Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gröntagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kavinia alboviridis
Gröntagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gröntagging bildar mattor av nedåtriktade, 1–3 mm långa, smala och regelbundna taggar. De växer ut från ett vitt, sterilt mycel som dock ibland kan vara så sparsamt att det inte observeras annat än under lupp. Sporerna är gulaktiga, spolformade, har förtjockade väggar och på ytan knölar och vårtor som färgas starkt blå i bomullsblått. Arten kan bara förväxlas med narrtagging (Kavinia himantia) som dock tydligt skiljer sig genom att taggarna är bruna i stället för gröna och genom att sporerna är helt släta.
Utbredning
Länsvis förekomst för gröntagging Observationer i Sverige för gröntagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gröntagging uppträder sparsamt från östra Götaland till inre Norrland samt på ett fåtal lokaler i västra Götaland och västra Svealand. Utbredningen i Finland är likartad medan den i Norge och Danmark bara är funnen ett fåtal gånger. Sammantaget ger förekomsterna intryck av att arten främst har en boreal utbredning. Rapporter från andra länder i Europa liksom från Asien är sparsamma. I Nordamerika har arten en vid utbredning och är bl.a. sedd i flera av de sydvästra staterna. Ett fynd från vardera Argentina och Indien kompletterar bilden av en världsvid men splittrad utbredning. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Finland och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nerbrytare av murken ved av barr- och lövträd, bl.a. al, asp, björk och hassel, i äldre barr- och lövskog. Lätt igenkännlig art som bildar fruktkroppar på död ved i skog med hög luftfuktighet och gärna mycket lågor. Delvis oklar ekologi, men uppmärksammad och eftersökt, bl a genom nyckelbiotopsinventeringen och uppenbarligen mycket sällsynt. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (144-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Gröntagging är en vedlevande svamp som bildar sina fruktkroppar på multnande barr- eller lövved. De flesta fynd är gjorda i äldre, grandominerad blandskog men den är också påträffad i ren lövskog. I regel har växtplatsen en dominans av gräs och örter i fältskiktet. Det är möjligt att arten egentligen tillhör markfloran och inte i första hand är en vedrötare.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· tvåhjärtbladiga blomväxter
· tvåhjärtbladiga blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Beenakiaceae, Släkte Kavinia, Art Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington - gröntagging Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nerbrytare av murken ved av barr- och lövträd, bl.a. al, asp, björk och hassel, i äldre barr- och lövskog. Lätt igenkännlig art som bildar fruktkroppar på död ved i skog med hög luftfuktighet och gärna mycket lågor. Delvis oklar ekologi, men uppmärksammad och eftersökt, bl a genom nyckelbiotopsinventeringen och uppenbarligen mycket sällsynt. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (144-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Gröntagging bildar mattor av nedåtriktade, 1–3 mm långa, smala och regelbundna taggar. De växer ut från ett vitt, sterilt mycel som dock ibland kan vara så sparsamt att det inte observeras annat än under lupp. Sporerna är gulaktiga, spolformade, har förtjockade väggar och på ytan knölar och vårtor som färgas starkt blå i bomullsblått. Arten kan bara förväxlas med narrtagging (Kavinia himantia) som dock tydligt skiljer sig genom att taggarna är bruna i stället för gröna och genom att sporerna är helt släta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gröntagging

Länsvis förekomst och status för gröntagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gröntagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gröntagging uppträder sparsamt från östra Götaland till inre Norrland samt på ett fåtal lokaler i västra Götaland och västra Svealand. Utbredningen i Finland är likartad medan den i Norge och Danmark bara är funnen ett fåtal gånger. Sammantaget ger förekomsterna intryck av att arten främst har en boreal utbredning. Rapporter från andra länder i Europa liksom från Asien är sparsamma. I Nordamerika har arten en vid utbredning och är bl.a. sedd i flera av de sydvästra staterna. Ett fynd från vardera Argentina och Indien kompletterar bilden av en världsvid men splittrad utbredning. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Finland och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Beenakiaceae  
 • Släkte
  Kavinia  
 • Art
  Kavinia alboviridis(Morgan) Gilb. & Budington - gröntagging

Gröntagging är en vedlevande svamp som bildar sina fruktkroppar på multnande barr- eller lövved. De flesta fynd är gjorda i äldre, grandominerad blandskog men den är också påträffad i ren lövskog. I regel har växtplatsen en dominans av gräs och örter i fältskiktet. Det är möjligt att arten egentligen tillhör markfloran och inte i första hand är en vedrötare.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· tvåhjärtbladiga blomväxter - Magnoliopsida (Viktig)
Arten är sällsynt och kan missgynnas av att skogsbruk alltför ensidigt gynnar barrträd och att därför näringsrika blandskogar försvinner.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Några av artens växtplatser bör skyddas och inventeras för att klarlägga artens ekologi och de lokala populationernas storlek och dynamik.
Utländska namn – NO: Grønnlig narrepiggsopp, FI: Viherkarhikka.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Beenakiaceae  
 • Släkte
  Kavinia  
 • Art
  Kavinia alboviridis, (Morgan) Gilb. & Budington - gröntagging
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.