Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  balsamvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus poëtarum
Balsamvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Balsamvaxskivling är en stor och kraftig vaxskivling med en ganska stark, sötaktig lukt. Den klibbiga hatten har länge inrullad kant och är isabellfärgad med köttrosa mitt. Lamellerna är brett vidväxta eller något nedlöpande och gräddfärgade. Foten är vitaktig med nyans av hattens rosa färg. Denna art har ibland felaktigt kallats för Hygrophorus pudorinus i tidigare versioner av rödlistan. H. pudorinus växer under gran på kalkgrund och har en lukt av terpentin.
Utbredning
Länsvis förekomst för balsamvaxskivling Observationer i Sverige för balsamvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig lövskogsart, funnen i Skåne (Kristianstadstrakten) och Blekinge (Nättraby). Den är uppgiven även för ett par andra landskap, men det rör sig troligen om förväxling med annan art. I Danmark finns några få kända lokaler medan den saknas i övriga nordiska länder. Den är mindre allmän i mellersta och södra Europa, och anses ha minskat under senare år. I Polen är den klassad som akut hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med bok i ädellövskog, helst ängsbokskog, på kalkrik mark. Sällsynt art som bildar stora och lätt igenkännbara fruktkroppar och vars miljöer är välinventerade. Mycket liten population i landet. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (180-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (9-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
I litteraturen uppges denna art bilda mykorrhiza med bok, företrädesvis på näringsrik och kalkhaltig mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus poëtarum R.Heim - balsamvaxskivling Synonymer Hygrophorus poetarum R.Heim, balsamvaxing

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i ädellövskog, helst ängsbokskog, på kalkrik mark. Sällsynt art som bildar stora och lätt igenkännbara fruktkroppar och vars miljöer är välinventerade. Mycket liten population i landet. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (180-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (9-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Balsamvaxskivling är en stor och kraftig vaxskivling med en ganska stark, sötaktig lukt. Den klibbiga hatten har länge inrullad kant och är isabellfärgad med köttrosa mitt. Lamellerna är brett vidväxta eller något nedlöpande och gräddfärgade. Foten är vitaktig med nyans av hattens rosa färg. Denna art har ibland felaktigt kallats för Hygrophorus pudorinus i tidigare versioner av rödlistan. H. pudorinus växer under gran på kalkgrund och har en lukt av terpentin.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för balsamvaxskivling

Länsvis förekomst och status för balsamvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för balsamvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig lövskogsart, funnen i Skåne (Kristianstadstrakten) och Blekinge (Nättraby). Den är uppgiven även för ett par andra landskap, men det rör sig troligen om förväxling med annan art. I Danmark finns några få kända lokaler medan den saknas i övriga nordiska länder. Den är mindre allmän i mellersta och södra Europa, och anses ha minskat under senare år. I Polen är den klassad som akut hotad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus poëtarumR.Heim - balsamvaxskivling
  Synonymer
  Hygrophorus poetarum R.Heim
  balsamvaxing

I litteraturen uppges denna art bilda mykorrhiza med bok, företrädesvis på näringsrik och kalkhaltig mark.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Ingrepp i lövskogen på växtplatserna, t.ex. alltför kraftig gallring skadar arten. På sikt kan luftföroreningarnas menliga inverkan på markens kemi medföra försämrade förutsättningar för svampen att trivas.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända växtplatser för balsamvaxskivling måste skyddas genom någon form av säkerställande och populationens utveckling bör övervakas. Bokskog på näringsrik mark bör inte ersättas med annat trädslag.
Utländska namn – DK: Duftende sneglehat, FI: Pihkavahakas.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Cetto, B. 1979. Der grosse Pilzführer. Band 1. BLV Verlagsgesellschaft, München Bern Wien.

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau.

Moser, M. & Jühlich, W. 1987. Farbatlas der Basidiomyceten. III. (Hygrophorus 4). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus poëtarum, R.Heim - balsamvaxskivling
  Synonymer
  Hygrophorus poetarum R.Heim
  balsamvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Stig Jacobsson 1997.