Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skarp rökriska

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lactarius acris
Skarp rökriska Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skarp rökriska år lätt igenkännlig på den i väta klibbiga hatten och det snabba omslaget från vit till vackert rosafärgad mjölksaft, samt att färgen återgår till den ursprungliga efter ca en timme. Hatten är 3–8 cm bred, med en mer eller mindre låg puckel och ljust gråbrun till dadelbrun. Hattkanten är något inrullad, ibland något strimmig. Lamellerna är svagt nedlöpande och gulockra samt fläckas rosa vid tumning. Köttet är vitt men blir vid brytning rosafärgat efter några få sekunder, efter en stund bleknar färgen till ljust rosa. Foten är ofta något krökt, blekare än hatten, nästan vit, till blekt gulvit, med mycket svag rosa ton. Smaken är mycket bitter.
Utbredning
Länsvis förekomst för skarp rökriska Observationer i Sverige för skarp rökriska
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt fr.a. inom bokens utbredningsområde i kustnära områden i Sverige men också på Kinnekulle i Västergötland. Arten finns mest på Öland där 15 lokaler är rapporterade. De flesta fynden är gjorda mellan 1993 och 1999. I Danmark är den relativt sällsynt och i Norge finns den på flera ställen inom ett sydligt kuststråk. Den är tämligen vanlig i Tyskland och även känd från Italien. Arten är rödlistad i bl.a. Norge, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med bok, sällsynt även hassel. Påträffas i bokskog och i hässlen på huvudsakligen kalkrik mark. Ovanlig och med få mycel på de kända lokalerna. Artens potentiella livsmiljöer minskade p.g.a. slutavverkningar under framförallt 1950-70- talen. Påverkan bedöms därefter varit mindre som följd av ädellövsskogslagen och då avverkning av bokskog generellt är skonsammare för mykorrhizasvampar än avverkning av barrskog. Uppträder sparsamt i planterad bokskog. Total population i landet bedöms dock fortsatt fortgående att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (600-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (212-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Arten växer i ängsbokskog på kalkgrund. Den är helt bunden till bok som den bildar mykorrhiza med. I Italien växer den även med ek och avenbok.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Russulaceae (kremlor och riskor), Släkte Lactarius (riskor), Art Lactarius acris (Bolton : Fr.) Gray - skarp rökriska Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, sällsynt även hassel. Påträffas i bokskog och i hässlen på huvudsakligen kalkrik mark. Ovanlig och med få mycel på de kända lokalerna. Artens potentiella livsmiljöer minskade p.g.a. slutavverkningar under framförallt 1950-70- talen. Påverkan bedöms därefter varit mindre som följd av ädellövsskogslagen och då avverkning av bokskog generellt är skonsammare för mykorrhizasvampar än avverkning av barrskog. Uppträder sparsamt i planterad bokskog. Total population i landet bedöms dock fortsatt fortgående att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (600-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (212-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Skarp rökriska år lätt igenkännlig på den i väta klibbiga hatten och det snabba omslaget från vit till vackert rosafärgad mjölksaft, samt att färgen återgår till den ursprungliga efter ca en timme. Hatten är 3–8 cm bred, med en mer eller mindre låg puckel och ljust gråbrun till dadelbrun. Hattkanten är något inrullad, ibland något strimmig. Lamellerna är svagt nedlöpande och gulockra samt fläckas rosa vid tumning. Köttet är vitt men blir vid brytning rosafärgat efter några få sekunder, efter en stund bleknar färgen till ljust rosa. Foten är ofta något krökt, blekare än hatten, nästan vit, till blekt gulvit, med mycket svag rosa ton. Smaken är mycket bitter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skarp rökriska

Länsvis förekomst och status för skarp rökriska baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skarp rökriska

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt fr.a. inom bokens utbredningsområde i kustnära områden i Sverige men också på Kinnekulle i Västergötland. Arten finns mest på Öland där 15 lokaler är rapporterade. De flesta fynden är gjorda mellan 1993 och 1999. I Danmark är den relativt sällsynt och i Norge finns den på flera ställen inom ett sydligt kuststråk. Den är tämligen vanlig i Tyskland och även känd från Italien. Arten är rödlistad i bl.a. Norge, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Lactarius - riskor 
 • Art
  Lactarius acris(Bolton : Fr.) Gray - skarp rökriska

Arten växer i ängsbokskog på kalkgrund. Den är helt bunden till bok som den bildar mykorrhiza med. I Italien växer den även med ek och avenbok.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av att dess biotop har så liten utbredning. Slutavverkning, gallring och omföring av bokskog till granskog är förödande för arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens växtlokaler måste skyddas. För att på sikt gynna arten bör ängsbokskogar på kalkberggrund generellt bevaras och undantas från skogsbruk. Om avverkning ändå skall ske bör den göras som plockhuggning eller blädning .
Utländska namn – NO: Rosamelkriske, DK: Rosamælket mælkehat.

Hansen, L. & Knudsen, H. (ed.) 1992. Nordic Macromycetes Vol. 2. Nordsvamp, Köpenhamn.

Marchand, A. 1980. Champignons du Nord et du Midi 6. Perpignan.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Russulaceae - kremlor och riskor 
 • Släkte
  Lactarius - riskor 
 • Art
  Lactarius acris, (Bolton : Fr.) Gray - skarp rökriska
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.