Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slemringad vaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus gliocyclus
Slemringad vaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Slemringad vaxskivling har en hatt som först är vit men i mitten snart smutsgul eller ockra och starkt slemmig. Lamellerna är gräddgula och starkt nedlöpande. Foten har en smal, slemmig ring och är nedom ringen slemmig.
Utbredning
Länsvis förekomst för slemringad vaxskivling Observationer i Sverige för slemringad vaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt barrskogsart som är funnen på Gotland, i Västergötland, Uppland, Närke, Västmanland, Medelpad och Jämtland. Även i Norge och Finland finns den här och var, medan den saknas i Danmark. Den är sällsynt i Mellaneuropa och är t.ex. upptagen som akut hotad art i Polen. Vitt spridd, även i Nordamerika, varför man kan förmoda att arten har en cirkumboreal utbredning i det norra barrskogsbältet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med tall, ev. även med gran, på kalkrik mark i barrskog, helst kalktallskog. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. att areal äldre kontinuitets-tallskog minskat de senaste 50 åren och fortsätter att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (116-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
En art som bildar mykorrhiza med tall. De flesta svenska fynden har gjorts i områden där marken i allmänhet har ett högt pH, men exakt vilka miljökrav arten har är inte känt. Möjligen kan den växa också med andra barrträd än tall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus gliocyclus Fr. - slemringad vaxskivling Synonymer slemringad vaxing

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall, ev. även med gran, på kalkrik mark i barrskog, helst kalktallskog. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. att areal äldre kontinuitets-tallskog minskat de senaste 50 åren och fortsätter att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (116-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Slemringad vaxskivling har en hatt som först är vit men i mitten snart smutsgul eller ockra och starkt slemmig. Lamellerna är gräddgula och starkt nedlöpande. Foten har en smal, slemmig ring och är nedom ringen slemmig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slemringad vaxskivling

Länsvis förekomst och status för slemringad vaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slemringad vaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt barrskogsart som är funnen på Gotland, i Västergötland, Uppland, Närke, Västmanland, Medelpad och Jämtland. Även i Norge och Finland finns den här och var, medan den saknas i Danmark. Den är sällsynt i Mellaneuropa och är t.ex. upptagen som akut hotad art i Polen. Vitt spridd, även i Nordamerika, varför man kan förmoda att arten har en cirkumboreal utbredning i det norra barrskogsbältet.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus gliocyclusFr. - slemringad vaxskivling
  Synonymer
  slemringad vaxing

En art som bildar mykorrhiza med tall. De flesta svenska fynden har gjorts i områden där marken i allmänhet har ett högt pH, men exakt vilka miljökrav arten har är inte känt. Möjligen kan den växa också med andra barrträd än tall.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Rationellt skogsbruk, särskilt slutavverkning och markberedning skadar arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Det är önskvärt att individrika lokaler kan bevaras i befintligt skick och att slutavverkning och markberedning undviks på övriga växtplatser. Artens ekologi är ännu dåligt utredd och bör studeras närmare.
Utländska namn – NO: Gul furuvokssopp.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus gliocyclus, Fr. - slemringad vaxskivling
  Synonymer
  slemringad vaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.