Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tårticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Inonotus dryadeus
Tårticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Tårticka är en hattbildande ticka. Fruktkroppen är ettårig, som ung kuddformad, vitgrå–brungul med genomskinliga, brunrödgula vätskedroppar på ytan i svampens tillväxtzon, som äldre ofta konsolformad med ojämn, brungul–rostbrun–mörkbrun översida. Undersidan är först vitgrå, senare brunaktig. Vanligen är den 15–40 cm bred och 5–15 cm tjock vid basen. Som färsk är den köttig till tämligen fast och tung, som torr ganska lätt och korkartad till hård. Marken och även mogna fruktkroppar kan ibland vara vitpudrade av sporstoft.
Utbredning
Länsvis förekomst för tårticka Observationer i Sverige för tårticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tårtickan är i Sverige sällsynt funnen från Skåne till södra Uppland och Västmanland. Den är ej funnen i Götalands skogsbygder eller på Västkusten. Arten är sällsynt i Danmark, men ej funnen i Finland och Norge. I övrigt förekommer den från Storbritannien genom Centraleuropa till Sovjetunionen samt i Nordamerika. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i stambaser av gamla, levande ekar i ängsekskog, hagmark, löväng och park. Alltid i rikare miljöer. En välkänd, lätt igenkännbar art som växer synligt och sitter kvar länge, huvudsakligen på äldre ekar. Total population i landet liten,bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. att lämpliga värdträd av tillräcklig ålder är minskande. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (400-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (552-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D1).
Ekologi
Tårtickan växer på basen av gamla ekar i både öppna och slutna trädbestånd på bättre jordar. Det är en sommar- och höstsvamp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetaceae, Släkte Inonotus, Art Inonotus dryadeus (Pers. : Fr.) Murrill - tårticka Synonymer Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i stambaser av gamla, levande ekar i ängsekskog, hagmark, löväng och park. Alltid i rikare miljöer. En välkänd, lätt igenkännbar art som växer synligt och sitter kvar länge, huvudsakligen på äldre ekar. Total population i landet liten,bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. att lämpliga värdträd av tillräcklig ålder är minskande. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (400-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (552-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D1).
Konventioner Typisk art i 9160 Näringsrik ekskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Tårticka är en hattbildande ticka. Fruktkroppen är ettårig, som ung kuddformad, vitgrå–brungul med genomskinliga, brunrödgula vätskedroppar på ytan i svampens tillväxtzon, som äldre ofta konsolformad med ojämn, brungul–rostbrun–mörkbrun översida. Undersidan är först vitgrå, senare brunaktig. Vanligen är den 15–40 cm bred och 5–15 cm tjock vid basen. Som färsk är den köttig till tämligen fast och tung, som torr ganska lätt och korkartad till hård. Marken och även mogna fruktkroppar kan ibland vara vitpudrade av sporstoft.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tårticka

Länsvis förekomst och status för tårticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tårticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tårtickan är i Sverige sällsynt funnen från Skåne till södra Uppland och Västmanland. Den är ej funnen i Götalands skogsbygder eller på Västkusten. Arten är sällsynt i Danmark, men ej funnen i Finland och Norge. I övrigt förekommer den från Storbritannien genom Centraleuropa till Sovjetunionen samt i Nordamerika. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Inonotus  
 • Art
  Inonotus dryadeus(Pers. : Fr.) Murrill - tårticka
  Synonymer
  Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.

Tårtickan växer på basen av gamla ekar i både öppna och slutna trädbestånd på bättre jordar. Det är en sommar- och höstsvamp.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Största hotet utgörs av att artens värdträd och annan grov ek på fyndplatserna avverkas. Arten hotas på sikt av att olikåldriga bestånd av ek eller ekblandskog avverkas och ersätts med likåldriga barr- eller lövbestånd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Värdträd och annan grov ek på fyndplatserna bör skyddas. Olikåldriga bestånd av ek på bättre jordar bör bevaras i tillräcklig utsträckning. Hagmarker med ek bör erhålla fortsatt hävd. Det är angeläget att planera för nytillskott av hagmarksekar som kan uppnå hög ålder.
Utländska namn – NO: Tårekjuke, DK: Egens poresvamp, FI: Kyynelkääpä.

Hallenberg, N. & Sunhede, S. 1979. Notes on the wood fungus flora of Hallands Väderö. Göteborgs svampklubb Årsskrift 1979: 67–85.

Jahn, H. 1963. Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen. Westfälische Pilzbriefe 4: 1–143.

Sunhede, S. 1977. Något om ved- och barkbeboende eksvampar i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 71: 101–108.

Sunhede, S. 1995. Vedsvampar på ek – 3. Ekbladet 10: 49–53.

Sunhede, S. 1996. Ekens vedsvampar. I "Forskning om levande naturresurser. Stiftelsen Oskar och Lili Lamms Minne 25 år": 105–107. Informationsavdelningen, SLU.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Inonotus  
 • Art
  Inonotus dryadeus, (Pers. : Fr.) Murrill - tårticka
  Synonymer
  Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.