Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ädelskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hyphoderma subclavigerum
Ädelskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ädelskinn är en tunn och mjuk, vit skinnsvamp. Den har cylindriska, oljerika, långa sporer och långa, utskjutande, cylindriska cystider. Den delar allmänt utseende med många andra arter i det stora släktet Hyphoderma och måste mikroskoperas för korrekt bestämning. Den delar egenskaper med grenskinn H. roseocremeum som dock i regel har något mindre sporer, cystider som inte skjuter ut och en beige till rosa fruktkropp. Unga exemplar av grenskinn skulle dock kunna bli bestämda som ädelskinn. Granskinn Hyphoderma definitum är en annan art med liknande karaktärer. Den skiljer sig dock genom betydligt tunnare fruktkropp, kortare cystider och bredare sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för ädelskinn Observationer i Sverige för ädelskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ädelskinn påträffades första och hittills enda gången i Sverige 1976. Arten var då ny för vetenskapen och beskrevs därför ett par år senare. Lokalen, Munkängarna på Kinnekulle i Västergötland, har senare besökts vid flera tillfällen utan att svampen återfunnits. En andra lokal upptäcktes i Norge 1984. Den är uppgiven från Danmark. Det är troligt att arten fortfarande finns på Kinnekulle. Typlokalen är naturreservat. Även i Norge och Danmark är arten rödlistad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i döda grenar och kvistar av ask, ek och alm i ädellövskog. Funnen endast en gång i Sverige, på Kinnekulle i Västergötland. Svårbestämd och status och hotbild oklar, men eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt och knuten till exklusiv ädellövmiljö. Hotas av den pågående almsjukan och askskottssjukan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Den svenska lokalen är en ädellövskog på kalkberggrund som uppkommit genom igenväxning av slåtterängar. Svampen växte där på multnande grenar och stammar av diverse olika, ädla lövträd. Den norska lokalen är också en ädellövskog på kalkberg i en sydvästsluttning ner mot sjön Mjösa. Inslaget av gran är dock betydande på denna lokal. Båda lokalerna är lokalklimatiskt gynnsamma och växtplats för många sällsynta arter såväl bland svampar som bland andra växtgrupper.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Hyphodermataceae, Släkte Hyphoderma, Art Hyphoderma subclavigerum K.H.Larss. & Hjortstam - ädelskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i döda grenar och kvistar av ask, ek och alm i ädellövskog. Funnen endast en gång i Sverige, på Kinnekulle i Västergötland. Svårbestämd och status och hotbild oklar, men eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt och knuten till exklusiv ädellövmiljö. Hotas av den pågående almsjukan och askskottssjukan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ädelskinn är en tunn och mjuk, vit skinnsvamp. Den har cylindriska, oljerika, långa sporer och långa, utskjutande, cylindriska cystider. Den delar allmänt utseende med många andra arter i det stora släktet Hyphoderma och måste mikroskoperas för korrekt bestämning. Den delar egenskaper med grenskinn H. roseocremeum som dock i regel har något mindre sporer, cystider som inte skjuter ut och en beige till rosa fruktkropp. Unga exemplar av grenskinn skulle dock kunna bli bestämda som ädelskinn. Granskinn Hyphoderma definitum är en annan art med liknande karaktärer. Den skiljer sig dock genom betydligt tunnare fruktkropp, kortare cystider och bredare sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ädelskinn

Länsvis förekomst och status för ädelskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ädelskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ädelskinn påträffades första och hittills enda gången i Sverige 1976. Arten var då ny för vetenskapen och beskrevs därför ett par år senare. Lokalen, Munkängarna på Kinnekulle i Västergötland, har senare besökts vid flera tillfällen utan att svampen återfunnits. En andra lokal upptäcktes i Norge 1984. Den är uppgiven från Danmark. Det är troligt att arten fortfarande finns på Kinnekulle. Typlokalen är naturreservat. Även i Norge och Danmark är arten rödlistad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Hyphodermataceae  
 • Släkte
  Hyphoderma  
 • Art
  Hyphoderma subclavigerumK.H.Larss. & Hjortstam - ädelskinn

Den svenska lokalen är en ädellövskog på kalkberggrund som uppkommit genom igenväxning av slåtterängar. Svampen växte där på multnande grenar och stammar av diverse olika, ädla lövträd. Den norska lokalen är också en ädellövskog på kalkberg i en sydvästsluttning ner mot sjön Mjösa. Inslaget av gran är dock betydande på denna lokal. Båda lokalerna är lokalklimatiskt gynnsamma och växtplats för många sällsynta arter såväl bland svampar som bland andra växtgrupper.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
På den svenska lokalen skulle olika skötselåtgärder kunna utgöra ett hot mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Munkängarna på Kinnekulle och liknande miljöer i södra Sverige bör inventeras noggrant för att försöka återfinna arten.

Hjortstam, K. & Larsson, K.-H. 1978. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) II. Mycotaxon 7: 117–124.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Hyphodermataceae  
 • Släkte
  Hyphoderma  
 • Art
  Hyphoderma subclavigerum, K.H.Larss. & Hjortstam - ädelskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.