Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stortråding

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Inocybe fibrosoides
Stortråding Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En art som tillhör gruppen Marginatae bland trådingarna och som kännetecknas av att foten är helt pudrad av cystider och har en kantad knöl vid basen samt knöliga sporer. En relativt stor och kraftig tråding med ljust ockragul eller halmgul, fibrig hatt och vitaktig fot.
Utbredning
Länsvis förekomst för stortråding Observationer i Sverige för stortråding
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt art, som hittills bara är funnen på fyra lokaler i Skåne (varav 3 är aktuella). Den är ej känd från de övriga nordiska länderna. Arten är sällsynt men ganska spridd i Tyskland och övriga Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Med säkerhet endast känd från Skåne. Arten påminner mycket om Inocybe fibrosa men skiljer sig genom att ha en kantad fotbas och bredare sporer. Relativt välkänd och lågt mörkertal och bedöms ha mycket liten total population i landet. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (140-1400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (35). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (7-70). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten är en mykorrhizasvamp. De skånska fynden har gjorts i örtrik bokskog. I Frankrike och Sydtyskland sägs den växa i granskog på kalkrik mark. Det är därför möjligt att de svenska fynden representerar ett annat, snarlikt taxon, men både de makro- och mikroskopiska karaktärerna förefaller stämma bra. Troligen är det så att den i likhet med många andra trådingar inte är så strängt bunden till särskilda trädslag, utan mer beroende av vissa markförhållanden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Crepidotaceae, Släkte Inocybe (trådingar), Art Inocybe fibrosoides Kühner - stortråding Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Med säkerhet endast känd från Skåne. Arten påminner mycket om Inocybe fibrosa men skiljer sig genom att ha en kantad fotbas och bredare sporer. Relativt välkänd och lågt mörkertal och bedöms ha mycket liten total population i landet. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (140-1400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (35). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (7-70). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En art som tillhör gruppen Marginatae bland trådingarna och som kännetecknas av att foten är helt pudrad av cystider och har en kantad knöl vid basen samt knöliga sporer. En relativt stor och kraftig tråding med ljust ockragul eller halmgul, fibrig hatt och vitaktig fot.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stortråding

Länsvis förekomst och status för stortråding baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stortråding

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt art, som hittills bara är funnen på fyra lokaler i Skåne (varav 3 är aktuella). Den är ej känd från de övriga nordiska länderna. Arten är sällsynt men ganska spridd i Tyskland och övriga Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Inocybe - trådingar 
 • Art
  Inocybe fibrosoidesKühner - stortråding

Arten är en mykorrhizasvamp. De skånska fynden har gjorts i örtrik bokskog. I Frankrike och Sydtyskland sägs den växa i granskog på kalkrik mark. Det är därför möjligt att de svenska fynden representerar ett annat, snarlikt taxon, men både de makro- och mikroskopiska karaktärerna förefaller stämma bra. Troligen är det så att den i likhet med många andra trådingar inte är så strängt bunden till särskilda trädslag, utan mer beroende av vissa markförhållanden.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Förändringar av markförhållanden och mikroklimat, orsakade av luftföroreningar eller alltför kraftiga avverkningar utgör de primära hoten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bokskogen på de kända växtplatserna måste få stå kvar i oförändrat skick. Det rör sig om lokaler med en även i övrigt rik svampflora, som bör säkerställas på något sätt. För att på sikt gynna arten bör även andra ängsbokskogar med stora naturvärden skötas så att en hög artrikedom kan bibehållas. Kalavverkning bör i dessa kalkrika skogar undvikas.

Stangl, J. 1989. Die Gattung Inocybe in Bayern. Hoppea 46.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Inocybe - trådingar 
 • Art
  Inocybe fibrosoides, Kühner - stortråding
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.