Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gotlandstrav

Organismgrupp Kärlväxter Arabis planisiliqua
Gotlandstrav Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gotlandstraven är en tvåårig, 50–80 cm hög korsblommig ört. Den något grenade stjälken är tätt besatt med uppåtriktade, pillika blad som har stjälkomfattande bladflikar. Stjärnhår finns såväl på det nedre partiet av stjälken som på de lågt sittande bladen. De vita blommorna, som slår ut i maj-juni, bildar en lucker klase. De 30–50 mm långa och 0.6–0,9 mm breda skidorna pekar lodrätt uppåt och innehåller ett pärlband av klotrunda frön med vingad topp. Skidväggen saknar tydlig mittnerv. Hos förväxlingsarten lundtrav, Arabis hirsuta var. hirsuta, är bladen färre och försedda med tvärt avskuren bas, skidorna är kortare och har tydlig mittnerv samt innehåller frön som är vingade runtom. Vidare saknas stjärnhår.
Utbredning
Länsvis förekomst för gotlandstrav Observationer i Sverige för gotlandstrav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det första svenska fyndet av gotlandstrav gjordes 1849 på Gotland och fram till 1924 kunde den noteras från ytterligare fyra lokaler. Den blev därnäst inte sedd förrän 1989, då den återfanns på sin ursprungliga fyndplats. Sedan återupptäckten 1989 har antalet blommande plantor varierat kraftigt. Detta delvis beroende på att vegetationen på växtplatsen sluter sig och att en del mindre störningar skett. 1998 upptäcktes en ny förekomst i ett närliggande dike dit gotlandstraven säkerligen spridit sig från det första diket. Arten saknas i övriga Norden. Det sammanhängande utbredningsområdet bildar ett bälte från Frankrike i väster till Ryssland i öster med spridda förekomster i Baltikum, Storbritannien och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv); C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
En lokal med två närliggande förekomster kända på Gotland. Växer på torv på utdikad myrmark. Arten är konkurrenskänslig och försvinner snabbt vid igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (1-215). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv); C2a(i); D).
Ekologi
I allmänhet har de gotländska fynden gjorts på torv på utdikad myrmark, men ett av dem härrörde från en banvall. Vid återupptäckten 1989 växte ett hundratal exemplar på kanterna av ett nyrensat dike. I Storbritannien finns den på stenig mark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Brassicales (kålordningen), Familj Brassicaceae (korsblommiga), Släkte Arabis (travar), Art Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. - gotlandstrav Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv); C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation En lokal med två närliggande förekomster kända på Gotland. Växer på torv på utdikad myrmark. Arten är konkurrenskänslig och försvinner snabbt vid igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (1-215). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv); C2a(i); D).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Gotlandstraven är en tvåårig, 50–80 cm hög korsblommig ört. Den något grenade stjälken är tätt besatt med uppåtriktade, pillika blad som har stjälkomfattande bladflikar. Stjärnhår finns såväl på det nedre partiet av stjälken som på de lågt sittande bladen. De vita blommorna, som slår ut i maj-juni, bildar en lucker klase. De 30–50 mm långa och 0.6–0,9 mm breda skidorna pekar lodrätt uppåt och innehåller ett pärlband av klotrunda frön med vingad topp. Skidväggen saknar tydlig mittnerv. Hos förväxlingsarten lundtrav, Arabis hirsuta var. hirsuta, är bladen färre och försedda med tvärt avskuren bas, skidorna är kortare och har tydlig mittnerv samt innehåller frön som är vingade runtom. Vidare saknas stjärnhår.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gotlandstrav

Länsvis förekomst och status för gotlandstrav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gotlandstrav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det första svenska fyndet av gotlandstrav gjordes 1849 på Gotland och fram till 1924 kunde den noteras från ytterligare fyra lokaler. Den blev därnäst inte sedd förrän 1989, då den återfanns på sin ursprungliga fyndplats. Sedan återupptäckten 1989 har antalet blommande plantor varierat kraftigt. Detta delvis beroende på att vegetationen på växtplatsen sluter sig och att en del mindre störningar skett. 1998 upptäcktes en ny förekomst i ett närliggande dike dit gotlandstraven säkerligen spridit sig från det första diket. Arten saknas i övriga Norden. Det sammanhängande utbredningsområdet bildar ett bälte från Frankrike i väster till Ryssland i öster med spridda förekomster i Baltikum, Storbritannien och Iran.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Arabis - travar 
 • Art
  Arabis planisiliqua(Pers.) Rchb. - gotlandstrav

I allmänhet har de gotländska fynden gjorts på torv på utdikad myrmark, men ett av dem härrörde från en banvall. Vid återupptäckten 1989 växte ett hundratal exemplar på kanterna av ett nyrensat dike. I Storbritannien finns den på stenig mark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Gotlandstraven är en konkurrenskänslig art som snabbt försvinner vid igenväxning.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Återkommande rensningar av diket bör ske. Eftersökningar bör göras i tidigare kända områden, eftersom arten uppenbarligen har en förmåga att överleva i fröreserven länge. Gotlandstraven övervakas av floraväktare.
Gotlandstrav är fridlyst. Den odlas i Uppsala botaniska trädgård. En uppgift finns att den införts som förorening i linfrö. Utländska namn – NO: Gotlandsskrinneblom, DK: Tætbladet Kalkkarse.

Hylander, N. 1970. Prima loca plantarum vascularium sueciae. Suppl. till Svensk Bot. Tidskr. 64.

Petersson, J. 1990. Nyheter i Gotlands flora 1989. Rindi 10: 4–13.

Petersson, J. 1998. Hotade växter på Gotland. Del 1: Försvunna och akut hotade arter. Rindi 18: 4-43.

Sterner, R. 1922. The continental element in the flora of south Sweden. Geografiska Annaler 4: 221–444.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Elsa Bohus Jensen 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Arabis - travar 
 • Art
  Arabis planisiliqua, (Pers.) Rchb. - gotlandstrav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Elsa Bohus Jensen 1994. © ArtDatabanken, SLU 2006.