Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dadelvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrocybe spadicea
Dadelvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dadelvaxskivling är en medelstor, 5–7 cm hög, karakteristisk vaxskivling. Den har kontrasterande ljust citrongula skivor under en mörk, dadelbrun eller som torr nästan svart hatt. I väta är hatten hal och något slemmig, i torka är den radiärt uppsprickande och torr. Foten är gul, torr och trådig. Arten kan knappast förväxlas med andra vaxskivlingar i öppna gräsmarker. Fruktkropparna uppträder ofta tidigt på hösten och ibland redan under sommaren.
Utbredning
Länsvis förekomst för dadelvaxskivling Observationer i Sverige för dadelvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dadelvaxskivling är funnen i södra och mellersta Sverige upp till ekens naturliga nordgräns. Nordliga fynd har dessutom gjorts i Medelpad och Jämtland. Arten är vid enstaka tillfällen funnen i Danmark, på Island, i Norge och i Finland. Den är känd från ett flertal länder i Europa samt i Nordamerika men är överallt sällsynt eller mycket sällsynt. Arten är rödlistad och klassad som akut hotad i bl.a. Danmark, Finland och Tyskland medan den anses som försvunnen i Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadsätt okänt. Växer på torra, solvarma och helst kalkrika gräsmarker, som hävdas genom bete eller slåtter, såsom torrbackar och alvarmark. Nyckfull i uppträdande och visar sig bara vissa år. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (60-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (340-1000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Dadelvaxskivling förekommer i mager grässvål, ofta på torra kalkrika betesmarker och örtbackar. I Uppland är den bl.a. funnen tillsammans med backsippor i anslutning till ett fornminne, och i Östergötland växer den i en hästhage kring uppstickande hällpartier. I Västergötland är den funnen i mossig naturbetesmark. I Finland anges den växa på svedjemarksängar och torrängar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrocybe (hagvaxingar), Art Hygrocybe spadicea (Scop.) P. Karst. - dadelvaxskivling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadsätt okänt. Växer på torra, solvarma och helst kalkrika gräsmarker, som hävdas genom bete eller slåtter, såsom torrbackar och alvarmark. Nyckfull i uppträdande och visar sig bara vissa år. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (60-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (340-1000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Dadelvaxskivling är en medelstor, 5–7 cm hög, karakteristisk vaxskivling. Den har kontrasterande ljust citrongula skivor under en mörk, dadelbrun eller som torr nästan svart hatt. I väta är hatten hal och något slemmig, i torka är den radiärt uppsprickande och torr. Foten är gul, torr och trådig. Arten kan knappast förväxlas med andra vaxskivlingar i öppna gräsmarker. Fruktkropparna uppträder ofta tidigt på hösten och ibland redan under sommaren.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dadelvaxskivling

Länsvis förekomst och status för dadelvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dadelvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dadelvaxskivling är funnen i södra och mellersta Sverige upp till ekens naturliga nordgräns. Nordliga fynd har dessutom gjorts i Medelpad och Jämtland. Arten är vid enstaka tillfällen funnen i Danmark, på Island, i Norge och i Finland. Den är känd från ett flertal länder i Europa samt i Nordamerika men är överallt sällsynt eller mycket sällsynt. Arten är rödlistad och klassad som akut hotad i bl.a. Danmark, Finland och Tyskland medan den anses som försvunnen i Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Hygrocybeae  
 • Släkte
  Hygrocybe - hagvaxingar 
 • Art
  Hygrocybe spadicea(Scop.) P. Karst. - dadelvaxskivling

Dadelvaxskivling förekommer i mager grässvål, ofta på torra kalkrika betesmarker och örtbackar. I Uppland är den bl.a. funnen tillsammans med backsippor i anslutning till ett fornminne, och i Östergötland växer den i en hästhage kring uppstickande hällpartier. I Västergötland är den funnen i mossig naturbetesmark. I Finland anges den växa på svedjemarksängar och torrängar.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet är att hävden upphör så att ängs- och hagmarker växer igen. Användning av gödning på lokalerna och skogsplantering är också negativa.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Samtliga lokaler måste skyddas och hävdas på ett traditionellt sätt med bete eller slåtter. Konstgödning måste undvikas. Ännu brukade, ogödslade fodermarker har stora naturvärden och måste skyddas och skötas med traditionella metoder.
Utländska namn – NO: Sitronskivevokssopp, DK: Daddelbrun vokshat, FI: Viiruvahakas.

Boertmann, D. 1995. The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe 1.

Lindström, H., Nitare, J. & Tedebrand, J.-O. 1992. Ängens svampar – en sammanfattning av 1980-talets inventeringar i Medelpad. Jordstjärnan 13(2): 3–54.

Michael, E., Hennig, B. & Kreisel, H. 1987. Handbuch für Pilzfreunde. Bd. 3. 4:e uppl. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Hygrocybeae  
 • Släkte
  Hygrocybe - hagvaxingar 
 • Art
  Hygrocybe spadicea, (Scop.) P. Karst. - dadelvaxskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.