Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knottrig blåslav

Organismgrupp Lavar Hypogymnia bitteri
Knottrig blåslav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Knottrig blåslav är en bladlav med brun eller brungrön, glänsande färg och ett tilltryckt växtsätt. Undersidan är svart. Soral bildas i spetsen på små, uppstående och ihåliga lober. Den likaså rödlistade mörk blåslav Hypogymnia austerodes har även den en mot kanterna mörk bål men saknar isidier.
Utbredning
Länsvis förekomst för knottrig blåslav Observationer i Sverige för knottrig blåslav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Värmland till Torne Lappmark men har sin huvudutbredning gamla granskogar i det övre barrskogsbältet mot fjällen. Den blir ovanligare ju längre från fjällkedjan man kommer. I skogslandet har antalet lokaler minskat kraftigt under den senaste 100-årsperioden. Laven finns även i Norge och Finland samt på högre höjder i övriga Europas bergstrakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten har sin huvudutbredning i gamla granskogar i det övre barrskogsbältet mot fjällen. Växer på träd eller sällan på klippor. Arten överlever inte en slutavverkning (inklusive hänsyn) och den finns idag enbart i kontinuitetsskog. Största delen av den skog som avverkas idag i norra Sverige är kontinuitetsskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (5000-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (500-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (20-40) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 25 (20-40) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Arten förekommer på gran, björk, sälg och tall i fuktigare partier av högre belägna granskogar eller myrkanter. Enstaka fynd har gjorts på klippor och torrakor. Den förekommer främst i halvöppna skogar, t.ex. sena successioner efter skogsbränder, eller helt exponerat på solitärväxande myr- och fjällgranar. Förekommer oftast i mer skyddade miljöer än den likaså rödlistade mörk blåslav Hypogymnia austerodes.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· glasbjörk
· glasbjörk
· gran
· gran
· sälg
· sälg
· tall
· tall
· vårtbjörk
· vårtbjörk
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Hypogymnia (blåslavar), Art Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti - knottrig blåslav Synonymer Parmelia bitteri Lynge

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har sin huvudutbredning i gamla granskogar i det övre barrskogsbältet mot fjällen. Växer på träd eller sällan på klippor. Arten överlever inte en slutavverkning (inklusive hänsyn) och den finns idag enbart i kontinuitetsskog. Största delen av den skog som avverkas idag i norra Sverige är kontinuitetsskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (5000-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (500-2500). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (20-40) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 25 (20-40) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 9040 Fjällbjörkskog (Alpin region (ALP)), Skogsstyrelsens signalart
Knottrig blåslav är en bladlav med brun eller brungrön, glänsande färg och ett tilltryckt växtsätt. Undersidan är svart. Soral bildas i spetsen på små, uppstående och ihåliga lober. Den likaså rödlistade mörk blåslav Hypogymnia austerodes har även den en mot kanterna mörk bål men saknar isidier.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knottrig blåslav

Länsvis förekomst och status för knottrig blåslav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knottrig blåslav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Värmland till Torne Lappmark men har sin huvudutbredning gamla granskogar i det övre barrskogsbältet mot fjällen. Den blir ovanligare ju längre från fjällkedjan man kommer. I skogslandet har antalet lokaler minskat kraftigt under den senaste 100-årsperioden. Laven finns även i Norge och Finland samt på högre höjder i övriga Europas bergstrakter.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Hypogymnia - blåslavar 
 • Art
  Hypogymnia bitteri(Lynge) Ahti - knottrig blåslav
  Synonymer
  Parmelia bitteri Lynge

Arten förekommer på gran, björk, sälg och tall i fuktigare partier av högre belägna granskogar eller myrkanter. Enstaka fynd har gjorts på klippor och torrakor. Den förekommer främst i halvöppna skogar, t.ex. sena successioner efter skogsbränder, eller helt exponerat på solitärväxande myr- och fjällgranar. Förekommer oftast i mer skyddade miljöer än den likaså rödlistade mörk blåslav Hypogymnia austerodes.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Fjällbiotoper, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· glasbjörk - Betula pubescens (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· vårtbjörk - Betula pendula (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Knottrig blåslav har minskat som en följd av slutavverkningar av kontuitetsskogar i norra Sverige. Däremot finns den kvar i fjällbarrskogen. Avverkningar i sådan skog medför ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Lavens fortsatta förekomst bör säkerställas genom att lokaler med äldre barrskog skyddas. Speciellt är äldre träd av gran, tall och björk av betydelse.
Utländska namn – NO: Granseterlav, FI: Ruskopaisukarve.

Ahlner, S. 1948. Utbredningstyper bland nordiska barrträdslavar. Acta Phytogeogr. Suec. 22.

Karström, M. 1993. Indikatorarter som biologisk inventeringsmetod - formulering av biologiska kriterier för urval av sökbiotoper. I: Olsson, G. A. & Gransberg, M. (red.), Indikatorarter för identifiering av naturskogar i Norrbotten. Naturvårdsverket, Rapport 4276, sid. 19–96.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Svante Hultengren & Mats Karström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Hypogymnia - blåslavar 
 • Art
  Hypogymnia bitteri, (Lynge) Ahti - knottrig blåslav
  Synonymer
  Parmelia bitteri Lynge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Svante Hultengren & Mats Karström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.