Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hyphoderma obtusum
Trubbskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Trubbskinn är en tunn, mjuk skinnsvamp med vit till gråvit färg. Ibland kan fruktkroppen också fläckvis ha en rosa färgton. Sporerna är elliptiska. I fruktkroppen sitter slanglika, något utskjutande cystider. Arten kan förväxlas med gräddskinn Hyphoderma obtusiforme och nordskinn Hyphoderma lapponicum. Båda har större sporer och nordskinn dessutom en tätare struktur. Det är emellertid osäkert om nordskinn är en skild art. Sibirskinn, Hyphoderma sibiricum har liknande sporer och uppträder i likartad miljö men saknar cystider. Mikroskopering är nödvändig för en säker bestämning av trubbskinn.
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbskinn Observationer i Sverige för trubbskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är bara funnen en gång i Sverige. Fyndet gjordes 1949 i Muddus nationalpark och materialet är typ för arten. I Danmark, Norge och Finland finns enstaka fynd och arten har rödlistats i samtliga dessa länder. Från övriga Europa föreligger rapporter fråm Spanien och Frankrike men eftersom arten kan vara svår att bestämma är inte alla rapporter pålitliga. Trubbskinn är ej med säkerhet påträffad utanför Europa. Arten förefaller sällsynt men kan också vara förbisedd. Fortfarande är heller inte vedsvampsfloran i norra Sverige särskilt väl känd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i grova, liggande stammar av gran i fuktig barrskog, helst granskog. Funnen endast en gång i Sverige, i Muddus i Norrbotten 1949. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen en mycket sällsynt art, knuten till äldre naturskog som inte påverkats av slutavverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (10-500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer på barrved, främst gran. Flest fynd är gjorda i nordliga ekosystem. Lokalerna är i flera fall urskogar men eftersom arten inte verkar vara beroende av grova veddimensioner kan den säkert uppträda även i kulturskog med riklig tillgång på död ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Hyphodermataceae, Släkte Hyphoderma, Art Hyphoderma obtusum J.Erikss. - trubbskinn Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i grova, liggande stammar av gran i fuktig barrskog, helst granskog. Funnen endast en gång i Sverige, i Muddus i Norrbotten 1949. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen en mycket sällsynt art, knuten till äldre naturskog som inte påverkats av slutavverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (10-500). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Trubbskinn är en tunn, mjuk skinnsvamp med vit till gråvit färg. Ibland kan fruktkroppen också fläckvis ha en rosa färgton. Sporerna är elliptiska. I fruktkroppen sitter slanglika, något utskjutande cystider. Arten kan förväxlas med gräddskinn Hyphoderma obtusiforme och nordskinn Hyphoderma lapponicum. Båda har större sporer och nordskinn dessutom en tätare struktur. Det är emellertid osäkert om nordskinn är en skild art. Sibirskinn, Hyphoderma sibiricum har liknande sporer och uppträder i likartad miljö men saknar cystider. Mikroskopering är nödvändig för en säker bestämning av trubbskinn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbskinn

Länsvis förekomst och status för trubbskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är bara funnen en gång i Sverige. Fyndet gjordes 1949 i Muddus nationalpark och materialet är typ för arten. I Danmark, Norge och Finland finns enstaka fynd och arten har rödlistats i samtliga dessa länder. Från övriga Europa föreligger rapporter fråm Spanien och Frankrike men eftersom arten kan vara svår att bestämma är inte alla rapporter pålitliga. Trubbskinn är ej med säkerhet påträffad utanför Europa. Arten förefaller sällsynt men kan också vara förbisedd. Fortfarande är heller inte vedsvampsfloran i norra Sverige särskilt väl känd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Hyphodermataceae  
 • Släkte
  Hyphoderma  
 • Art
  Hyphoderma obtusumJ.Erikss. - trubbskinn

Arten växer på barrved, främst gran. Flest fynd är gjorda i nordliga ekosystem. Lokalerna är i flera fall urskogar men eftersom arten inte verkar vara beroende av grova veddimensioner kan den säkert uppträda även i kulturskog med riklig tillgång på död ved.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Minskande tillgång på lämpligt substrat utgör på sikt ett hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas i lämpliga miljöer i norra Sverige. Den allmänna hotbilden mot arten kan förebyggas genom att naturvårdshänsynen i skogsbruket efterlevs fullt ut, fr.a. genom att lämna ett större antal små områden till fri utveckling.

Eriksson, J. 1958. Studies in the Heterobasidiomycetes and Homobaidiomycetes–Aphyllophorales of Muddus National Park in North Sweden. Symbolae Botanicae Upsaliensis 16: 1–172.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1974. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 3. Fungiflora, Oslo.

Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 1990. Reports of Finnish corticolous Aphyllophorales (Basidiomycetes). Karstenia 30: 43–69.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Hyphodermataceae  
 • Släkte
  Hyphoderma  
 • Art
  Hyphoderma obtusum, J.Erikss. - trubbskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.