Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tandknotterskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Xylodon spathulatus
Tandknotterskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tandknotterskinn är en taggig till poroid, ganska mjuk skinnsvamp i ljust gulbeige färgton. Sporerna är brett elliptiska. Bland basidierna sitter dels hyfliknande cystider med kulformig topp, dels spetsiga, starkt ljusbrytande blåsor med en eller ett par kraftiga insnörningar. Arten liknar flera andra arter i släktet, t. ex. knotterskinn H. breviseta, almknotterskinn H. pruni och vaxknotterskinn H. rimosissima. Det fordras en noggrann kontroll i mikroskop för en säker namnsättning. I regel har dock tandknotterskinn längre och spetsigare taggar än övriga arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för tandknotterskinn Observationer i Sverige för tandknotterskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer hos oss främst i östra Svealand och för närvarande är sex fynd kända därifrån. Till detta kommer ett färskt fynd från Värmland (1993). Från Finland finns en kollekt. I övriga Europa är arten betydligt vanligare. Den är känd från stora delar av världen och trivs även i subtropiska områden. Några av de svenska fynden ligger inom naturreservat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i murkna stammar och grenar av barr- och lövträd, mest gran och björk, i fuktig barr- och lövskog, bl.a. strandskog. En svårbestämd art, säkerligen förbisedd men ändå uppenbart sällsynt i landet. Har ev. en östlig utbredning utifrån kända fynd. Totalpopulation liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (60-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (6-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (24-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Tandknotterskinn växer på multnande stammar och grenar av såväl barrträd som lövträd. De svenska fynden antyder en förkärlek för fuktiga, vattennära biotoper som strandskogar. Arten har en tydligt östlig utbredning hos oss och befinner sig här på gränsen av sitt utbredningsområde.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Schizoporaceae, Släkte Xylodon, Art Xylodon spathulatus (Schrad.:Fr.) Kuntze - tandknotterskinn Synonymer Hyphodontia spathulata (Fr.) Parmasto

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i murkna stammar och grenar av barr- och lövträd, mest gran och björk, i fuktig barr- och lövskog, bl.a. strandskog. En svårbestämd art, säkerligen förbisedd men ändå uppenbart sällsynt i landet. Har ev. en östlig utbredning utifrån kända fynd. Totalpopulation liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (60-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (6-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (24-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Tandknotterskinn är en taggig till poroid, ganska mjuk skinnsvamp i ljust gulbeige färgton. Sporerna är brett elliptiska. Bland basidierna sitter dels hyfliknande cystider med kulformig topp, dels spetsiga, starkt ljusbrytande blåsor med en eller ett par kraftiga insnörningar. Arten liknar flera andra arter i släktet, t. ex. knotterskinn H. breviseta, almknotterskinn H. pruni och vaxknotterskinn H. rimosissima. Det fordras en noggrann kontroll i mikroskop för en säker namnsättning. I regel har dock tandknotterskinn längre och spetsigare taggar än övriga arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tandknotterskinn

Länsvis förekomst och status för tandknotterskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tandknotterskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer hos oss främst i östra Svealand och för närvarande är sex fynd kända därifrån. Till detta kommer ett färskt fynd från Värmland (1993). Från Finland finns en kollekt. I övriga Europa är arten betydligt vanligare. Den är känd från stora delar av världen och trivs även i subtropiska områden. Några av de svenska fynden ligger inom naturreservat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Schizoporaceae  
 • Släkte
  Xylodon  
 • Art
  Xylodon spathulatus(Schrad.:Fr.) Kuntze - tandknotterskinn
  Synonymer
  Hyphodontia spathulata (Fr.) Parmasto

Tandknotterskinn växer på multnande stammar och grenar av såväl barrträd som lövträd. De svenska fynden antyder en förkärlek för fuktiga, vattennära biotoper som strandskogar. Arten har en tydligt östlig utbredning hos oss och befinner sig här på gränsen av sitt utbredningsområde.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
Arten hotas av exploatering av lämpliga miljöer, av dikning i fuktig skogsmark och av minskande inslag av lövträd i skogen. Fuktiga skogar med stort inslag av död ved är sällsynta och omvandlas i rask takt till renodlade granskogar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Samtliga lokaler måste skyddas. Några av lokalerna bör inventeras för att populationens storlek ska kunna bedömas. Små områden med fuktig skog liksom strandnära kärrmiljöer, där arten kan tänkas förekomma, bör sparas.
Rödlistad 2005 under namnet Hyphodontia spathulata.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Langer, E. 1994. Die Gattung Hyphodontia John Eriksson. Bibliotheca mycologica 154.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Schizoporaceae  
 • Släkte
  Xylodon  
 • Art
  Xylodon spathulatus, (Schrad.:Fr.) Kuntze - tandknotterskinn
  Synonymer
  Hyphodontia spathulata (Fr.) Parmasto
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.