Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klubbfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Arnoseris minima
Klubbfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Klubbfibblan är en ettårig, vårgroende, 0,5–2,5 dm hög ört. Rosettbladen är spatellika och grovt tandade. Antalet stjälkar kan variera liksom grenigheten. Stjälken är bladlös, nedtill smal och rödaktig för att bli klubblikt uppsvälld och ihålig under korgarna, vilket gett arten dess svenska namn. Blomkorgarna är små, ca 1 cm vida med blekgula blommor. Blomningen sker i juli-september. Frukterna är 1,5–2,3 mm långa, femkantiga och saknar pensel. Efter blomningen hårdnar holkfjällen till en urnlik bildning, ur vilken frukterna så småningom skakas ur.
Utbredning
Länsvis förekomst för klubbfibbla Observationer i Sverige för klubbfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Klubbfibblan är nu känd från Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland och Västergötland. På Öland, i Halland, Västergötland och Småland är antalet aktuella lokaler få. Tidigare är den också tillfälligt funnen på ruderatmark upp till Ångermanland. Arten minskar starkt i hela utbredningsområdet. I Norge och Finland saknas den. I Danmark är den sällsynt på öarna men vanligare på Jylland. Arten är en sen inkomling till Norden, troligen införd under 1700-talet. Den hör hemma i Europa, främst från Polen till Frankrike, och är införd i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i våra sydlga landskap främst i Skåne, Blekinge, enstaka förekomster i Småland, Halland och Västergötland samt på Öland. Klubbfibbla växer främst i kalkfattiga, sandiga åkrar, men även i grustag, sandiga torrbackar mm. Ändrade brukningsmetoder utgör det största hotet. Klubbfibbla omfattas av åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade åkerogräs. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (250-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 37212 km² och förekomstarean (AOO) till 136 (100-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Klubbfibblan växer i främst i kalkfattiga, sandiga åkrar, men även i grustag, på jordhögar, sandiga torrbackar mm.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Arnoseris (klubbfibblor), Art Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte - klubbfibbla Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i våra sydlga landskap främst i Skåne, Blekinge, enstaka förekomster i Småland, Halland och Västergötland samt på Öland. Klubbfibbla växer främst i kalkfattiga, sandiga åkrar, men även i grustag, sandiga torrbackar mm. Ändrade brukningsmetoder utgör det största hotet. Klubbfibbla omfattas av åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade åkerogräs. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (250-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 37212 km² och förekomstarean (AOO) till 136 (100-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Klubbfibblan är en ettårig, vårgroende, 0,5–2,5 dm hög ört. Rosettbladen är spatellika och grovt tandade. Antalet stjälkar kan variera liksom grenigheten. Stjälken är bladlös, nedtill smal och rödaktig för att bli klubblikt uppsvälld och ihålig under korgarna, vilket gett arten dess svenska namn. Blomkorgarna är små, ca 1 cm vida med blekgula blommor. Blomningen sker i juli-september. Frukterna är 1,5–2,3 mm långa, femkantiga och saknar pensel. Efter blomningen hårdnar holkfjällen till en urnlik bildning, ur vilken frukterna så småningom skakas ur.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klubbfibbla

Länsvis förekomst och status för klubbfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klubbfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Klubbfibblan är nu känd från Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland och Västergötland. På Öland, i Halland, Västergötland och Småland är antalet aktuella lokaler få. Tidigare är den också tillfälligt funnen på ruderatmark upp till Ångermanland. Arten minskar starkt i hela utbredningsområdet. I Norge och Finland saknas den. I Danmark är den sällsynt på öarna men vanligare på Jylland. Arten är en sen inkomling till Norden, troligen införd under 1700-talet. Den hör hemma i Europa, främst från Polen till Frankrike, och är införd i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Arnoseris - klubbfibblor 
 • Art
  Arnoseris minima(L.) Schweigg. & Körte - klubbfibbla

Klubbfibblan växer i främst i kalkfattiga, sandiga åkrar, men även i grustag, på jordhögar, sandiga torrbackar mm.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Trädesbrukets upphörande och igenplantering av sandfält är allvarliga hot. Även ogräsmedel och gödsling påverkar förmodligen arten negativt.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
I åkrar med klubbfibbla bör man försöka bevara den genom att t ex lämna åkerkanterna ogödslade och fria från bekämpningsmedel. Förekommer den på sandmark är det en fördel med en mild störning så att vegetationen inte tillåts att sluta sig, arten är konkurrenssvag. Ett långsiktigt bevarande bör även inbegripa odling i allmogeåkrar, botaniska trädgårdar etc samt fröförvaring i genbank. Artens biologi bör studeras ytterligare och den bör övervakas av floraväktare. Ett åtgärdsprogram för klubbfibbla (åkerogräs) ska upprättas och det kommer att ge förslag på lämpliga åtgärder.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Klubbekorg, DK: Svineøje, FI: Kultakaunokki, GB: Lamb´s Succory.

Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2006. Floraväktarrapport 2005 Ölands botaniska förening. Krutbrännaren 15 (1): 3–49.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Edqvist, M. & Rühling, Å. 1996. Floraväktarverksamheten i Småland. Årsrapport 1995. Parnassia 9 (1) 4–15.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Hultén, E. (red.) 1958-60. Vår svenska flora i färg. Stockholm.

Hård av Segerstad, F. 1924. Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper. Malmö.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Johansson, L. 1999. Rödlistade kärlväxter i Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Lindman, C. A. M. 1964. Nordens flora 3. Wahlström & Widstrand. Stockholm.

Kraft, J. 1996. Floran i Landskrona kommun. Lund.

Mattiasson, G. 2006. Skånes hotade åkerogräs. Bot. Not. 139 (3): 11–21.

Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark (ekskl. Hieracium og Taraxacum). Bot. Tidsskr. 57: 81–289.

Rühling, Å. 1997. Floran i Oskarshamns kommun. Lund.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2): 1–49.

Suominen, J. 1979. The grain immigrant flora of Finland. Acta Botanica Fennica 111.

Thorell, M. 1991. Om ett fynd av klubbfibbla Arnoseris minima i Habo. Calluna 8 (2): 17–19.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Svensson & Göran Thor 1994. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Arnoseris - klubbfibblor 
 • Art
  Arnoseris minima, (L.) Schweigg. & Körte - klubbfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Svensson & Göran Thor 1994. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2005.