Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blek fjunfoting

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hydropus subalpinus
Blek fjunfoting Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blek fjunfoting är en liten, nagelskivlingliknande svamp med ljust brun eller gulbrun, ofta pucklig hatt, vita, urnupna och tämligen glesa lameller samt vit, seg fot. Foten är flockig längst upp, i övrigt kal.
Utbredning
Länsvis förekomst för blek fjunfoting Observationer i Sverige för blek fjunfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig art, som är känd från ca 15 lokaler i Skåne. Förutom nationalparken Dalby Söderskog ligger alla i de östra delarna av landskapet. I Danmark uppges den finnas "här och var". I Norge är den bara funnen några få gånger och den är ej känd från Finland. Den är relativt vanlig och spridd i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på något begravda grenar och kvistar av bok, huvudsakligen i bokskog. Ca 15 fynd samtliga från Skåne. Bedöms ha en liten population och förekomstarea och möjligen hotad av försämrad habitatkvalité i bokskogar. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (60-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (15-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4448-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (84-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer i mullrik lövskog på små begravda pinnar eller trästycken i marken. Fruktkropparna uppträder oftast på senvåren eller försommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Marasmiaceae, Släkte Hydropus, Art Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer - blek fjunfoting Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på något begravda grenar och kvistar av bok, huvudsakligen i bokskog. Ca 15 fynd samtliga från Skåne. Bedöms ha en liten population och förekomstarea och möjligen hotad av försämrad habitatkvalité i bokskogar. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (60-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (15-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4448-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (84-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Blek fjunfoting är en liten, nagelskivlingliknande svamp med ljust brun eller gulbrun, ofta pucklig hatt, vita, urnupna och tämligen glesa lameller samt vit, seg fot. Foten är flockig längst upp, i övrigt kal.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blek fjunfoting

Länsvis förekomst och status för blek fjunfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blek fjunfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig art, som är känd från ca 15 lokaler i Skåne. Förutom nationalparken Dalby Söderskog ligger alla i de östra delarna av landskapet. I Danmark uppges den finnas "här och var". I Norge är den bara funnen några få gånger och den är ej känd från Finland. Den är relativt vanlig och spridd i Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Marasmiaceae  
 • Släkte
  Hydropus  
 • Art
  Hydropus subalpinus(Höhn.) Singer - blek fjunfoting

Arten växer i mullrik lövskog på små begravda pinnar eller trästycken i marken. Fruktkropparna uppträder oftast på senvåren eller försommaren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Avverkningar eller andra alltför drastiska förändringar av växtplatserna hotar arten. Försämrade markförhållanden till följd av luftföroreningar kan på sikt vara negativt.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Negativa biotopförändringar på grund av alltför intensivt skogsbruk måste förhindras. Rikare lokaler kanske kan behöva någon form av säkerställande. På dessa förekommer i regel även andra sällsynta och hotade svamparter, vilket gör dem än mer angelägna att skydda.
Arten har tidigare hetat boknagelskivling på svenska. Utländska namn – NO: Blek fnugghette, DK: Vår-fnugfod, FI: Silkkinukkalakki.

Lange, J.E. 1935–1940. Flora Agaricina Danica (nr 43 A). Köpenhamn.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Marasmiaceae  
 • Släkte
  Hydropus  
 • Art
  Hydropus subalpinus, (Höhn.) Singer - blek fjunfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.