Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  narrvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus subviscifer
Narrvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Narrvaxskivling har en hatt som är först grädd- eller ljust ockragul men snart grånar, åtminstone mot mitten, samt är klibbig. Lamellerna är först gräddfärgade. Foten är fint flockig och torr. Hela svampen inklusive köttet får snabbt en speciell grå eller brungrå ton.
Utbredning
Länsvis förekomst för narrvaxskivling Observationer i Sverige för narrvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt, boreal barrskogsart vars utbredning är dåligt känd. Hos oss är den endast funnen några få gånger på Gotland, i Dalsland, Medelpad och Jämtland. Den är mycket sällsynt också i Norge och Finland. I Mellaneuropa är den känd från Alperna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran, ev. även med tall i äldre barrskog, helst ängsgranskog, på kalkrik mark. Relativt liten och oansenlig fruktkropp, men uppenbarligen knuten till exklusiva miljöer och inte funnen i unga skogsbestånd. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. att arealen äldre barrskog som aldrig slutavverkats minskat de senaste 50 åren. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (240-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (12-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (64-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Narrvaxskivling är en mykorrhizasvamp. De svenska fynden uppges vara gjorda i rik granskog. Möjligen kan den också bilda mykorrhiza med tall. Den är sannolikt beroende av lång kontinuitet av äldre träd på växtplatserna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus subviscifer (P. Karst.) Harmaja - narrvaxskivling Synonymer Agaricus subviscifer P.Karst., narrvaxing

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, ev. även med tall i äldre barrskog, helst ängsgranskog, på kalkrik mark. Relativt liten och oansenlig fruktkropp, men uppenbarligen knuten till exklusiva miljöer och inte funnen i unga skogsbestånd. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. att arealen äldre barrskog som aldrig slutavverkats minskat de senaste 50 åren. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (240-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (12-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (64-1200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Narrvaxskivling har en hatt som är först grädd- eller ljust ockragul men snart grånar, åtminstone mot mitten, samt är klibbig. Lamellerna är först gräddfärgade. Foten är fint flockig och torr. Hela svampen inklusive köttet får snabbt en speciell grå eller brungrå ton.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för narrvaxskivling

Länsvis förekomst och status för narrvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för narrvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt, boreal barrskogsart vars utbredning är dåligt känd. Hos oss är den endast funnen några få gånger på Gotland, i Dalsland, Medelpad och Jämtland. Den är mycket sällsynt också i Norge och Finland. I Mellaneuropa är den känd från Alperna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus subviscifer(P. Karst.) Harmaja - narrvaxskivling
  Synonymer
  Agaricus subviscifer P.Karst.
  narrvaxing

Narrvaxskivling är en mykorrhizasvamp. De svenska fynden uppges vara gjorda i rik granskog. Möjligen kan den också bilda mykorrhiza med tall. Den är sannolikt beroende av lång kontinuitet av äldre träd på växtplatserna.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Rationellt skogsbruk, främst slutavverkning, är det främsta hotet mot arten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Kända lokaler bör återbesökas för att utröna om arten fortfarande finns kvar där eller om miljön fortfarande är lämplig. Den bör också eftersökas på andra ställen med lämplig miljö i Norrland. Platser där arten återfinns måste undantas från rationellt skogsbruk och eventuellt kan någon form av säkerställande behövas.
Utländska namn – NO: Gulgrå vokssopp, FI: Nuhruvahakas.

Moser, M. & Jühlich, W. 1987: Farbatlas der Basidiomyceten. III. (Hygrophorus 1). Gustv Fischer Verlag, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus subviscifer, (P. Karst.) Harmaja - narrvaxskivling
  Synonymer
  Agaricus subviscifer P.Karst.
  narrvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.