Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vintertagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Irpicodon pendulus
Vintertagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vintertagging bildar 0,5–2 cm stora, något välvda, konsolformade hattar. Hattarna kan också vara tunglika, solfjäderformade och med kort fot. Ibland uppträder de tegellagda. Hatten är tunn och på ovansidan gulvit till grågul. Undersidan är försedd med oregelbundna, upp till 1,5 mm långa taggar och har samma färg som ovansidan. Fruktkroppens inre är fyllt av vida, oregelbundna hyfer medan basidieskiktet bärs upp av en tät hyfvävnad av smala hyfer. Sporerna är kortcylindriska och något böjda. De färgas blå i Melzers lösning.
Utbredning
Länsvis förekomst för vintertagging Observationer i Sverige för vintertagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vintertagging förekommer på Öland och Gotland, i östra och inre Svealand, i Härjedalen och Hälsingland samt sparsamt i övre Norrland. Ett fåtal fynd från sydöstra Norge och södra Finland kompletterar bilden av en art med huvudsakligen östlig–sydöstlig utbredning. Den är rapporterad från många länder i Centraleuropa men anses på de flesta håll vara sällsynt. Utbredningen är troligen inskränkt till Eurasien. Arten kan vara förbisedd eftersom den kan utvecklas högt över marken i halvdöda träd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i bark och naken ved, på torrakor eller döda grenar på levande gamla tallar i gammal talldominerad barrskog. Tallar den växer på är i huvudsak mer än 250 år gamla. Fruktrkopparna ses på senhöst till tidig vår. Använd som signalart för höga naturvärden i skog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar och försämrad tillgång till äldre tallar i produktionsskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 12000 (800-24000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (100-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Vintertagging är en vedrötande svamp som bara växer på döda eller döende tallar. Fruktkroppar utvecklas i regel på barken, ibland i såren efter avbrutna grenar och ofta högt upp i trädkronan. Fruktkroppar påträffas också på omkullfallna träd och på stubbar. Nästan all insamling har skett under vinterhalvåret mellan oktober och april.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Amylocorticiales, Familj Amylocorticiales, genera incertae sedis, Släkte Irpicodon, Art Irpicodon pendulus (Alb. & Schwein.:Fr.) Pouzar - vintertagging Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i bark och naken ved, på torrakor eller döda grenar på levande gamla tallar i gammal talldominerad barrskog. Tallar den växer på är i huvudsak mer än 250 år gamla. Fruktrkopparna ses på senhöst till tidig vår. Använd som signalart för höga naturvärden i skog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar och försämrad tillgång till äldre tallar i produktionsskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 12000 (800-24000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (100-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Vintertagging bildar 0,5–2 cm stora, något välvda, konsolformade hattar. Hattarna kan också vara tunglika, solfjäderformade och med kort fot. Ibland uppträder de tegellagda. Hatten är tunn och på ovansidan gulvit till grågul. Undersidan är försedd med oregelbundna, upp till 1,5 mm långa taggar och har samma färg som ovansidan. Fruktkroppens inre är fyllt av vida, oregelbundna hyfer medan basidieskiktet bärs upp av en tät hyfvävnad av smala hyfer. Sporerna är kortcylindriska och något böjda. De färgas blå i Melzers lösning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vintertagging

Länsvis förekomst och status för vintertagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vintertagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vintertagging förekommer på Öland och Gotland, i östra och inre Svealand, i Härjedalen och Hälsingland samt sparsamt i övre Norrland. Ett fåtal fynd från sydöstra Norge och södra Finland kompletterar bilden av en art med huvudsakligen östlig–sydöstlig utbredning. Den är rapporterad från många länder i Centraleuropa men anses på de flesta håll vara sällsynt. Utbredningen är troligen inskränkt till Eurasien. Arten kan vara förbisedd eftersom den kan utvecklas högt över marken i halvdöda träd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Irpicodon  
 • Art
  Irpicodon pendulus(Alb. & Schwein.:Fr.) Pouzar - vintertagging

Vintertagging är en vedrötande svamp som bara växer på döda eller döende tallar. Fruktkroppar utvecklas i regel på barken, ibland i såren efter avbrutna grenar och ofta högt upp i trädkronan. Fruktkroppar påträffas också på omkullfallna träd och på stubbar. Nästan all insamling har skett under vinterhalvåret mellan oktober och april.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Arten hotas av minskande tillgång på döende och döda, äldre träd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Vid avverkning bör en del äldre tallar lämnas att åldras på naturlig väg
Utländska namn – NO: Furupiggmusling, FI: Talvihampikka.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol .4. Fungiflora, Oslo.

Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 1993. Rare Finnish Aphyllophorales (Basidiomycetes) plus two new combinationes in Efibula. Ann. Bot. Fenn. 30: 211–249.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Irpicodon  
 • Art
  Irpicodon pendulus, (Alb. & Schwein.:Fr.) Pouzar - vintertagging
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.