Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  höstvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus arbustivus
Höstvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hatten är hos höstvaxskivling vackert rödbrun eller ockrabrun men ljusare mot kanten. Den är även inväxt fibrig samt i fuktigt väder slemmig. Lamellerna är kort nedlöpande och vita eller något gräddfärgade. Foten är vitaktig och upptill flockigt pudrad. Svampen saknar utpräglad lukt eller smak.
Utbredning
Länsvis förekomst för höstvaxskivling Observationer i Sverige för höstvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hittills är denna art endast känd från ett fåtal lokaler på Öland, i Västergötland (Kinnekulle) samt i Uppland (Uppsalatrakten). Arten är så pass karaktäristisk att den knappast kan ha förbigåtts eller förväxlats med andra arter. I de övriga nordiska länderna är den bara funnen på en lokal i sydöstra Norge. I södra och mellersta Europa liksom i Nordafrika är arten vitt utbredd, men anses som mindre vanlig. Arten är rödlistad i Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med ek i luckig ädellövskog, löväng, hässlen och beteshage på kalkrik mark. Värmekrävande och knuten till luckiga bestånd. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Total population i landet är liten, bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. förtätning av artens biotoper alt. för kraftig utglesning vid restaureringar och därmed försämrad habitatkvalité. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (140-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (7-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-100) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med ek på näringsrik och kalkhaltig mark med högt pH. En sydlig, värmekrävande art som hos oss växer på halvöppen mark i betade hagar eller lövängar med ek och hassel. I medelhavsområdet växer den under flera olika ekarter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus arbustivus Fr. - höstvaxskivling Synonymer höstvaxing

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i luckig ädellövskog, löväng, hässlen och beteshage på kalkrik mark. Värmekrävande och knuten till luckiga bestånd. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Total population i landet är liten, bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. förtätning av artens biotoper alt. för kraftig utglesning vid restaureringar och därmed försämrad habitatkvalité. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (140-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (7-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-100) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Hatten är hos höstvaxskivling vackert rödbrun eller ockrabrun men ljusare mot kanten. Den är även inväxt fibrig samt i fuktigt väder slemmig. Lamellerna är kort nedlöpande och vita eller något gräddfärgade. Foten är vitaktig och upptill flockigt pudrad. Svampen saknar utpräglad lukt eller smak.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för höstvaxskivling

Länsvis förekomst och status för höstvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för höstvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hittills är denna art endast känd från ett fåtal lokaler på Öland, i Västergötland (Kinnekulle) samt i Uppland (Uppsalatrakten). Arten är så pass karaktäristisk att den knappast kan ha förbigåtts eller förväxlats med andra arter. I de övriga nordiska länderna är den bara funnen på en lokal i sydöstra Norge. I södra och mellersta Europa liksom i Nordafrika är arten vitt utbredd, men anses som mindre vanlig. Arten är rödlistad i Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus arbustivusFr. - höstvaxskivling
  Synonymer
  höstvaxing

Arten bildar mykorrhiza med ek på näringsrik och kalkhaltig mark med högt pH. En sydlig, värmekrävande art som hos oss växer på halvöppen mark i betade hagar eller lövängar med ek och hassel. I medelhavsområdet växer den under flera olika ekarter.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Ändrad markanvändning, t.ex. upphörande betesdrift med åtföljande igenväxning eller överföring av lövskog till barrskog hotar arten. Avverkningar som innebär att mykorrhizapartnern försvinner är givetvis också olämpliga.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler måste bevaras på lämpligt sätt, t.ex. genom fortsatt betesdrift. Kraftiga gallringar på växtplatserna måste förhindras. Någon form av säkerställande bör komma till stånd på de rikaste lokalerna. Arten bör eftersökas ytterligare i lämpliga områden. Ekskog och blandskog med ek på kalkrik mark är en skyddsvärd biotop med många hotade arter.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Cetto, B. 1979. Der grosse Pilzführer. Band 3. BLV Verlagsgesellschaft, München Bern Wien.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus arbustivus, Fr. - höstvaxskivling
  Synonymer
  höstvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.