och Italien, men den saknas på låglandet i västra Europa. Arten är rödlistad även i Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran och sällsynt tall i äldre barrskog, helst ängsgranskog på rikare mark, grönsten eller liknande. Sällsynt art med snäva miljökrav. Sverige har en betydande andel av den kända världspopulationen och ett nationellt ansvar för arten. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. kalavverkningar och minskande areal kalkpräglad äldre kontinuitetsskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (1500-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (75-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 524 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 50 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Ekologi
Raggtaggsvamp växer i barrskog med ett tjockt och slutet mosstäcke. Ofta sitter fruktkropparna djupt nedsänkt i mossan. Den är troligen något kalkgynnad.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Hydnellum (korktaggsvampar), Art Hydnellum mirabile (Fr.) P.Karst. - raggtaggsvamp Synonymer Hydnum mirabile Fr.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran och sällsynt tall i äldre barrskog, helst ängsgranskog på rikare mark, grönsten eller liknande. Sällsynt art med snäva miljökrav. Sverige har en betydande andel av den kända världspopulationen och ett nationellt ansvar för arten. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. kalavverkningar och minskande areal kalkpräglad äldre kontinuitetsskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (1500-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (75-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 524 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 50 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Global rödlistning VU A2c+3c+4c (2015)
Raggtaggsvamp är en marklevande, skaftad taggsvamp. Fruktkropparna kommer på hösten och har en hattyta med tättsittande, hoptovade, först gulaktiga, sedan smutsbruna hår. Hatten är 5–15 cm bred och ofta är flera hattar sammanvuxna. Taggarna är först gulvita, sedan gulbruna. I regnväder suger den upp vatten som en tvättsvamp, så att den dryper av vatten om den kramas i handen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för raggtaggsvamp

Länsvis förekomst och status för raggtaggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för raggtaggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svampen har en östlig utbredning i Sverige och är främst funnen i Svealand samt i Medelpad. Det finns dessutom ett fåtal lokaler i Östergötland samt ett fynd från Bohuslän. I Uppland är de flesta fynden av äldre datum, vilket tyder på att arten är på tillbakagång. Den är sedd på ett fåtal lokaler i södra Norge och i Finland, men saknas i Danmark. I Europa i övrigt är arten känd från Schweiz, Österrike, Frankrike och Italien, men den saknas på låglandet i västra Europa. Arten är rödlistad även i Norge och Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum mirabile(Fr.) P.Karst. - raggtaggsvamp
  Synonymer
  Hydnum mirabile Fr.

Raggtaggsvamp växer i barrskog med ett tjockt och slutet mosstäcke. Ofta sitter fruktkropparna djupt nedsänkt i mossan. Den är troligen något kalkgynnad.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Skogsskötselåtgärder som leder till att mosstäcket skadas eller försvinner och ersätts av trivial hyggesvegetation är ett hot. Sådana åtgärder kan vara kraftig gallring eller slutavverkning på eller i omedelbar närhet av växtlokalerna.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokaler där arten fortfarande finns kvar bör undantas från rationell skogsskötsel. Skogar där arten finns har normalt en rik flora av andra sällsynta, marklevande svampar, varför ett skydd av sådana lokaler även ger ett skydd åt många andra sällsynta barrskogsarter. Aktuell status bör utredas och kända lokaler inventeras.
Utländska namn – NO: Børstebrunpigg, FI: Partaorakas.

Gulden, G. & Stordal, J., 1973. Om stilkete og kjukeformete piggsopper i Norge. Blyttia 31: 103–127.

Maas Geesteranus, R.A., 1975. Die terrestrischen Stachelpilze Europas. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk, Tweede Reeks. 65.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum mirabile, (Fr.) P.Karst. - raggtaggsvamp
  Synonymer
  Hydnum mirabile Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.