Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grålila vaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cuphophyllus lacmus
Grålila vaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grålila vaxskivling är en liten till medelstor vaxskivling, 3–6 cm hög, med 2–4 cm bred, gråblå eller grålila hatt som är smetigt hal i väta. Skivorna är grå och långt nedlöpande på den vita foten. Fruktkropparna kommer på hösten.
Utbredning
Länsvis förekomst för grålila vaxskivling Observationer i Sverige för grålila vaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grålila vaxskivling förekommer sällsynt över hela landet. De flesta fynden är hittills gjorda i västra Götaland, i Mälardalen och i Medelpad. Den är rapporterad från Danmark, Norge och Finland men är även där sällsynt. Arten är också uppgiven från olika länder i Europa samt från Nordamerika. Grålila vaxskivling ingår i en delvis outredd artgrupp av gråvioletta vaxskivlingar. I vårt land förekommer minst fem olika typer, vilka alla är sällsynta eller mycket sällsynta. En typ växer i vitmossa i kärr och kallas Hygrocybe cinerella. Övriga arter är hotade och växer i naturbetesmark och hackslåttängar. Den vanligaste av dessa är grålila vaxskivling. Övriga arter är tennvaxskivling (Hygrocybe canescens), lila vaxskivling (Hygrocybe flavipes) och strålvaxskivling (Hygrocybe radiata).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadsätt okänt. Växer på mager gräsmark, helst i torr, sandig miljö, förutsatt att grässvålen hålls lågvuxen genom bete. Något kalkkrävande, och troligen fosforkänslig. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (60-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (336-1000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Ekologi
Grålila vaxskivling växer i lågvuxen mager gräsmark, t.ex. naturbetesmark. Arten är sannolikt något kalkgynnad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Cuphophyllus, Art Cuphophyllus lacmus (Schumach.) Bon - grålila vaxskivling Synonymer Hygrocybe lacmus (Schumach.) P.D.Orton & Watling, Hygrophorus lacmus (Schumach.) Kalchbr., Agaricus lacmus Schumach., Hygrocybe cinerea (Pers.) P.D.Orton & Watling, Agaricus pratensis var. cinereus Pers., Hygrocybe subviolacea (Peck) P.D.Orton & Watling, Cuphophyllus subviolaceus (Peck) Bon, Hygrophorus subviolaceus Peck, Hygrophorus alboviolaceus Arnolds, Camarophyllus subviolaceus, grålila vaxing

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadsätt okänt. Växer på mager gräsmark, helst i torr, sandig miljö, förutsatt att grässvålen hålls lågvuxen genom bete. Något kalkkrävande, och troligen fosforkänslig. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (60-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (336-1000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Grålila vaxskivling är en liten till medelstor vaxskivling, 3–6 cm hög, med 2–4 cm bred, gråblå eller grålila hatt som är smetigt hal i väta. Skivorna är grå och långt nedlöpande på den vita foten. Fruktkropparna kommer på hösten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grålila vaxskivling

Länsvis förekomst och status för grålila vaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grålila vaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grålila vaxskivling förekommer sällsynt över hela landet. De flesta fynden är hittills gjorda i västra Götaland, i Mälardalen och i Medelpad. Den är rapporterad från Danmark, Norge och Finland men är även där sällsynt. Arten är också uppgiven från olika länder i Europa samt från Nordamerika. Grålila vaxskivling ingår i en delvis outredd artgrupp av gråvioletta vaxskivlingar. I vårt land förekommer minst fem olika typer, vilka alla är sällsynta eller mycket sällsynta. En typ växer i vitmossa i kärr och kallas Hygrocybe cinerella. Övriga arter är hotade och växer i naturbetesmark och hackslåttängar. Den vanligaste av dessa är grålila vaxskivling. Övriga arter är tennvaxskivling (Hygrocybe canescens), lila vaxskivling (Hygrocybe flavipes) och strålvaxskivling (Hygrocybe radiata).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoraceae, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Cuphophyllus  
 • Art
  Cuphophyllus lacmus(Schumach.) Bon - grålila vaxskivling
  Synonymer
  Hygrocybe lacmus (Schumach.) P.D.Orton & Watling
  Hygrophorus lacmus (Schumach.) Kalchbr.
  Agaricus lacmus Schumach.
  Hygrocybe cinerea (Pers.) P.D.Orton & Watling
  Agaricus pratensis var. cinereus Pers.
  Hygrocybe subviolacea (Peck) P.D.Orton & Watling
  Cuphophyllus subviolaceus (Peck) Bon
  Hygrophorus subviolaceus Peck
  Hygrophorus alboviolaceus Arnolds
  Camarophyllus subviolaceus
  grålila vaxing

Grålila vaxskivling växer i lågvuxen mager gräsmark, t.ex. naturbetesmark. Arten är sannolikt något kalkgynnad.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet är att hävden upphör så att lokalerna växer igen. Även gödsling kan förstöra dessa liksom på sikt det kväve- och svavelnedfall som följer av luftföroreningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Lokalerna bör skyddas och hävdas på traditionellt sätt, vanligen med bete av nötkreatur. Spridande av gödning måste helt undvikas. Alla ännu hävdade ogödslade fodermarker måste skyddas.
Utländska namn – NO: Skifervokssopp, DK: Gråviolet vokshat, FI: Kyyhkyvahakas.

Arnolds, E. 1989. Notes on Hygrophoraceae 11. Observations on some species of Hygrocybe subgenus Cuphophyllus. Persoonia 14: 43–46.

Lindström, H. 1980. Hackslått, en försvinnande biotop i mellersta Norrland. Svensk Bot. Tidskr. 74: 281–306.

Nitare, J. 1988. Jordtungor, en svampgrupp på tillbakagång i naturliga fodermarker. Svensk Bot. Tidskr. 82: 341–368.

Orton, P.D. 1987. Notes on some agarics from Scotland, Hygrocybe. Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 44: 489.

Printz, P. 1980. De hvide, grå og brune vokshatte. (Slægterna Camarophyllus og Hygrocybe pro parte.) Svampe 2: 57–65.

Rald, E. & Boertmann, D. 1988. Vokshatteslægten Camarophyllus i Danmark. Svampe 17: 1–10.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoraceae, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Cuphophyllus  
 • Art
  Cuphophyllus lacmus, (Schumach.) Bon - grålila vaxskivling
  Synonymer
  Hygrocybe lacmus (Schumach.) P.D.Orton & Watling
  Hygrophorus lacmus (Schumach.) Kalchbr.
  Agaricus lacmus Schumach.
  Hygrocybe cinerea (Pers.) P.D.Orton & Watling
  Agaricus pratensis var. cinereus Pers.
  Hygrocybe subviolacea (Peck) P.D.Orton & Watling
  Cuphophyllus subviolaceus (Peck) Bon
  Hygrophorus subviolaceus Peck
  Hygrophorus alboviolaceus Arnolds
  Camarophyllus subviolaceus
  grålila vaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.