Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulprickig vaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus chrysodon
Gulprickig vaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gulprickig vaxskivling är en medelstor, vit vaxskivling som är lätt att känna igen på de gula flockarna på hattkanten och övre delen av foten. Hatten är klibbig i väta. Liksom hos andra vaxskivlingar är lamellerna glesa och nedlöpande.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulprickig vaxskivling Observationer i Sverige för gulprickig vaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt art i kalkrika delar av södra och mellersta Sverige. De nordligaste förekomsterna ligger i Medelpad. Lokalt kan gulprickig vaxskivling vara ganska rikligt förekommande, t.ex. på Kinnekulle. I de övriga nordiska länderna är den också sällsynt. Däremot anges den ofta som tämligen allmän i mellersta och södra Europa. Den finns också i t.ex. Nordafrika och Nordamerika, vilket antyder att arten är vitt utbredd inom de tempererade områdena av norra halvklotet. I USA sägs den vara vanlig i de västligaste staterna men sällsynt i den östra delen av landet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med bl.a. ek, bok, lind och gran. Växer på kalkrik fuktig mark i ädellövskog, hässlen med ek, norrut ängsgranskog. En fortlöpande minskning bedöms pågå, i ädellövskog p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat, i granskog p.g.a. avverkningar och minskande areal äldre skog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Troligen utgör de som växer med gran en annan art, tills vidare bedöms H. chrysodon s.lat. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (60-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (384-1000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
En av de ganska få skogsvaxskivlingarna, som uppenbarligen kan bilda mykorrhiza med många olika trädslag, både löv- och barrträd. I litteraturen beskrivs den ofta som en barrskogsart (t.ex. i Nordamerika), men åtminstone i Nordeuropa är lövträd den vanligaste mykorrhizapartnern. De flesta svenska lokaler utgörs av lövskog eller parker med ek. I Skåne och några få andra ställen växer den med bok. Förekomsterna i Medelpad utgörs av örtrik granskog. Gemensamt för alla växtplatser är att marken skall vara näringsrik och kalkhaltig.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· gran
· gran
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus chrysodon (Batsch.:Fr.) Fr. - gulprickig vaxskivling Synonymer gulpricksvaxing, Agaricus chrysodon Batsch:Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bl.a. ek, bok, lind och gran. Växer på kalkrik fuktig mark i ädellövskog, hässlen med ek, norrut ängsgranskog. En fortlöpande minskning bedöms pågå, i ädellövskog p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat, i granskog p.g.a. avverkningar och minskande areal äldre skog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Troligen utgör de som växer med gran en annan art, tills vidare bedöms H. chrysodon s.lat. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (1200-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (60-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (384-1000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Gulprickig vaxskivling är en medelstor, vit vaxskivling som är lätt att känna igen på de gula flockarna på hattkanten och övre delen av foten. Hatten är klibbig i väta. Liksom hos andra vaxskivlingar är lamellerna glesa och nedlöpande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulprickig vaxskivling

Länsvis förekomst och status för gulprickig vaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulprickig vaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt art i kalkrika delar av södra och mellersta Sverige. De nordligaste förekomsterna ligger i Medelpad. Lokalt kan gulprickig vaxskivling vara ganska rikligt förekommande, t.ex. på Kinnekulle. I de övriga nordiska länderna är den också sällsynt. Däremot anges den ofta som tämligen allmän i mellersta och södra Europa. Den finns också i t.ex. Nordafrika och Nordamerika, vilket antyder att arten är vitt utbredd inom de tempererade områdena av norra halvklotet. I USA sägs den vara vanlig i de västligaste staterna men sällsynt i den östra delen av landet.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus chrysodon(Batsch.:Fr.) Fr. - gulprickig vaxskivling
  Synonymer
  gulpricksvaxing
  Agaricus chrysodon Batsch:Fr.

En av de ganska få skogsvaxskivlingarna, som uppenbarligen kan bilda mykorrhiza med många olika trädslag, både löv- och barrträd. I litteraturen beskrivs den ofta som en barrskogsart (t.ex. i Nordamerika), men åtminstone i Nordeuropa är lövträd den vanligaste mykorrhizapartnern. De flesta svenska lokaler utgörs av lövskog eller parker med ek. I Skåne och några få andra ställen växer den med bok. Förekomsterna i Medelpad utgörs av örtrik granskog. Gemensamt för alla växtplatser är att marken skall vara näringsrik och kalkhaltig.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Skogsbruk, t.ex. avverkning eller byte av trädslag, kan innebära att lämpliga biotoper försämras eller helt spolieras. Ändrad markanvändning, t.ex. genom bebyggelse kan minska tillgången på lämplig biotop. Försurning av marken har troligen negativ inverkan på artens förekomst.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Förekomst av gulprickig vaxskivling indikerar höga naturvärden och innehåller i regel även många andra ovanliga svampar. Ängsgranskog är en hotad biotop som inte är tillräckligt representerad bland de skyddade områdena i landet. Individrika lokaler och lokaler i ängsgranskog bör därför säkerställas och undantas från skogsbruk. På övriga lokaler bör avverkning ske med försiktighet.
Utländska namn – NO: Gullrandvokssopp, DK: Gulfnuget sneglehat, FI: Kultasuomavahakas.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus chrysodon, (Batsch.:Fr.) Fr. - gulprickig vaxskivling
  Synonymer
  gulpricksvaxing
  Agaricus chrysodon Batsch:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.