Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgrosettlav

Organismgrupp Lavar Hyperphyscia adglutinata
Dvärgrosettlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dvärgrosettlav är en mycket liten (<10 mm stor) bladlav, som är tunn och växer tätt tilltryckt mot underlaget. I torrt tillstånd är färgen brun och på ytan förekommer små, ljust grågröna fläcksoral. Loberna är upp till 0,5 mm breda och fastvuxna vid underlaget utom i den yttersta delen. Ofta finns bara några enstaka rhiziner på de yttre delarna av loberna. Apothecier är sällsynta och mörka med bålfärgad kant.
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgrosettlav Observationer i Sverige för dvärgrosettlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dvärgrosettlav förekommer på en lokal på Gotland och två i Bohuslän. På två av lokalerna förekommer bara enstaka individ, medan den tredje (en av lokalerna i Bohuslän) hyser en rik och fertil förekomst. Totalt växer laven bara på sex träd och är därför en av våra allra sällsyntaste bladlavar. Artens litenhet gör den lätt förbisedd men trots att ett flertal personer sökt efter arten sedan 1990 har inga ytterligare lokaler hittats. I övrigt är dvärgrosettlav endast känd från ytterligare tre nordiska lokaler, samtliga i västra Norge (rödlistad). Utanför Norden har den spridda förekomster i tempererade till subtropiska områden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Är känd från en lokal på Gotland och två i Bohuslän på sammanlagt sex träd. Artens litenhet gör den lätt förbisedd men trots att ett flertal personer sökt efter arten de senaste 15 åren har ingen ytterligare lokal hittats. Den växer på äldre ädellövträd, till över 80% på almar och askar. Almsjuka och askskottssjuka är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 15 (6-30). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (6-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9988 km² och förekomstarean (AOO) till 60 (24-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 80 (60-90) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 80 (60-90) %. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Dvärgrosettlav växer på bark av äldre ädellövträd i öppna lägen, på alléträd och glest stående parkträd. Lokalerna är dammimpregnerade.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
Levande träd
Levande träd
· ask
· ask
· oxel
· oxel
· skogsalm
· skogsalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Physciaceae, Släkte Hyperphyscia, Art Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt - dvärgrosettlav Synonymer Physciopsis adglutinata (Flörke) M.Choisy, Physcia adglutinata (Flörke) Nyl.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Är känd från en lokal på Gotland och två i Bohuslän på sammanlagt sex träd. Artens litenhet gör den lätt förbisedd men trots att ett flertal personer sökt efter arten de senaste 15 åren har ingen ytterligare lokal hittats. Den växer på äldre ädellövträd, till över 80% på almar och askar. Almsjuka och askskottssjuka är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 15 (6-30). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (6-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9988 km² och förekomstarean (AOO) till 60 (24-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 80 (60-90) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 80 (60-90) %. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).

Åtgärdsprogram Avslutat
Dvärgrosettlav är en mycket liten (<10 mm stor) bladlav, som är tunn och växer tätt tilltryckt mot underlaget. I torrt tillstånd är färgen brun och på ytan förekommer små, ljust grågröna fläcksoral. Loberna är upp till 0,5 mm breda och fastvuxna vid underlaget utom i den yttersta delen. Ofta finns bara några enstaka rhiziner på de yttre delarna av loberna. Apothecier är sällsynta och mörka med bålfärgad kant.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgrosettlav

Länsvis förekomst och status för dvärgrosettlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgrosettlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dvärgrosettlav förekommer på en lokal på Gotland och två i Bohuslän. På två av lokalerna förekommer bara enstaka individ, medan den tredje (en av lokalerna i Bohuslän) hyser en rik och fertil förekomst. Totalt växer laven bara på sex träd och är därför en av våra allra sällsyntaste bladlavar. Artens litenhet gör den lätt förbisedd men trots att ett flertal personer sökt efter arten sedan 1990 har inga ytterligare lokaler hittats. I övrigt är dvärgrosettlav endast känd från ytterligare tre nordiska lokaler, samtliga i västra Norge (rödlistad). Utanför Norden har den spridda förekomster i tempererade till subtropiska områden.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Hyperphyscia  
 • Art
  Hyperphyscia adglutinata(Flörke) H.Mayrhofer & Poelt - dvärgrosettlav
  Synonymer
  Physciopsis adglutinata (Flörke) M.Choisy
  Physcia adglutinata (Flörke) Nyl.

Dvärgrosettlav växer på bark av äldre ädellövträd i öppna lägen, på alléträd och glest stående parkträd. Lokalerna är dammimpregnerade.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Laven hotas av att gamla trädbestånd i parker och kyrkogårdar avverkas och föryngras. De små glest spridda populationerna gör att det finns risk för att dvärgrosettlav skall försvinna p.g.a. slumpfaktorer.

Påverkan
 • Försurning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Dvärgrosettlavens växtplatser bör skyddas. Den bör eftersökas ytterligare.

Åtgärdsprogram Avslutat
Utländska namn – NO: Smårosettlav.

Hultengren, S. & Johansson, P. 1997. Dvärgrosettlav Hyperphyscia adglutinata i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 90: 267–271.

Moberg, R. 1977. The lichen genus Physcia and allied genera in Fennoscandia. Symb. Bot. Ups. 22(1).

Tønsberg, T., Gauslaa, Y., Haugan, R., Holien, H. & Timdal, E. 1996. The threatened macrolichens of Norway - 1995. Sommerfeltia 23: 1–258.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1992. Rev. Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Hyperphyscia  
 • Art
  Hyperphyscia adglutinata, (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt - dvärgrosettlav
  Synonymer
  Physciopsis adglutinata (Flörke) M.Choisy
  Physcia adglutinata (Flörke) Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1992. Rev. Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.