Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  almkrämskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Granulobasidium vellereum
Almkrämskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Almkrämskinn är en skinnsvamp som ofta bildar stora, utbredda fruktkroppar. I färskt tillstånd är svampen svagt rosa men vid torkning får fruktkroppen istället en svagt halmgul färg. Svampen är helt slät och ytan ser matt ut. Arten har runda, tjockväggiga sporer vars yta är svagt och oregelbundet knottrig. Nere i fruktkroppen finns oftast rikligt med konidier (klamydosporer). Väggen hos både sporer och konidier färgas starkt blå med bomullsblått. Arten kan förväxlas med rundsporiga arter i släktet Hypochnicium. Dessa har dock slangformiga cystider. Den skulle också möjligen kunna förväxlas med Radulomyces confluens. En bra karaktär är den rosa färgen hos färska fruktkroppar och de tjockväggiga sporerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för almkrämskinn Observationer i Sverige för almkrämskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art har en vid utbredning i landet men är överallt sällsynt. Tyngpunkten i utbredningen ligger i Syd- och Mellansveriges jordbruksbygder. Enstaka utpostlokaler finns i Dalarna och längs norrlandskusten. Insamlingar finns från Norge, Finland och Danmark liksom från de flesta länder i Europa. Uppgifter från Frankrike antyder att arten inte är ovanlig i Centraleuropa. Den är även känd i östra Asien och möjligen vitt spridd i Nordamerika. Arten är rödlistad i Danmark, Finland och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i lågor och ibland även torrakor av alm, mer sällan björk, gråal och sälg. Påträffas i almskog, blandskog och strandalskog på fuktig och näringsrik mark. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, p.g.a. nedgång i almbestånd. Omfattningen är dock svår att bedöma. Delpopulationerna kan tillfälligt öka tack vare ökad tillgång på lämplig död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (160-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (20-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (104-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Almkrämskinn växer på omkullfallna, multnande stammar eller grenar av lövträd men också på kvarsittande döda grenar. Hos oss har de flesta fynden gjorts på almved och arten är karakteristisk för rika almskogar. Växtplatserna är ofta fuktiga, t.ex. bäckraviner. Fruktkopparna utvecklas sent på hösten och kan milda vintrar hittas ända in i januari. Fynden i norra Sverige har gjorts på björk, al och sälg.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· björkar
· björkar
· skogsalm
· skogsalm
· sälg
· sälg
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cyphellaceae, Släkte Granulobasidium, Art Granulobasidium vellereum (Ellis & Cragin) Jülich - almkrämskinn Synonymer Hypochnicium vellereum (Ellis & Cragin) Parmasto

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i lågor och ibland även torrakor av alm, mer sällan björk, gråal och sälg. Påträffas i almskog, blandskog och strandalskog på fuktig och näringsrik mark. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, p.g.a. nedgång i almbestånd. Omfattningen är dock svår att bedöma. Delpopulationerna kan tillfälligt öka tack vare ökad tillgång på lämplig död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (160-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (20-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (104-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Almkrämskinn är en skinnsvamp som ofta bildar stora, utbredda fruktkroppar. I färskt tillstånd är svampen svagt rosa men vid torkning får fruktkroppen istället en svagt halmgul färg. Svampen är helt slät och ytan ser matt ut. Arten har runda, tjockväggiga sporer vars yta är svagt och oregelbundet knottrig. Nere i fruktkroppen finns oftast rikligt med konidier (klamydosporer). Väggen hos både sporer och konidier färgas starkt blå med bomullsblått. Arten kan förväxlas med rundsporiga arter i släktet Hypochnicium. Dessa har dock slangformiga cystider. Den skulle också möjligen kunna förväxlas med Radulomyces confluens. En bra karaktär är den rosa färgen hos färska fruktkroppar och de tjockväggiga sporerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för almkrämskinn

Länsvis förekomst och status för almkrämskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för almkrämskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art har en vid utbredning i landet men är överallt sällsynt. Tyngpunkten i utbredningen ligger i Syd- och Mellansveriges jordbruksbygder. Enstaka utpostlokaler finns i Dalarna och längs norrlandskusten. Insamlingar finns från Norge, Finland och Danmark liksom från de flesta länder i Europa. Uppgifter från Frankrike antyder att arten inte är ovanlig i Centraleuropa. Den är även känd i östra Asien och möjligen vitt spridd i Nordamerika. Arten är rödlistad i Danmark, Finland och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cyphellaceae  
 • Släkte
  Granulobasidium  
 • Art
  Granulobasidium vellereum(Ellis & Cragin) Jülich - almkrämskinn
  Synonymer
  Hypochnicium vellereum (Ellis & Cragin) Parmasto

Almkrämskinn växer på omkullfallna, multnande stammar eller grenar av lövträd men också på kvarsittande döda grenar. Hos oss har de flesta fynden gjorts på almved och arten är karakteristisk för rika almskogar. Växtplatserna är ofta fuktiga, t.ex. bäckraviner. Fruktkopparna utvecklas sent på hösten och kan milda vintrar hittas ända in i januari. Fynden i norra Sverige har gjorts på björk, al och sälg.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av minskande tillgång på död lövved av grövre dimensioner.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Artens växtplater bör skyddas och lövskog med stort inslag av äldre träd och med gott om lågor bör generellt undantas från skogsbruk. Bäckraviner i sediment med ädellövskog bör lämnas orörda. I norra Sverige bör äldre lövträd lämnas vid avverkning.
Rödlistad 2005 under namnet Hypochnicium vellereum.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cyphellaceae  
 • Släkte
  Granulobasidium  
 • Art
  Granulobasidium vellereum, (Ellis & Cragin) Jülich - almkrämskinn
  Synonymer
  Hypochnicium vellereum (Ellis & Cragin) Parmasto
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.