Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  baljskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hastodontia halonata
Baljskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En skinnsvamp med slät, som äldre uppsprucken fruktkropp. Fruktkroppen är ganska seg och vitgul till sämskfärgad. Sporerna är cylindriska. Arten har två typer av cystider. Den ena typen sitter ytligt, är slanglika och har en kulformad topp. Den andra typen uppträder inuti fruktkroppen, är också slanglika men försedda med insnörningar så att de liknar bönskidor. Arten kan vid bestämning i mikroskop inte förväxlas med andra arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för baljskinn Observationer i Sverige för baljskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna mycket sällsynta art har anträffats fem gånger i landet. Fynden är från Småland, Västergötland och Uppland. Arten är beskriven på svenskt material och typlokalen ligger strax utanför Uppsala. Den är nyligen påträffad i Norge. Ett fynd från Kaukasus 1974 är det enda utanför Norden. Två av de svenska lokalerna är skyddade.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i liggande stammar och murken ved av tall och gran i barr- och blandskog. Förefaller knuten till äldre naturskog. Även funnen på barrträdsvirke, t.ex. gamla gärdesgårdar. Fem kända fynd från Sverige, senast 1978 på Hunneberg och 1970 N om Alingsås. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 600. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (5-100). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Svampen växer på multnande stammar av tall och gran eller på gammalt barrträdsvirke. Samtliga fynd kommer från barrskog av den typ med blåbärsris och mossor som dominerar i södra Sverige. Två av de svenska fynden gjordes på gamla trägärdsgårdar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetaceae, Släkte Hastodontia, Art Hastodontia halonata (J. Erikss. & Hjortstam) Hjortstam & Ryvarden - baljskinn Synonymer Hyphodontia halonata J. Erikss. & Hjortstam

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i liggande stammar och murken ved av tall och gran i barr- och blandskog. Förefaller knuten till äldre naturskog. Även funnen på barrträdsvirke, t.ex. gamla gärdesgårdar. Fem kända fynd från Sverige, senast 1978 på Hunneberg och 1970 N om Alingsås. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 600. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (5-100). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En skinnsvamp med slät, som äldre uppsprucken fruktkropp. Fruktkroppen är ganska seg och vitgul till sämskfärgad. Sporerna är cylindriska. Arten har två typer av cystider. Den ena typen sitter ytligt, är slanglika och har en kulformad topp. Den andra typen uppträder inuti fruktkroppen, är också slanglika men försedda med insnörningar så att de liknar bönskidor. Arten kan vid bestämning i mikroskop inte förväxlas med andra arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för baljskinn

Länsvis förekomst och status för baljskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för baljskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna mycket sällsynta art har anträffats fem gånger i landet. Fynden är från Småland, Västergötland och Uppland. Arten är beskriven på svenskt material och typlokalen ligger strax utanför Uppsala. Den är nyligen påträffad i Norge. Ett fynd från Kaukasus 1974 är det enda utanför Norden. Två av de svenska lokalerna är skyddade.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Hastodontia  
 • Art
  Hastodontia halonata(J. Erikss. & Hjortstam) Hjortstam & Ryvarden - baljskinn
  Synonymer
  Hyphodontia halonata J. Erikss. & Hjortstam

Svampen växer på multnande stammar av tall och gran eller på gammalt barrträdsvirke. Samtliga fynd kommer från barrskog av den typ med blåbärsris och mossor som dominerar i södra Sverige. Två av de svenska fynden gjordes på gamla trägärdsgårdar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten är ännu så länge bara påträffad i södra Sverige. I denna del av landet är det ont om äldre skog med begränsad påverkan av skogsbruk. Arten kan därför på sikt hotas av brist på lämpliga livsmiljöer.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Kända lokaler bör inventeras och eventuellt skyddas. Det är angeläget att fler, små områden med äldre skog lämnas till fri utveckling eller sköts genom plockhuggning eller blädning och där en viss andel ved lämnas kvar.
Rödlistad 2005 under namnet Hyphodontia halonata.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Langer, E. 1994. Die Gattung Hyphodontia John Eriksson. Bibliotheca mycologica 154.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Hastodontia  
 • Art
  Hastodontia halonata, (J. Erikss. & Hjortstam) Hjortstam & Ryvarden - baljskinn
  Synonymer
  Hyphodontia halonata J. Erikss. & Hjortstam
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.