Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  taigaporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Inonotopsis subiculosa
Taigaporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Taigaporing är en vidväxt, utbredd, gulbrun till chokladbrun ticka. Den har ofta en något ljusare, filtartad, steril kant och hela svampen lossnar lätt från underlaget. Hyferna är enkla och saknar söljor. De bruna, spetsiga cystider (setae) som kännetecknar de flesta arter i familjen Hymenochaetaceae saknas hos denna art. Taigaporing liknar många arter i släktet Phellinus men skiljer sig från dessa genom den mjuka fruktkroppen och avsaknaden av setae.
Utbredning
Länsvis förekomst för taigaporing Observationer i Sverige för taigaporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Taigaporing har noterats från fyra platser i Sverige. Första fyndet rapporterades från Hälsingland 1991 men redan samma år påträffades den även i Norrbotten och året därpå i Jämtland samt även i Västerbotten. På ursprungslokalen har senare ytterligare fruktkroppar anträffats. Det enda övriga nordiska fyndet vi känner till är från Pisavaara nationalpark i norra Finland. Arten är utomordentligt sällsynt i Europa och utanför Norden bara hittad en gång i närheten av Archangelsk i norra Ryssland. Arten har en vidare utbredning i norra Nordamerika men är även där sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare i ved av gran, mycket sällan andra trädslag. Förekommer enbart i fuktiga, örtrika gran- och blandskogar av naturskogskvalité. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Total population liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar men starkt hotad av att kontinuitetsskogar avverkas. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (40-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (175). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (10-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (28-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Taigaporing är en rötsvamp som orsakar vitröta hos diverse barrträd men som också kan förekomma på björk. Den bildar fruktkroppar på döda, liggande stammar som befinner sig i ett tidigt stadium av förmultning. Det första svenska fyndet gjordes på en klen björklåga som låg fritt från marken. Skogen på platsen är en dikad och gallrad sumpskog dominerad av 100–150-årig gran och med inslag av tall och björk.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetaceae, Släkte Inonotopsis, Art Inonotopsis subiculosa (Peck) Parmasto - taigaporing Synonymer Inonotus subiculosus (Peck) J. Erikss. & Å. Strid

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare i ved av gran, mycket sällan andra trädslag. Förekommer enbart i fuktiga, örtrika gran- och blandskogar av naturskogskvalité. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Total population liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar men starkt hotad av att kontinuitetsskogar avverkas. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (40-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (175). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (10-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (28-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Taigaporing är en vidväxt, utbredd, gulbrun till chokladbrun ticka. Den har ofta en något ljusare, filtartad, steril kant och hela svampen lossnar lätt från underlaget. Hyferna är enkla och saknar söljor. De bruna, spetsiga cystider (setae) som kännetecknar de flesta arter i familjen Hymenochaetaceae saknas hos denna art. Taigaporing liknar många arter i släktet Phellinus men skiljer sig från dessa genom den mjuka fruktkroppen och avsaknaden av setae.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för taigaporing

Länsvis förekomst och status för taigaporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för taigaporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Taigaporing har noterats från fyra platser i Sverige. Första fyndet rapporterades från Hälsingland 1991 men redan samma år påträffades den även i Norrbotten och året därpå i Jämtland samt även i Västerbotten. På ursprungslokalen har senare ytterligare fruktkroppar anträffats. Det enda övriga nordiska fyndet vi känner till är från Pisavaara nationalpark i norra Finland. Arten är utomordentligt sällsynt i Europa och utanför Norden bara hittad en gång i närheten av Archangelsk i norra Ryssland. Arten har en vidare utbredning i norra Nordamerika men är även där sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Inonotopsis  
 • Art
  Inonotopsis subiculosa(Peck) Parmasto - taigaporing
  Synonymer
  Inonotus subiculosus (Peck) J. Erikss. & Å. Strid

Taigaporing är en rötsvamp som orsakar vitröta hos diverse barrträd men som också kan förekomma på björk. Den bildar fruktkroppar på döda, liggande stammar som befinner sig i ett tidigt stadium av förmultning. Det första svenska fyndet gjordes på en klen björklåga som låg fritt från marken. Skogen på platsen är en dikad och gallrad sumpskog dominerad av 100–150-årig gran och med inslag av tall och björk.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Taigaporing hotas av de förändringar i en skog som åstadkommes vid en slutavverkning. De uppgifter som finns antyder att arten dock klarar vissa ingrepp i ekosystemet. Vidare är arten genom sin sällsynthet utsatt för hot av slumpkaraktär.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
De svenska lokalerna bör säkerställas och detaljinventeras för att fastställa populationernas storlek. För att klara artens överlevnad på sikt måste fler äldre barrskog med god tillgång till ved i olika nedbrytningsstadier undantas från skogsbruk, alternativt skattas på virke genom skonsamma avverkningsmetoder som inte radikalt ändrar livsmiljön i bestånden.
Utländska namn – FI: Kätkökääpä.

Edman, M. & Strid, Å. 1991. Fynd av sällsynt taigaporing, Inonotus subiculosus. Jordstjärnan 12: 27–32.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Inonotopsis  
 • Art
  Inonotopsis subiculosa, (Peck) Parmasto - taigaporing
  Synonymer
  Inonotus subiculosus (Peck) J. Erikss. & Å. Strid
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.