Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  järnek

Organismgrupp Kärlväxter Ilex aquifolium
Järnek Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Järnek bildar buskar eller småträd med städsegröna, läderartade, grunt flikade blad, ofta med vassa taggar i spetsen på flikarna. Blommorna är små och tämligen oansenliga, medan de röda frukterna syns på långt håll. Järneken är dioik, han- respektive honblommor på olika individ.
Utbredning
Länsvis förekomst för järnek Observationer i Sverige för järnek
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Järnek upptäcktes som vildväxande i Sverige vid Vägga i Askum (nära Kungshamn) på 1820-talet men blev snart utrotad på denna lokal. En annan förekomst hittades på 1940-talet vid Lyckorna i Stenkyrka på sydöstra Tjörn och detta träd är det enda nu levande som kan antagas vara inhemskt. Ytterligare några få järneksbuskar förekommer i Bohuslän, Halland och Skåne, men det mesta tyder på att de förvildats från odling. Som säkert förvildad anges arten från Småland, Öland och Gotland. I Danmark förekommer arten spritt, mest i sydväst, medan den i Norge blott växer ute på de mera oceaniska delarna av Vestlandet. Arten saknas i övriga Norden och förekommer för övrigt på Brittiska öarna och i övriga Västeuropa, i Centraleuropas och Medelhavsområdets berg, i norra Turkiet, Transkaukasien och på Elbrus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Järnek växer på en lokal i Bohuslän, det är den enda planta idag i landet som bedöms som inhemsk. Flera förekomster som är förvildade från odling är kända, dessa ingår dock inte i vår bedömning. Trädet på Tjörn är skyddat som naturminne och torde inte vara utsatt för några akuta hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 1. Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Järnek växer ofta som undervegetation i tall- och ekskogar inom områden med oceaniskt klimat. Arten föredrar områden med milda vintrar och fryser ofta tillbaka vid långvariga köldperioder.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Aquifoliales (järneksordningen), Familj Aquifoliaceae (järneksväxter), Släkte Ilex (järnekar), Art Ilex aquifolium L. - järnek Synonymer Kristtorn

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Järnek växer på en lokal i Bohuslän, det är den enda planta idag i landet som bedöms som inhemsk. Flera förekomster som är förvildade från odling är kända, dessa ingår dock inte i vår bedömning. Trädet på Tjörn är skyddat som naturminne och torde inte vara utsatt för några akuta hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 1. Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Järnek bildar buskar eller småträd med städsegröna, läderartade, grunt flikade blad, ofta med vassa taggar i spetsen på flikarna. Blommorna är små och tämligen oansenliga, medan de röda frukterna syns på långt håll. Järneken är dioik, han- respektive honblommor på olika individ.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för järnek

Länsvis förekomst och status för järnek baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för järnek

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Järnek upptäcktes som vildväxande i Sverige vid Vägga i Askum (nära Kungshamn) på 1820-talet men blev snart utrotad på denna lokal. En annan förekomst hittades på 1940-talet vid Lyckorna i Stenkyrka på sydöstra Tjörn och detta träd är det enda nu levande som kan antagas vara inhemskt. Ytterligare några få järneksbuskar förekommer i Bohuslän, Halland och Skåne, men det mesta tyder på att de förvildats från odling. Som säkert förvildad anges arten från Småland, Öland och Gotland. I Danmark förekommer arten spritt, mest i sydväst, medan den i Norge blott växer ute på de mera oceaniska delarna av Vestlandet. Arten saknas i övriga Norden och förekommer för övrigt på Brittiska öarna och i övriga Västeuropa, i Centraleuropas och Medelhavsområdets berg, i norra Turkiet, Transkaukasien och på Elbrus.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Aquifoliales - järneksordningen 
 • Familj
  Aquifoliaceae - järneksväxter 
 • Släkte
  Ilex - järnekar 
 • Art
  Ilex aquifoliumL. - järnek
  Synonymer
  Kristtorn

Järnek växer ofta som undervegetation i tall- och ekskogar inom områden med oceaniskt klimat. Arten föredrar områden med milda vintrar och fryser ofta tillbaka vid långvariga köldperioder.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Förekomsten av järnek på Tjörn är skyddad som naturminne och torde inte vara utsatt för några akuta hot. Möjligen kan en igenväxning på sikt bli till problem om skogen blir för tät.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Förekomsten bör övervakas av floraväktare och en skötselplan för naturminnet bör upprättas. Det är även önskvärt att naturminnet utvidgas något så att det inte bara omfattar trädet.
På den ensamma järneken på Tjörn observerades 1995 mogna frukter. Den från Orust publicerade förekomsten är planterad enligt uppgift från markägaren. Utländska namn – NO: Kristtorn, DK: Kristtorn, FI: Orjanlaakerit, GB: Holly.

Egeröd, K. 1960. Ilex aquifolium L. åter funnen i Bohuslän. Bot. Not. 113: 340–341.

Fægri, K. 1960. Maps of Distribution of Norwegian Plants. I. Costal Plants. Universitet i Bergen Skrifter Nr. 26.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Gertz, O. 1931. Ilex aquifolium i Bohuslän. Skånes Natur. 1931: 55–58.

Hylander, N. 1971. Prima loca plantarum vascularium Sueciae. Plantae subspontanae vel in tempore recentiore adventitiae. Svensk Bot. Tidskr. Supplement.

Ivarsson, R. 1986. Kalm fann Orust ogästvänlig men numera blommar det på ön. I: Samuelsson, H. & Gitse, S.

1986. Orust - vår ö. Orusts sparbank 1887–1987.

Johansson, B. G. & Larsson, B.† 1997. Odlade växter i Gotlands natur II. Rindi 17: 47–139.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Ljungstrand, E. 1994. Nytt och gammalt i Askims flora. Askims Hembygdsförenings Årsskr 39: 5–9.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1977. Projekt Linné rapporterar 29–48. Svensk Bot. Tidskr. 71: 3–22.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Ødum, S. 1968. Udbredelsen af træer og buske i Danmark. Bot. Tidsskr. 64: 1–118.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Aquifoliales - järneksordningen 
 • Familj
  Aquifoliaceae - järneksväxter 
 • Släkte
  Ilex - järnekar 
 • Art
  Ilex aquifolium, L. - järnek
  Synonymer
  Kristtorn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2006.