Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slätsporig buktryffel

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hymenogaster luteus
Slätsporig buktryffel Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten tillhör basidiomyceterna men bildar slutna fruktkroppar som växer underjordiskt. Den liknar därför en tryffel men är inte alls släkt med dessa. Fruktkropparna blir ungefär centimeterstora, är rundade och svagt gulaktiga. I tvärsnitt är svampen starkare gul och otydligt marmorerad. Sporerna är tjockväggiga, smalt spolformade och som mogna svagt gula. Sporerna är hela tiden släta vilket skiljer denna svamp från andra arter i släktet. Släktet Hymenogaster innehåller många arter som är svåra att skilja åt. Sju av dem är kända från Sverige.
Utbredning
Länsvis förekomst för slätsporig buktryffel Observationer i Sverige för slätsporig buktryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är hittills bara påträffad på tre platser i östra delen av Mälarområdet samt på Gotland. Den är inte känd från något annat nordiskt land. Den är i övriga Europa känd från Sydeuropa upp till England och Holland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med bl.a. hassel. Växer i lerig mulljord, i hassellund och blandad ädellövskog på kalkrik mark. Växer underjordiskt och har högt mörkertal men total population i landet bedöms som liten. Status och hotbild något oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (50-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (2-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (404-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (12-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer underjordiskt helt nära markytan i lerig mulljord. De svenska fynden har gjorts i tät ädellövskog under hasselbuskar och ekar. Den bildar fruktkroppar under alla årstider om marken är tillräckligt fuktig och det inte är frost.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hymenogastraceae, Släkte Hymenogaster (buktryfflar), Art Hymenogaster luteus Vittad. - slätsporig buktryffel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bl.a. hassel. Växer i lerig mulljord, i hassellund och blandad ädellövskog på kalkrik mark. Växer underjordiskt och har högt mörkertal men total population i landet bedöms som liten. Status och hotbild något oklar, men uppenbarligen mycket sällsynt. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (50-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (2-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (404-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (12-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten tillhör basidiomyceterna men bildar slutna fruktkroppar som växer underjordiskt. Den liknar därför en tryffel men är inte alls släkt med dessa. Fruktkropparna blir ungefär centimeterstora, är rundade och svagt gulaktiga. I tvärsnitt är svampen starkare gul och otydligt marmorerad. Sporerna är tjockväggiga, smalt spolformade och som mogna svagt gula. Sporerna är hela tiden släta vilket skiljer denna svamp från andra arter i släktet. Släktet Hymenogaster innehåller många arter som är svåra att skilja åt. Sju av dem är kända från Sverige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slätsporig buktryffel

Länsvis förekomst och status för slätsporig buktryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slätsporig buktryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är hittills bara påträffad på tre platser i östra delen av Mälarområdet samt på Gotland. Den är inte känd från något annat nordiskt land. Den är i övriga Europa känd från Sydeuropa upp till England och Holland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hymenogastraceae  
 • Släkte
  Hymenogaster - buktryfflar 
 • Art
  Hymenogaster luteusVittad. - slätsporig buktryffel

Arten växer underjordiskt helt nära markytan i lerig mulljord. De svenska fynden har gjorts i tät ädellövskog under hasselbuskar och ekar. Den bildar fruktkroppar under alla årstider om marken är tillräckligt fuktig och det inte är frost.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten är mycket sällsynt och hotas av avverkning och förändrad markanvändning i ädellövskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända växtplatser måste säkerställas. Artens biotop måste generellt bedömas som synnerligen skyddsvärd. Inom vissa delar av landet bör mer ädellövskog skyddas och markanvändningen styras till en för naturen/svampfloran skonsammare form. I lämpliga delar av landet bör arten eftersökas systematiskt.

Kers, L.E. 1981. Några anmärkningsvärda fynd av hypogeiska svampar i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 75: 129–140.

Kers, L.E. 1983. Några svenska fynd av hypogeiska svampar. Svensk Bot. Tidskr. 77: 259–268.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hymenogastraceae  
 • Släkte
  Hymenogaster - buktryfflar 
 • Art
  Hymenogaster luteus, Vittad. - slätsporig buktryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.