Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  barrtryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Hydnotrya michaelis
Barrtryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Barrtryffel är en sporsäcksvamp tillhörande gruppen skålsvampar. Fruktkroppen är som ung skålformad men får sedan en oregelbunden form med breda veck, fåror och lober. Den blir upp till 2 cm bred men är i de flesta fall betydligt mindre. Från andra håll har fruktkroppar upp till 8 cm rapporterats. Den är gulbrun till rödbrun och har en spröd konsistens. I genomskärning är den oregelbundet ihålig och insidan är gulvit. Sporerna är brett elliptiska, stora och har en rödbrun yta av oregelbundna vårtor, blåsor och lister. Mogna exemplar har en stark, stickande doft. H. tulasnei har rundare sporer, en mer kompakt fruktkropp och en sötaktig doft.
Utbredning
Länsvis förekomst för barrtryffel Observationer i Sverige för barrtryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Barrtryffel är påträffad i Sverige från Uppland och norrut. Övriga europeiska fynd visar dock att arten också kan växa i sydligare områden varför den också bör kunna anträffas i de södra delarna av landet. Från Norge föreligger ett fynd, liksom från Danmark. Den utomskandinaviska utbredningen är koncentrerad till Mellaneuropas bergstrakter men det finns också fynd från Lettland, Holland och England. Den är också känd från två lokaler i Nordamerika. Den är rödlistad i Danmark, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med gran i blåbärs- och ängsgranskog samt fjällgranskog. Bildar underjordiska fruktkroppar. Synes i Sverige vara knuten till skogar med höga naturvärden och funnen med ett fåtal mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. krympande areal skog med lämpliga kvaliteter. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (200-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Barrtryffel växer i Sverige nere i tjock barrförna under gran. Den är också påträffad i barrförna under douglasgran, contortatall och ädelgran. Ett fynd har gjorts i kanten av en myrstack. Skogen på de svenska växtplatserna har varit mogen eller överårig granskog, ibland med inslag av björk. Marken har varit torr och väldränerad men troligen når grundvattnet åtminstone tidvis upp i markens övre lager. Vanliga fyndplatser är basen av sluttningar, myrkanter och svackor i terrängen. På varje lokal finns bara ett fåtal fruktkroppar inom ett litet område. Svampen lever troligen av att sönderdela förnan den växer i.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Discinaceae, Släkte Hydnotrya (vecktryfflar), Art Hydnotrya michaelis (E.Fisch.) Trappe - barrtryffel Synonymer Hydnotrya michaëlis (E.Fisch.) Trappe, Geopora michaelis E.Fisch., Hydontryopsis michaelis (E.Fisch.) Soehner, Geoporella michaelis (E.Fisch.) Soehner, Gyrocratera ploettneriana Henn., Hydnotrya ploettneriana (Henn.) Hawker

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i blåbärs- och ängsgranskog samt fjällgranskog. Bildar underjordiska fruktkroppar. Synes i Sverige vara knuten till skogar med höga naturvärden och funnen med ett fåtal mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. krympande areal skog med lämpliga kvaliteter. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (200-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Barrtryffel är en sporsäcksvamp tillhörande gruppen skålsvampar. Fruktkroppen är som ung skålformad men får sedan en oregelbunden form med breda veck, fåror och lober. Den blir upp till 2 cm bred men är i de flesta fall betydligt mindre. Från andra håll har fruktkroppar upp till 8 cm rapporterats. Den är gulbrun till rödbrun och har en spröd konsistens. I genomskärning är den oregelbundet ihålig och insidan är gulvit. Sporerna är brett elliptiska, stora och har en rödbrun yta av oregelbundna vårtor, blåsor och lister. Mogna exemplar har en stark, stickande doft. H. tulasnei har rundare sporer, en mer kompakt fruktkropp och en sötaktig doft.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för barrtryffel

Länsvis förekomst och status för barrtryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för barrtryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Barrtryffel är påträffad i Sverige från Uppland och norrut. Övriga europeiska fynd visar dock att arten också kan växa i sydligare områden varför den också bör kunna anträffas i de södra delarna av landet. Från Norge föreligger ett fynd, liksom från Danmark. Den utomskandinaviska utbredningen är koncentrerad till Mellaneuropas bergstrakter men det finns också fynd från Lettland, Holland och England. Den är också känd från två lokaler i Nordamerika. Den är rödlistad i Danmark, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Discinaceae  
 • Släkte
  Hydnotrya - vecktryfflar 
 • Art
  Hydnotrya michaelis(E.Fisch.) Trappe - barrtryffel
  Synonymer
  Hydnotrya michaëlis (E.Fisch.) Trappe
  Geopora michaelis E.Fisch.
  Hydontryopsis michaelis (E.Fisch.) Soehner
  Geoporella michaelis (E.Fisch.) Soehner
  Gyrocratera ploettneriana Henn.
  Hydnotrya ploettneriana (Henn.) Hawker

Barrtryffel växer i Sverige nere i tjock barrförna under gran. Den är också påträffad i barrförna under douglasgran, contortatall och ädelgran. Ett fynd har gjorts i kanten av en myrstack. Skogen på de svenska växtplatserna har varit mogen eller överårig granskog, ibland med inslag av björk. Marken har varit torr och väldränerad men troligen når grundvattnet åtminstone tidvis upp i markens övre lager. Vanliga fyndplatser är basen av sluttningar, myrkanter och svackor i terrängen. På varje lokal finns bara ett fåtal fruktkroppar inom ett litet område. Svampen lever troligen av att sönderdela förnan den växer i.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Det är troligt att artens växtplats förstörs vid en kalavverkning. Arten kan också vara känslig mot gallring och mot de markförändringar som orsakas av skogsmaskiner, liksom av markavvattning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Samtliga kända växtplatser måste skyddas mot kalavverkning och markavvattning. Arten bör eftersökas i fjällnära barrskogsområden, i första hand inom föreslagna eller redan skyddade områden. En sådan inventering bör ge underlag för mer preciserade skötselåtgärder.
Utländska namn – NO: Groptrøffel.

Kers, L.E. 1989. Barrtryffel, Hydnotrya michaelis, i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 83: 315–322.

Vesterholt, J. (red.) Usædvanlige danske svampefund. Svampe 22: 5.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Discinaceae  
 • Släkte
  Hydnotrya - vecktryfflar 
 • Art
  Hydnotrya michaelis, (E.Fisch.) Trappe - barrtryffel
  Synonymer
  Hydnotrya michaëlis (E.Fisch.) Trappe
  Geopora michaelis E.Fisch.
  Hydontryopsis michaelis (E.Fisch.) Soehner
  Geoporella michaelis (E.Fisch.) Soehner
  Gyrocratera ploettneriana Henn.
  Hydnotrya ploettneriana (Henn.) Hawker
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.