Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  streckvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus atramentosus
Streckvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Streckvaxskivling påminner om en sotvaxskivling men är mer gråsvart än brun och har en blåaktig nyans av inväxta fibrer. Den kan därigenom också likna en streckmusseron. De tjocka, glesa och nedlöpande lamellerna visar dock att det är en vaxskivling. Artkaraktäristiskt är ett svagt, blåaktigt skimmer.
Utbredning
Länsvis förekomst för streckvaxskivling Observationer i Sverige för streckvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En boreal barrskogsart som förekommer sällsynt i mellersta Sverige från norra Västergötland till Medelpad. Arten kan dock vara något vanligare och mer spridd i landet än vad som hittills är känt, eftersom den är lätt att förbise på grund av likheten med sotvaxskivling (Hygrophorus camarophyllus). Den är känd även från Finland och Norge och rödlistad i båda länderna. I mellersta och södra Europas barrskogsområden finns den också, men är ganska sällsynt eller förbisedd även där. Den är rödlistad i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med tall och gran på kalk- och örtrik mark i äldre barrblandskog, huvudsakligen ängsgranskog. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar och en minskning av arealen örtrik äldre granskog som inte utsatts för kalavverkning de senaste 50 åren. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (104-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C2a(i)).
Ekologi
Streckvaxskivling bildar mykorrhiza med gran på näringsrik och helst kalkhaltig mark. Den är troligen gynnad av lång trädkontinuitet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H.Haas & R.Haller Aar. ex Bon - streckvaxskivling Synonymer streckvaxing, Agaricus camarophyllus var. atramentosus Alb. & Schwein., Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H.Haas & R.Haller Aar., Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & Haller

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall och gran på kalk- och örtrik mark i äldre barrblandskog, huvudsakligen ängsgranskog. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar och en minskning av arealen örtrik äldre granskog som inte utsatts för kalavverkning de senaste 50 åren. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (104-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C2a(i)).
Streckvaxskivling påminner om en sotvaxskivling men är mer gråsvart än brun och har en blåaktig nyans av inväxta fibrer. Den kan därigenom också likna en streckmusseron. De tjocka, glesa och nedlöpande lamellerna visar dock att det är en vaxskivling. Artkaraktäristiskt är ett svagt, blåaktigt skimmer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för streckvaxskivling

Länsvis förekomst och status för streckvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för streckvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En boreal barrskogsart som förekommer sällsynt i mellersta Sverige från norra Västergötland till Medelpad. Arten kan dock vara något vanligare och mer spridd i landet än vad som hittills är känt, eftersom den är lätt att förbise på grund av likheten med sotvaxskivling (Hygrophorus camarophyllus). Den är känd även från Finland och Norge och rödlistad i båda länderna. I mellersta och södra Europas barrskogsområden finns den också, men är ganska sällsynt eller förbisedd även där. Den är rödlistad i Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus atramentosus(Alb. & Schwein.) H.Haas & R.Haller Aar. ex Bon - streckvaxskivling
  Synonymer
  streckvaxing
  Agaricus camarophyllus var. atramentosus Alb. & Schwein.
  Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H.Haas & R.Haller Aar.
  Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & Haller

Streckvaxskivling bildar mykorrhiza med gran på näringsrik och helst kalkhaltig mark. Den är troligen gynnad av lång trädkontinuitet.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Rationellt skogsbruk, särskilt slutavverkning och markberedning är förödande för arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Streckvaxskivling bör eftersökas och dess ekologi utredas bättre. De hittills kända växtplatserna tyder på att arten kräver goda markförhållanden. Modifierat skogsbruk för att undvika förstörelse av växtplatserna är nödvändigt. Avverkning bör helst helt undvikas eller genomföras som försiktig blädning där artens värdträd lämnas kvar. Fler områden med äldre granskog på kalkhaltig mark bör skyddas och lämnas till fri utveckling.
Utländska namn – NO: Blågrå vokssopp, FI: Nokivahakas.

Marchand, A. 1973. Champignons du nord et du midi. Vol. 2. Perpignan.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus atramentosus, (Alb. & Schwein.) H.Haas & R.Haller Aar. ex Bon - streckvaxskivling
  Synonymer
  streckvaxing
  Agaricus camarophyllus var. atramentosus Alb. & Schwein.
  Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H.Haas & R.Haller Aar.
  Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & Haller
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.