Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  prickskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kurtia macedonica
Prickskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Prickskinn är en tunn och mjuk, vanligen vit skinnsvamp. Fruktkroppen innehåller långa, utskjutande cystider vilka kan iakttas under lupp. Cystiderna bär ofta utsöndringar av ett rödaktigt ämne, ibland så ymnigt att svampen blir rosaröd. Sporerna är cylindriska och böjda och med oljerik protoplasma. Arten är mycket lik hårskinn (H. argillaceum) som bara skiljer sig genom att ha betydligt bredare, elliptiska sporer. Vid mikroskopering kan dock ingen förväxling ske.
Utbredning
Länsvis förekomst för prickskinn Observationer i Sverige för prickskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art har anträffats dels på Tjörn i Bohuslän 1968, dels på Halleberg och Hunneberg i Västergötland 1978 resp. 1981. I Norge har nyligen flera fynd gjorts i landets södra delar och i Danmark minst tre fynd. Arten uppträder spridd genom hela Europa men är överallt sällsynt. Den är beskriven på material från Makedonien och för övrigt funnen i Spanien, Frankrike, Tyskland, Österrike och Slovakien. Utbredningen sträcker sig troligen vidare österut i Asien men fynd finns bara från Turkiet. Övriga världsdelar representeras endast av ett okontrollerat fynd från Argentina. Lokalerna i Västergötland ligger inom naturreservat. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i starkt murken ved av lövträd i örtrik ädellövskog och blandskog, på näringsrik mark. En västlig art, i nemoral miljö. Enbart känd från 2 lokaler i landet: Halle- och Hunneberg i Västergötland samt några lokaler i Norge. Eftersökt och uppenbarligen en mycket sällsynt art.Total population i landet bedöms som liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (20-500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (2-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D1+2).
Ekologi
Prickskinn växer på multnande lövved men tycks inte vara bunden till ett särskilt trädslag. De svenska lokalerna är alla högproduktiva ädellövskogar eller blandskogar med stort inslag av ädla lövträd och med riklig tillgång på död ved. Flera lokaler kan betecknas som friska till fuktiga och starkt skuggiga. Veden som arten växer på är i regel starkt förmultnad. I Norden har arten sin tyngdpunkt i de sydvästra, nemorala delarna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Kurtia, Art Kurtia macedonica (Litsch.) Karasiński - prickskinn Synonymer Hyphoderma macedonicum (Litsch.) Donk, Gloeocystidium macedonicum Litsch.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i starkt murken ved av lövträd i örtrik ädellövskog och blandskog, på näringsrik mark. En västlig art, i nemoral miljö. Enbart känd från 2 lokaler i landet: Halle- och Hunneberg i Västergötland samt några lokaler i Norge. Eftersökt och uppenbarligen en mycket sällsynt art.Total population i landet bedöms som liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (20-500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (2-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D1+2).
Prickskinn är en tunn och mjuk, vanligen vit skinnsvamp. Fruktkroppen innehåller långa, utskjutande cystider vilka kan iakttas under lupp. Cystiderna bär ofta utsöndringar av ett rödaktigt ämne, ibland så ymnigt att svampen blir rosaröd. Sporerna är cylindriska och böjda och med oljerik protoplasma. Arten är mycket lik hårskinn (H. argillaceum) som bara skiljer sig genom att ha betydligt bredare, elliptiska sporer. Vid mikroskopering kan dock ingen förväxling ske.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för prickskinn

Länsvis förekomst och status för prickskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för prickskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art har anträffats dels på Tjörn i Bohuslän 1968, dels på Halleberg och Hunneberg i Västergötland 1978 resp. 1981. I Norge har nyligen flera fynd gjorts i landets södra delar och i Danmark minst tre fynd. Arten uppträder spridd genom hela Europa men är överallt sällsynt. Den är beskriven på material från Makedonien och för övrigt funnen i Spanien, Frankrike, Tyskland, Österrike och Slovakien. Utbredningen sträcker sig troligen vidare österut i Asien men fynd finns bara från Turkiet. Övriga världsdelar representeras endast av ett okontrollerat fynd från Argentina. Lokalerna i Västergötland ligger inom naturreservat. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Kurtia  
 • Art
  Kurtia macedonica(Litsch.) Karasiński - prickskinn
  Synonymer
  Hyphoderma macedonicum (Litsch.) Donk
  Gloeocystidium macedonicum Litsch.

Prickskinn växer på multnande lövved men tycks inte vara bunden till ett särskilt trädslag. De svenska lokalerna är alla högproduktiva ädellövskogar eller blandskogar med stort inslag av ädla lövträd och med riklig tillgång på död ved. Flera lokaler kan betecknas som friska till fuktiga och starkt skuggiga. Veden som arten växer på är i regel starkt förmultnad. I Norden har arten sin tyngdpunkt i de sydvästra, nemorala delarna.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten hotas av bristen på död ved i dagens skogslandskap och av att fuktiga lövskogar dikas.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Prickskinn tillhör en grupp arter som främst förekommer i ädellövskog med viss grad av fri utveckling. Det är viktigt att slå vakt om kvarvarande områden av detta slag, fr.a. i sydvästra Sverige. Även små ytor med lövträd kan vara viktiga biotoper för arten om skogsbruksåtgärder undviks. Dikning av näringsrika blandskogar och av fuktiga ädellövskogar bör undvikas. Ädellövskog och skog med stort inslag av ädla lövträd bör undantas från skogsbruk eller skötas med skonsamma metoder som inte ändrar på rådande trädslagsblandning. Tillgången på död ved får inte minska.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 3. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Kurtia  
 • Art
  Kurtia macedonica, (Litsch.) Karasiński - prickskinn
  Synonymer
  Hyphoderma macedonicum (Litsch.) Donk
  Gloeocystidium macedonicum Litsch.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.