Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trådvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrocybe intermedia
Trådvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Trådvaxskivling är en medelstor, relativt kraftig, rödorange eller gulorange svamp med torr, trådig hatt och fot. Hatten är 2–7 cm bred, fibrig med inväxta trådar och småfjällig. Foten är 3–6 cm hög, kraftig och av samma färg som hatten. Skivorna är vita till gulvita.
Utbredning
Länsvis förekomst för trådvaxskivling Observationer i Sverige för trådvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trådvaxskivling är mycket sällsynt med fynd i ett bälte från Bohuslän till Stockholm samt ett fynd vardera i Skåne och Medelpad. Den senare uppgiften är dock osäker. Den är känd från Danmark och Norge genom några få fynd. Arten är dessutom funnen i några länder i Syd- och Mellaneuropa samt i Storbritannien. Arten är rödlistad i Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Levnadsätt okänt. Växer på mager, ogödslad betesmark och slåttermark. Troligen fosforkänslig. Iögonfallande och föga förbisedd. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (2400-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (120-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (664-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Arten växer i naturlig fodermark, huvudsakligen i betesmark och i mager grässvål tillsammans med andra vaxskivlingar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrocybe (hagvaxingar), Art Hygrocybe intermedia (Pass.) Fayod - trådvaxskivling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Levnadsätt okänt. Växer på mager, ogödslad betesmark och slåttermark. Troligen fosforkänslig. Iögonfallande och föga förbisedd. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (2400-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (120-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (664-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Trådvaxskivling är en medelstor, relativt kraftig, rödorange eller gulorange svamp med torr, trådig hatt och fot. Hatten är 2–7 cm bred, fibrig med inväxta trådar och småfjällig. Foten är 3–6 cm hög, kraftig och av samma färg som hatten. Skivorna är vita till gulvita.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trådvaxskivling

Länsvis förekomst och status för trådvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trådvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trådvaxskivling är mycket sällsynt med fynd i ett bälte från Bohuslän till Stockholm samt ett fynd vardera i Skåne och Medelpad. Den senare uppgiften är dock osäker. Den är känd från Danmark och Norge genom några få fynd. Arten är dessutom funnen i några länder i Syd- och Mellaneuropa samt i Storbritannien. Arten är rödlistad i Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Hygrocybeae  
 • Släkte
  Hygrocybe - hagvaxingar 
 • Art
  Hygrocybe intermedia(Pass.) Fayod - trådvaxskivling

Arten växer i naturlig fodermark, huvudsakligen i betesmark och i mager grässvål tillsammans med andra vaxskivlingar.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av upphörande hävd som leder till att marken växer eller planteras igen. Allvarligt hot utgör också användning av gödning. På sikt utgör också luftföroreningar med åtföljande kvävenedfall och försurning ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Samtliga lokaler med trådvaxskivling måste skyddas och hävdas på ett traditionellt sätt, vanligen med måttligt bete av nötkreatur. Ingen tillförsel av gödning får förekomma. Fler ogödslade fodermarker med bibehållen hävd måste bevaras för framtiden.
Utländska namn – NO: Flammevokssopp, DK: Trævlet Vokshat.

Boertmann, D. 1987. Vokshatteslægten Hygrocybe i Danmark. Svampe 15: 27–48.

Boertmann, D. 1995. The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe 1.

Malm, E. 1986. Hygrocybe intermedia (Pass.) Fayod. Jordstjärnan 7(2): 12.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Hygrocybeae  
 • Släkte
  Hygrocybe - hagvaxingar 
 • Art
  Hygrocybe intermedia, (Pass.) Fayod - trådvaxskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.