Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hjärntryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Hydnobolites cerebriformis
Hjärntryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hjärntryffel är en liten, mjölkvit tryffel som tillhör sporsäcksvamparna. Fruktkropparna blir upp till 2 cm stora och är oregelbundet rundade med veck och håligheter. Fruktkroppens inre är kompakt, ljust gulfärgat samt med öppna gångar. Sporsäckarna ligger jämnt fördelade och varje sporsäck innehåller 8 sporer. Hjärntryffel kan likna arter av släktet Tuber (äkta tryfflar) men skiljer sig tydligt genom att arterna i Tuber bara har upp till 4 sporer i varje sporsäck.
Utbredning
Länsvis förekomst för hjärntryffel Observationer i Sverige för hjärntryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hjärntryffel är hittills endast funnen på två lokal i Medelpad. Arten förekommer eljest i Syd- och Mellaneuropa upp till Danmark och har nyligen också påträffats i Finland. Den är däremot inte rapporterad från Norge. Arten är rödlistad i Danmark, Finland, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med lind och hassel i blandad ädellövskog, hassellund och enstaka gånger under hassel i kalkbarrskog. Ofta på rikare mark i och invid branter. Växer underjordiskt och är eftersökt men har troligen ganska högt mörkertal. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (8-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Den svenska växtplatsen är ett sydväxtberg och hjärntryffel växte där vid bergets fot på ett par centimeters djup i kalkpåverkad mull under hassel och lind. Flera andra sydliga svampar uppträder på lokalen liksom ett antal sydliga lundväxter. Området har tidigare varit betat men under senare decennier alltmer växt igen med gran. Granen har nu gallrats bort.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
· skogslind
· skogslind
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pezizaceae, Släkte Hydnobolites, Art Hydnobolites cerebriformis Tul. & C.Tul. - hjärntryffel Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med lind och hassel i blandad ädellövskog, hassellund och enstaka gånger under hassel i kalkbarrskog. Ofta på rikare mark i och invid branter. Växer underjordiskt och är eftersökt men har troligen ganska högt mörkertal. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (8-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Hjärntryffel är en liten, mjölkvit tryffel som tillhör sporsäcksvamparna. Fruktkropparna blir upp till 2 cm stora och är oregelbundet rundade med veck och håligheter. Fruktkroppens inre är kompakt, ljust gulfärgat samt med öppna gångar. Sporsäckarna ligger jämnt fördelade och varje sporsäck innehåller 8 sporer. Hjärntryffel kan likna arter av släktet Tuber (äkta tryfflar) men skiljer sig tydligt genom att arterna i Tuber bara har upp till 4 sporer i varje sporsäck.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hjärntryffel

Länsvis förekomst och status för hjärntryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hjärntryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hjärntryffel är hittills endast funnen på två lokal i Medelpad. Arten förekommer eljest i Syd- och Mellaneuropa upp till Danmark och har nyligen också påträffats i Finland. Den är däremot inte rapporterad från Norge. Arten är rödlistad i Danmark, Finland, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Hydnobolites  
 • Art
  Hydnobolites cerebriformisTul. & C.Tul. - hjärntryffel

Den svenska växtplatsen är ett sydväxtberg och hjärntryffel växte där vid bergets fot på ett par centimeters djup i kalkpåverkad mull under hassel och lind. Flera andra sydliga svampar uppträder på lokalen liksom ett antal sydliga lundväxter. Området har tidigare varit betat men under senare decennier alltmer växt igen med gran. Granen har nu gallrats bort.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Hotet för denna art är fr.a. att växtplatsen förstörs t.ex. genom avverkning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtplatsen måste säkerställas. Det är angeläget att kontrollera vilken effekt på svampen som den företagna gallringen av gran har haft.

Kers, L.E. 1981. Några anmärkningsvärda fynd av hypogeiska svampar i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 75: 129–140.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pezizaceae  
 • Släkte
  Hydnobolites  
 • Art
  Hydnobolites cerebriformis, Tul. & C.Tul. - hjärntryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.